БКП си назначава властници без образователен ценз

Константин Стоянов

Интересенъ е документътъ отъ 6-ти ноемврий 1944-та година, съ който се прѣмахва изискването за образователенъ цензъ за постоветѣ: кметъ, заместникъ-кметъ, кметски наместници, областенъ управитель, директоръ на народната милиция и др., подписанъ отъ министърътъ на вѫтрешнитѣ работи Антонъ Юговъ, по-кѫсно министъръ-прѣдсѣдатель.
Сѫщиятъ този Антонъ Юговъ, който, много типично за дѣйцитѣ на БКП отъ този периодъ, се нанася въ заможната кѫща на успѣшенъ банкеръ на ул. Ханъ Крумъ 31 въ София, слѣдъ като послѣдниятъ е пратенъ за 5 години въ Бѣлене, а сѣмейството му – изселено.
Нека поне да спомѣнемъ и кой е банкерътъ. Това е Марко Рясковъ – финансистъ, управитель на БНБ и министъръ на финанситѣ прѣзъ 30-тѣ години на миналия вѣкъ. Рясковъ е училъ въ Белгия и Германия, въвежда ипотечното кредитиране въ България, дългогодишенъ директоръ на Българска кредитна банка, участвалъ е въ спасѣването на евреитѣ.
Спомени отъ Царство България
 
Фейсбук