You are here

Гражданин осъди Общински съвет - Бургас

Общински съвет - Бургас, нещо като ООД зад гърба на кмета Димитър Николов неведнъж е правил грешки в своите решения и тъй като местната власт е почти всесилна и смята, че всичко, което уж законотворчески произведе ще й се размине има и любима реплика : В съда и ни съдиш ...

Мдаа ... И ето гражданин ги осъди !

А това е негов пост във Фейсбук по този добър повод :

"Хайде честито, на герберчетата от Община Бургас !

Казах им ги тези неща на сесията 2016г., изслушаха ме но не ме чуха ...:(
Както каза кмета Николов, в съда и ни съдиш ! 
Прав бе, ОСЪДИХ ГИ .....

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС 
Решение от 9.5.2018г.

ОТМЕНЯ разпоредбите на т.6, с всички съставни подточки от 6.1 до 6.5 от Раздел І “Ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение“ от Тарифа на местните такси по чл.6 ал.1 ЗМДТ за услуги предоставени от Община Бургас-Приложение №3 към Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Бургас, приета с Решение по т.2 по Протокол №21/20.12.2016 год. на ОбС-Бургас, изм.и доп. с Решение по т.3 по Протокол №26/25.04.2017 год., Решение по т.4 по Протокол №34/28.11.2017 год.и Решение по т.1 по Протокол №36/19.12.2017 год. на ОбС-Бургас.

ОСЪЖДА Общински съвет-Бургас да заплати на „МЕТРОМЕДИЯ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД, със седалище и адрес ***, представлявано от управителя М.Л.Д., съд.адрес *** Адв.дружество “Костов,С. и Ко“, адв.Д.С. разноски в размер на 670/шестотин и седемдесет/ лева,от които 50/петдесет/ лева държавна такса, 20/двадесет /лева такса за ДВ и 600/шестстотин/ лева адвокатско възнаграждение."

Ето и какво е отменено според Решение на Административен съд - Бургас от 9 май 2018 г.

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2,

Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.

Раздел І

Ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение

т.6 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за рекламна дейност

Е, навярно са научили общинските съветници, че непогрешими няма ...

И кой ще плати сега разноски, такси и адвокатски хонорар ? Пак ли от нашите пари ще стане това, а не от джобовете на прегрешилите капацитети ?!

"Под лупа"