Бургаският кмет беден или ...

Азбучна тайна е, че в България бизнесът се движи с обществени поръчки от общините и държавата, а те включват и комисионни ...

И кой мислите, че получава комисионните в една голяма община -възложител на обществени поръчки ?!

Дори в ЗОП има предвидени комисионни, а какво да кажем за нещата под масата и за това , че често спечелилите обществени поръчки са едни и същи и то при най-значимите ?!

Съгласно чл.15, ал. 2, т.6 от ЗОП, при договор за финансова услуга стойността на обществената поръчка се изчислява като към цената на услугата се включват и таксите, комисионните или лихвите. Според разпоредбите на чл.5, ал.1, т.1 и б. “б” от категория №6 на Приложение №2 към него и част 4 от Класификатора на обществените поръчки (КОП) кредитът е определен като услуга за предоставяне на кредит с код 66130000-0. В тази връзка, в стойността на услугата се включва стойността на самата услуга, т.е. размерът на таксите, комисионните или лихвите, но не и размерът на самия кредит.

 

Да погледнем в сайта на АОП за община Бургас в раздела със сключени договори за обществени поръчки, където точно община Бургас е възложител ...

От общо 333 страници обществени поръчки, мандатите на кмета Димитър Николов от 2007 до ден днешен 7 август 2018 г. са 329 страници или пони по 6 обществени поръчки на стойност от няколко хиляди лева до над 130 млн. лева за някоя от тях ...

Или при около 1 974 обществени поръчки за огромно количество пари, вероятно поне над милиард лева ???!

Колко ли е размерът на комисионните лапнати вероятно от елита на общинското ръководство от да кажем суми над 1 млрд. лева ?!

И може ли след вероятна подобна захранка нашите местни политици да са "бедни", защото такива ни ги представят техните декларации ?!

Да, прости сме щом вярваме и се разбираме с едни други прости, които ни правят на прости при доказани факти за подавляваща корупция в България ?!!

Дори при обикновените брокери на недвижими имоти комисионните се движат от 1.5% до 6 %, а колко ли са при обществените поръчки ????

Под "обект на обществена поръчка" в ЗОП се разбира предметът на сделка, която се сключва при условията и по реда на закона. Обектите включват доставки на стоки, предоставяне на услуги, строителство (аргумент от чл. 3 ЗОП).

Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗОП обществени поръчки се възлагат за:

Доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, лизинг, наемане с или без право на закупуване, или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други. В този кръг не се включват придобиването или наемането на земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и учредяването на ограничени вещни права, с изключение на свързаните с тези сделки финансови услуги (чл. 4, т. 1 ЗОП).

Предоставянето на услуги. Не са обект на обществени поръчки: придобиването, създаването, продуцирането и копродуцирането на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставянето на програмно време; финансовите услуги във връзка с емитирането и прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; услугите, предоставяни от Българската народна банка; услугите, предоставяни във връзка с управлението на държавния дълг; при изкупуване и окачествяване на продукция, одобрение на складове за съхранение и провеждане на търгове за продажба при намеса на пазарите на земеделска продукция по Закона за подпомагане на земеделските производители; научните изследвания и експерименталните разработки, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават изключително за възложителя при извършване на неговата дейност; изборът на арбитражен съд и помирителните услуги; трудовите договори (чл. 4, т. 2-6 ЗОП).

Строителството

Съгласно чл. 14, ал. 1 ЗОП условията и редът на ЗОП се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки, които имат следните стойности без ДДС:

- за строителство - над 1 800 000 лева, а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 5 000 000 лева;

- за доставки - над 150 000 лева, а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 250 000 лева;

- за услуги - над 90 000 лева, а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 250 000 лева;

- за конкурс за проект - над 30 000 лева.

При възлагане на обществена поръчка, която включва едновременно доставка на стоки и предоставяне на услуги и стойността на услугите е по-голяма от стойността на стоките, се прилага стойността за услуги. Когато обект на обществена поръчка е предоставяне на услуги, но включва и строителство, което произтича от основния обект на поръчката, тя се възлага като обществена поръчка за услуги. Когато възложители по чл. 7, т. 1-4 ЗОП финансират с повече от 50 на сто договор за строителство, лицата, които получават финансирането и възлагат договора, са длъжни да спазват ЗОП, ако общата стойност на договора без ДДС е над праговете, определени за услуги и за строителство. Същото правило се прилага и при договор за услуги, който е свързан с договор за строителство, финансиран по този ред. В тези случаи възложителите са длъжни да упражняват контрол върху лицата, получили финансирането, за спазване на закона (чл. 14, ал. 2-6 ЗОП).

Условията и редът за възлагане на обществени поръчки под праговете по чл. 14, ал. 1 ЗОП се уреждат с Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (чл. 14, ал. 7 ЗОП).

Порочните корупционни практики на представителната власт (народни представители, премиер, министър, председатели на държавни агенции, кметове и др.) при управлението и разпореждането с публична собственост и разходването на публични средства (от републиканския бюджет или евросредства), т.е пари на народа, платени от всички нас с данъци и такси са тегоба върху данъкоплатците и обогатяване на посочените по-горе ...

Само при обществените поръчки годишно около 30 % от публичния ресурс се усвоява незаконно чрез комисионни и некачествено изпълнение на възлаганите дейности (строително – монтажни, доставки на стоки и услуги, изработване на проекти). При годишно средно около 7 – 8 млрд. лева, изразходвани през обществени поръчки по данни на Агенцията за обществени поръчки, над 2 млрд. лева от тях отиват неправомерно в джоба на политици, олигарси и местни феодали. Това влече след себе си редица негативни последици.

И след като България за поредна година остава най-корумпираната страна в Европейския съюз, въпреки че резултатът й минимално се подобрява и в световната класация се изкачва от 75-о до 71-о място сред общо 180 страни. Това показват последните данни в Индекса за възприятие на корупцията през 2017 г. на "Прозрачност без граници", то можем ли да вярваме на едни листове хартия и нещо като стъкмистика ?!!

Да видим онова, което е черно на бяло ...

И изненада ... 32 624 лева влогове на името на съпругата на кмета Димитър Николов за 2017 г. и НИЩО НА ИМЕТО НА ДИМИТЪР НИКОЛОВ, който миличкият ще се окаже по-беден и от Бойко Борисов ?! Дали да не пратим DMS с текст БЕДЕН на един телефон в общината ?! Не може така ...

Ти да видиш ?! Тато едно време нямаше НИЩО само няколко чифта кърпени чорапи и сега ситуацията е почти същата ?!

Бива, бива, ама толкова балъци да сме не бива ...

колаж: "Под лупа"

"Под лупа"