А после нямало пари за пенсии и данъците били ниски ...

Румяна Ченалова

Тези данни са посочени в доклад за състоянието на администрацията за 2019г., приет с решение № 326 на МС от 14.05.2020г.

Огромна администрация, на чиято дейност дължим хаоса в административното обслужване, а ГЕРБ – стотици гласоподаватели.

Централна администрация на изпълнителната власт

1. Администрация на Министерския съвет

2. Министерства

2.1. Министерство на външните работи
2.2. Министерство на вътрешните работи
2.3. Министерство на енергетиката
2.4. Министерство на здравеопазването
2.5. Министерство на земеделието, храните и горите
2.6. Министерство на икономиката
2.7. Министерство на културата
2.8. Министерство на младежта и спорта
2.9. Министерство на образованието и науката
2.10.Министерство на околната среда и водите
2.11.Министерство на отбраната
2.12.Министерство на правосъдието
2.13.Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2.14.Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
2.15.Министерство на труда и социалната политика
2.16.Министерство на туризма
2.17.Министерство на финансите

3. Държавни агенции

3.1. Държавна агенция „Архиви“
3.2. Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
3.3. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
3.4. Държавна агенция „Електронно управление“
3.5. Държавна агенция за бежанците
3.6. Държавна агенция за българите в чужбина
3.7. Държавна агенция за закрила на детето
3.8. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
3.9. Национален статистически институт

4. Администрации на държавни комисии

4.1. Администрация на Държавната комисия по сигурността на информацията
4.2. Администрация на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата13
4.3. Администрация на Комисията за защита на потребителите
4.4. Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата
Администрация

5. Изпълнителни агенции

5.1. Агенция за социално подпомагане
5.2. Агенция за устойчиво енергийно развитие
5.3. Агенция за хората с увреждания
5.4. Агенция по вписванията
5.5. Агенция по геодезия, картография и кадастър
5.6. Агенция по заетостта
5.7. Агенция по обществени поръчки
5.8. Българска агенция за инвестиции
5.9. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
5.10. Изпълнителна агенция „Борба с градушките“
5.11. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
5.12. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
5.13. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
5.14. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
5.15. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
5.16. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
5.17. Изпълнителна агенция „Морска администрация“
5.18. Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“
5.19. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“
5.20. Изпълнителна агенция по горите
5.21. Изпълнителна агенция по лекарствата
5.22. Изпълнителна агенция по лозата и виното
5.23. Изпълнителна агенция по околна среда
5.24. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
5.25. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
5.26. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
5.27. Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“
5.28. Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските
земеделски фондове“
5.29. Национален институт за помирение и арбитраж

6. Административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с
осъществяването на изпълнителната власт

6.1. Комисия за енергийно и водно регулиране
6.2. Комисия за защита на конкуренцията
6.3. Комисия за защита на личните данни
6.4. Комисия за защита от дискриминация
6.5. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
6.6. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
6.7. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА
6.8. Комисия за регулиране на съобщенията
6.9. Комисия за финансов надзор
6.10.Национален осигурителен институт
6.11.Национална здравноосигурителна каса
6.12.Съвет за електронни медии
6.13.Антидопингов център
6.14.Дипломатически институт към министъра на външните работи
6.15.Институт по отбраната „Професор Цветан Лазаров“
6.16.Информационен център на Министерството на отбраната
6.17.Национален студентски дом
6.18.Национален филмов център – София
6.19.Национален център за информация и документация
6.20.Център за асистирана репродукция
6.21.Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между
Китай и страните от Централна и Източна Европа
6.22.Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
6.23.Център за развитие на човешките ресурси
6.24.Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
6.25.Център на промишлеността на Република България в Москва
6.26.Агенция за държавна финансова инспекция
6.27.Агенция за публичните предприятия и контрол
6.28.Агенция за ядрено регулиране
6.29.Агенция „Митници“
6.30.Агенция „Пътна инфраструктура“
6.31.Българска агенция по безопасност на храните
6.32.Български институт по метрология
6.33. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
6.34. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
6.35. Главна дирекция „Охрана“
6.36.Дирекция за национален строителен контрол
6.37.Държавен културен институт към министъра на външните работи
6.38.Държавен фонд „Земеделие“
6.39.Държавна комисия по хазарта
6.40.Институт по публична администрация
6.41.Национален инспекторат по образованието
6.42.Национален институт за недвижимо културно наследство
6.43.Национален компенсационен жилищен фонд
6.44.Национална агенция за оценяване и акредитация
6.45.Национална агенция за приходите
6.46.Национална агенция за професионално образование и обучение
6.47.Национална комисия за борба с трафика на хора
6.48.Национална служба за съвети в земеделието
6.49.Национално бюро за правна помощ
6.50.Патентно ведомство
6.51.Фонд „Научни изследвания“
6.52.Фонд „Социална закрила“
6.53.Фонд „Условия на труд“
6.54.Централен регистър на особените залози
6.55.Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните
6.56.Център за оценка на риска по хранителната верига

