Да ти светне крушката ...

Фирми на Ковачки са основни доставчици на ток на държавните институции и дружества и изключение не прави и Община Бургас ...

Сделка за малко над 80 млн. лв. беше сключена на Българската независима енергийна борса преди четири месеца, в която участници са две свързани с Христо Ковачки компании. Продавачът е "Гранд енерджи дистрибюшън", която изкупува електроенергията от централите на енергийния магнат...

Е, Община Бургас си поръча победител - точно тази фирма видно от страницата на АОП ...

 

Поръчка №93-ОП19-20/18/    Обособена позиция №2    НаименованиеДоставка на нет.актив.ел.енергия от изпълнител - координатор на стандарт.баланс.група,за ниско напрежение с пълно админ.на инф-я поток с ECO и поемане на р/дите за небаланси за обекти на Община Бургас
Възложена е поръчка/обособена позиция:

Описание на обществената поръчка(естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Бургас, намиращи се на територията на общината. Обектите, които обхваща са: Регионално депо „Братово-Запад“; Плувен спортен комплекс „Парк Арена“-к-с Славейсков /закрит пл.басейн/ и Културен атракцион парк Росенец- о-в Св.Анастасия.

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) - 233 994 .00 лева

Дата на сключване на договора08/10/2019 (дд/мм/гггг)

Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД


Мдаа ...Друго си е да имаш Лафки и Ковачници ...

Ама да не си помислите, че имаме нещо против капиталистите ... Само да не почнем да горим парцалки и отпадъци, че такава чистота няма никъде (във въздуха ).

"Под лупа"

колаж: Под лупа