Гаранция Чичо Митко или защо асфалтът по бургаските улици се разтапя за около 3 месеца

Минаха три или малко повече месеца и бургаската улица "Акве калиде" е с разтопен и потънал асфалт покрай спирките на "Бургасбус", а уж ремонтите трябваше да изтраят поне 6 месеца до 1 година ?!

Ако не вярвате прочетете инфото от сайта на община Бургас по една обществена поръчка от 2015 г. ..

В Приложение №3 „Техническо предложение“ е посочено, че участникът следва да оферира гаранционни срокове за отделни видове СМР, сред които и Гаранционен срок за ръчни кърпежи, който следва да бъде не по-малко от 6 Страница - 2 - от 2 (шест) месеца. По-надолу обаче е дадено указанието, че на основание чл.160, ал.4 от ЗУТ предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти в чл.20, ал.4, т.8 от Наредбата е посочено, че при основен ремонт на улици гаранционният срок е 1 година. Предвид констатираното противоречие, моля Възложителят да даде необходимите разяснения как следва да се попълни гаранционният срок за ръчни кърпежи – според указанието в Приложение №3 – 6 (шест) месеца или според по чл.20, ал.4, т.8 от Наредбата – 1 (една) година? 

ОТГОВОР № 1: Пояснение относно изискванията за гаранционни срокове, заложени в Приложение №3 „Техническо предложение“: Съгласно чл.20, ал.4, т.7 и т.8 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, минималните гаранционни срокове са: осем години – за преносни и разпределителни проводи и съоръжения към тях; две години - при ново строителство на общински пътища и улици; една година - за всички дейности посочени в чл.37, ал.4 от Техническите правила за поддържане на пътища при основен ремонт (рехабилитация). Наредба №2/2003г. не посочва гаранционни срокове за основните дейности при текущо поддържане на пътищата и улиците, посочени в чл.10, ал.3 от Наредбата за поддържане и текущ ремонт на пътищата. В тази връзка Възложителят е посочил минимален срок за ръчни кърпежи предвид технологията на изпълнение и нормалното износване на материалите. Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА /Подпис (не се чете)/ ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „КиО“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС /съгл. Зап. № 2996/04.11.2014г. на Кмета на Община Бургас/

За неволите и некачествените ремонти на улиците в жк Изгрев потърсете ОП 3. Център за административни услуги„ИЗГРЕВ”, но те си имат началник, който винаги може да има думата коя от нашите фирми да се уреди на трапезата ...

Знаете му името, а и прецедентите от миналото, когато едни и същи наши фирми печелеха милиони ...

Сега вижте ситуацията и ако ви пука или не ви харесва да ви пилеят парите от данъци и такси поне се замислете ...

"Под лупа"