АЕЦ "Белене": Ключовата дума е "нов проект"

Ilian Vassilev

 

Това е отговорът на комисаря Канете, който представлява мнението на ЕК, а не интерпретациите, които се правят в България. 
"Както припомня уважаемият член на ЕП, предишният проект за АЕЦ "Белене" бе прекратен през 2012 г. Комисията счита, че подновяването през 2018 г. на проекта на АЕЦ "Белене" представлява нов проект по смисъла на член 41 от Договора за Евратом Договор. Новите проекти, които отговарят на критериите, определени в Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета (1), се комуникират на Комисията в сроковете, определени в член 42 от Договора за Евратом. След уведомяване и съгласно член 43 от Договора за Евратом Комисията уведомява заинтересованата държава-членка за нейните възгледи по проекта, в случая Република България."

(1) Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета от 2 декември 1999 г. за определяне на инвестиционните проекти, които следва да бъдат съобщени на Комисията в съответствие с член 41 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

Няма място за спорове, за различни интерпретации, за позоваване на нотификацията от 2007 година, след като има официално решение на Парламента за прекратяването на проекта. Ключовата дума е "нов проект". Да не говорим, че след Фукушима има изрично позоваване на необходимостта от съвършено нови изследвания за новата безопасност.

Фейсбук

Tags: