You are here

Бургас отстъпва по 8 основни показателя на Варна според анализ на ИПИ

Бургас като Бургас ... Хвалби много, но отстъпваме и като град и като област на много от другите градове и области и да по-напред сме от Сливен като утеха ... Това показват документи на ИПИ (Института по пазарна икономика )-http://www.regionalprofiles.bg/bg/news/presentation-of-regional-profiles...

 

Състоянието и резултатите на образователната система в Бургас са сравнително неблагоприятни. Липсата на лекари, сравнително ниският дял на здравноосигурените и недостатъчният капацитет на болниците обясняват и ниския брой на преминалите пациенти през болниците спрямо населението. Област Бургас про- дължава да се представя сравнително слабо в областта на сигурността. 

Гъстотата на пътната и железопътната мрежа в областта е по-ниска от средната за страната

Делът на населението с достъп до интернет, както и този на лицата, използвали интернет през 2016 г., е по-нисък от средните стойности за страната.

Въпреки относително добрите показатели за заетост и безработица областта страда от неблагоприятна образователна структура на населението между 25 и 64-годишна възраст. За 2016 г. висшистите в областта са 23,1% при 27,7% в страната, а тези с основно и по-ниско образование – 27,8% при 17,7% в страната. 

Нивото на местните данъци и такси в общините от област Бургас е сравнително високо. Усредненият размер на ставки- те поставя областта на трето място в страната (след столицата и област Варна) по тежест на основните местни данъци и такси. Бургас е и областта, в която са най-високи данъците върху превозните средства с мощност от 74 до 110 kW – 1,54 лв./kW при 1,35 лв./kW средно за страната. В област Бургас е и общината с най-висока данъчна ставка за таксиметров превоз на пътници.

Оценката за прозрачността на органите на местното самоуправление обаче намалява за втора поредна година и за първи път е под средната за страната.

 Коефициентът на естествен прираст намалява още през 2016 г., но продължава да е сред най-ниските в страната със стойност от –3,6‰ при –6,0‰ в страната.

Област Бургас продължава да се представя сравнително слабо в областта на сигурността. И през 2016  г. Бургас е областта с най-висок относителен брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността – 18,8 на 1000 души от населението при 12,6 на 1000 души в страната. Бургас е и сред областите с най-ниска степен на разкриване на престъпленията (само в столицата тя е по-ниска) – 38% от регистрираните през годината престъпления са разкрити при 48% за страната.

Състоянието и резултатите на образователната система в областта са сравнително неблагоприятни. Записаните в V– VIII клас ученици намаляват до 77,7% през 2016 г. при 78,2% в страната.

И през 2016 г. броят на лекарите в областта е значително по- нисък от средния за страната спрямо населението. На един общопрактикуващ лекар от областта отговарят 1902 души от населението при 1611 души в страната. На един лекар от водеща специалност в областта пък се падат 622 души при 530 души в страната. Същевременно делът на здравноосигурените лица в област Бургас продължава да е значително по-нисък от средния (84,3% при 88,1% за страната). Липсата на лекари, сравнително ниският дял на здравноосигурените и относително малкият капацитет на болниците обясняват и ниския брой на преминалите пациенти през болниците спрямо населението. Броят на леглата в МБАЛ е 3,1 на 1000 души от населението при 5,1 на 1000 души в страната, а преминалите болни достигат 178 на 1000 души от населението при 235 на 1000 души в страната за 2016 г. 

Сравняването на Варна с трижди "най-добрият град за живеене в България"-Бургас показва изоставане понякога и с две степени в ДВА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛЯ - ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И В ОСЕМ ПОДПОКАЗАТЕЛЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ????

 

 С червено са нивата на показателите за Варна, а в синьо за Бургас.

Изоставаме в областите култура, околна среда, здравеопазване, образование, социално развитие като цяло, инфраструктура, пазар на труда, доходи и условия на живот и като цяло в икономическо развитие ????

И кое тогава ни е "най-доброто" ?

колаж : "Под лупа"

"Под лупа"