Териториална администрация на изпълнителната власт
1. Областни администрации – 28 бр.
2. Общински администрации – 265 бр.15
3. Районни администрации – 35 бр.16
4. Специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с
нормативен акт
4.1. Областни дирекции „Земеделие“ със седалище в административните центрове -28броя
4.2. Регионални управления на образованието със седалище в административните центрове
на областите – 28 бр.
4.3. Регионални здравни инспекция със седалище в административните центрове
на областите – 28 бр.
4.4. Басейнова дирекция „Дунавски район“ със седалище Плевен
4.5. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ със седалище Благоевград
4.6. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ със седалище Пловдив
4.7. Басейнова дирекция „Черноморски район“ със седалище Варна
4.8. Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
4.9. Горска семеконтролна станция гр. София
4.10.Дирекция „Национален парк Пирин“ със седалище Банско
4.11.Дирекция „Национален парк Рила“ със седалище Благоевград
4.12.Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ със седалище Габрово
4.13.Дирекция природен парк „Беласица“
4.14.Дирекция природен парк „Българка“
4.15.Дирекция природен парк „Витоша“
4.16.Дирекция природен парк „Врачански Балкан“
4.17.Дирекция природен парк „Златни пясъци“
4.18.Дирекция природен парк „Персина“
4.19.Дирекция природен парк „Рилски манастир“
4.20.Дирекция природен парк „Русенски Лом“
4.21.Дирекция природен парк „Сините камъни“
4.22.Дирекция природен парк „Странджа“
4.23.Дирекция природен парк „Шуменско плато“
4.24.Лесозащитна станция – гр. Варна
4.25.Лесозащитна станция – гр. Пловдив
4.26.Лесозащитна станция – гр. София
4.27.Регионална дирекция по горите – Берковица
4.28.Регионална дирекция по горите – Благоевград
4.29.Регионална дирекция по горите – Бургас
4.30.Регионална дирекция по горите – Варна
4.31.Регионална дирекция по горите – Велико Търново
4.32.Регионална дирекция по горите – Кърджали*
4.33.Регионална дирекция по горите – Кюстендил
4.34.Регионална дирекция по горите – Ловеч
4.35.Регионална дирекция по горите – Пазарджик
4.36.Регионална дирекция по горите – Пловдив
4.37.Регионална дирекция по горите – Русе
4.38.Регионална дирекция по горите – Сливен
4.39.Регионална дирекция по горите – Смолян
4.40.Регионална дирекция по горите – София
4.41.Регионална дирекция по горите – Стара Загора
4.42.Регионална дирекция по горите – Шумен
4.43.Регионална инспекция по околна среда и водите – Благоевград
4.44.Регионална инспекция по околна среда и водите – Бургас
4.45.Регионална инспекция по околна среда и водите – Варна
4.46.Регионална инспекция по околна среда и водите – Велико Търново
4.47.Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца
4.48.Регионална инспекция по околна среда и водите – Монтана
4.49.Регионална инспекция по околна среда и водите – Пазарджик
4.50.Регионална инспекция по околна среда и водите – Перник областите – 28 бр.17
4.51.Регионална инспекция по околна среда и водите – Плевен
4.52.Регионална инспекция по околна среда и водите – Пловдив
4.53.Регионална инспекция по околна среда и водите – Русе
4.54.Регионална инспекция по околна среда и водите – Смолян
4.55.Регионална инспекция по околна среда и водите – София
4.56.Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора
4.57.Регионална инспекция по околна среда и водите – Хасково
4.58.Регионална инспекция по околна среда и водите – Шумен
4.59.Териториално статистическо бюро – Север
4.60.Териториално статистическо бюро – Северозапад
4.61.Териториално статистическо бюро – Североизток
4.62.Териториално статистическо бюро – Юг
4.63.Териториално статистическо бюро – Югозапад
4.64.Териториално статистическо бюро – Югоизток

Фейсбук