Данни на БНБ за срив на инвестициите разобличиха фалшиви новини на министър Караниколов

По предварителни данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – ноември 2018 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлиза на 795.4 млн. евро (1.4% от БВП3), като е по-малък с 549.7 млн. евро (40.9%) спрямо този за януари – ноември 2017 г. (1345 млн. евро, 2.6% от БВП).

През ноември 2018 г. той е отрицателен – 21.9 млн. евро, при 274.1 млн. евро за ноември 2017 година, пише още Банкеръ.

 

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 5.7 млн. евро за януари – ноември 2018 г. Той е по-нисък със 182.7 млн. евро от дяловия капитал за януари.– ноември 2017 г., който е положителен в размер на 177 млн. евро.

 

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 7.1 млн. евро, при 18.7 млн. евро за януари – ноември 2017 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (3.4 млн. евро), Украйна (0.8 млн. евро) и Германия (0.8 млн. евро). По предварителни данни, нетният поток по подстатия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителен и възлиза на 192.9 млн. евро, при положителна стойност от 95.9 млн. евро за януари – ноември 2017 г.

 

За януари – ноември 2018 г. нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) възлиза на 608.2 млн. евро, при 1072.1 млн. евро за януари – ноември 2017 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – ноември 2018 г. са от Холандия (767.1 млн. евро), Германия (122 млн. евро) и Белгия (67.9 млн. евро).

 

Всички тези данни опровергават твърденията на икономическия министър Емил Караниколов, който само преди ден по бТВ зяви, че чуждите инвестиции у нас нарастват, откриват се нови производства и работни места. Думите му се оказаха куха пропаганда. А щом лъже за инвестициите, дали не го прави и по останалите теми от ресора му ?

https://frognews.bg