You are here

Дискриминация за 3 952 535 българи по възраст

 

Едва ли е нещо ново, това което ще научите от тази публикация, разработена от в.“Под лупа“.

Но съм сигурен, че цифрите на онези българи които са подложени на дискриминация по възраст ще ви впечетлят и ще ви накарат да се запитате какво ви очаква, ако сте в тази възрастова група, която наричат зряла възраст, а след години и пенсионери ...

Да си призная аз също попадам в нея и не завиждам на никого, който няма собствен бизнес или достатъчно средства или имущество, за да оцелее в тази нежелана за България възраст, която отгоре на всичко е подложена на презрение и дискриминация.

GenosideСигурно сте търсили работа по обяви и сте се явявали на интервюта и резултатите са ви ясни- просто сте нежелани за работа с малки изключения, ако сте готови да бъдете пазачи със заплата от 250 -350 лева, ако имате късмет ...

Дискриманицията е още в условията на обявата или малко по-късно, когато вашето СV попадне в т.нар. кръгла папка-кошчето за смет ...

Късмет имат само онези с познатите, но и те са много малко ...

Изкараните курсове за преквалификация и други „екстри“ са просто прах в очите ви, но не и достатъчно основание за отдел „Човешки ресурси“ или евентуалният ви работодател ...

Защо в една страна член на ЕС се случва това при наличие на Комисия за защита от дискриминация ?! Състава й получава добри заплати от нашите данъци, които без разлика във възрастта плащаме примерно като ДДС на най-различни стоки и няма разлика между дете на 7 години, което си купува сладолед или старец на 70 години, който си купува хляб ...

ДДС си е 20% и искаш или не, ти го удържат и влиза в хазната, но въпреки това дискриминацията съществува и никой не я преследва и изобличава, а тя засяга милиони българи, които вече са достигнали възраст с потенциал по чл. 93 ал.2 от Конституцията на РБ- навършени 40 години, което е единственото им право и предимство, но само ако ги избират за президент, а този шанс е изключително нищожен ...

Просто други „екстри“ след 40 години – НЯМА ...

Така е в България, така е и в други страни, но много по -смекчено, запазващо достойнство и начините за прехрана и издръжка ...

Може би по-младите до 30 години, които също са значително засегнати от безработицата, която е около 29% в момента също имат основания за негодувание и то с право, но те поне имат онези 10 и повече години, в които имат реалната надежда с тях да се случи нещо по-добро, докато посочената от мен група почти няма реална надежда тук в родната ни България. Това е истината ...

Discrim

Според НСИ ( Националния статистически институт) данните от последното преброяване от февруари 2011 г. показват, че дискриминацията по възраст от 40 до 70 години и повече обхваща 3 952 535 души.

По възрастови групи тя се разпределя така:

от 40- 44 години мъже – 263 969 души и жени – 249 845 души

от 45- 49 години мъже – 251 056 души и жени – 244 610 души

от 50- 54 години мъже – 256 509 души и жени – 260 342 души

от 55- 59 години мъже - 251 297 души и жени – 272 530 души

от 60- 64 години мъже - 248 710 души и жени – 292 270 души

До пенсионна възраст това са 2 591 138 души.

от 65 – 69 години мъже – 182 565 души и жени – 232 866 души

от 70 и повече години мъже – 371 416 и жени – 574 550 души

Тази група от 65 -70 и повече години е 1 361 397 години, които вероятно са пенсионери.

Общо в групата от 40 до 70 и повече години са 3 952 535 души.

На реална възрастова дискриминация са изложени близо 4 милиона българи ?!!

Такава е информацията към февруари 2011 г.

MW 40-60

Данни пак от НСИ от края на 2010 г. показват информация за наетите на работа мъже и жени в тази възраст :

от 40- 49 години наети са мъже – 225 305 души и жени -291 971 души

от 50-59 години наети са мъже - 217 868 души и жени – 283 263 души

от 60 и повече години наети са мъже – 95 822 и жени – 53 091 души

Общо това са 1 167 320 души, но това е било през 2010 г., а сега резултатите са още по-лоши ?!!

Простата сметка показва, че 2 785 215 души са безработа, но като от тях извадим вероятните пенсионери 1 361 397 души получаваме :

267628_621405231222754_1091457488_n

РЕАЛНО БЕЗРАБОТНИ ОКОЛО 1 423 818 БЪЛГАРИ ИЛИ ТОВА СА 19.33 % НА ВЪЗРАСТ ОТ 40-70 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ ?!!

ТОВА Е РЕАЛНАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА ОТ 40 -70 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ. ТОВА ОБАЧЕ НЕ Е ВСИЧКО ЗА РЕАЛНАТА БЕЗРАБОТИЦА В СТРАНАТА, КОЯТО СЕ ОТЧИТА, ЧЕ БИЛА 12.6% ОТ СТАТИСТИКАТА ?!!

По-надолу ще ви покажа други натъкмени или стъкмени числа от държавните „ специалисти“:

ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 г.-ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

Население

Към 1.02.2011 г. населението на България е 7 364 570 души.

Възрастова структура

Продължава процесът на демографско остаряване, изразяващ се в намаляване на

абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст под 15 години и

увеличаване на дела на населението на 65 и повече години. Делът на населението на

възраст над 65 години нараства от 16.8% през 2001 г. на 18.5% през 2011 година.

62.2% от населението в страната е в трудоспособна възраст, или това са 4 576 904

души. 52.5% от тях са мъже, а останалите 47.5%-жени.

Икономическа активност на населението

Към 1.02.2011 г. в страната има 3 282 740 икономически активни лица на възраст

между 15 и 64 години. Общо за страната коефициентът на икономическа активност е

65.3% (68.1% за мъжете и 62.5% за жените).Коефициентът на икономическа активност

е изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението

във възрастовата група 15-64 навършени години.

От общия брой икономически активни лица към 1.02.2011 г. 2 834 834 са заети, а 494 849-безработни. От всички заети 1 470 063 са мъже (51.9%), а 1 364 771-жени (48.1%).От всички безработни в края на януари 2011 г. мъжете са 57.2%, а жените-42.8%.

Към 1.02.2011 г. коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите

лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години,е55.5%.Коефициентът на заетост при мъжете (56.9%) е по-висок от този на жените (54.0%).

Коефициентът на безработица, изчислен към 1.02.2011 г. като отношение на броя на

безработните лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години,

е 15.0% общо за страната, съответно 16.4% за мъжете и 13.5% за жените.“ (НСИ-б.а.)

Ето ги и реалните противоречия в текстове на Конституцията свързани с тази реално дискриминирана възрастова група:

(Забележете, че никъде в Конституцията не се и споменава за дискриминация по възраст, която обаче е НАПЪЛНО РЕАЛНА И СЪЩЕСТВУВА)

Конституция на Република България

Чл. 6.

(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 28.

Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 29.

(1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

Чл. 48.

(1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.

Чл. 51.

(3) Старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, както и лицата с физически и психически увреждания, се намират под особена закрила на държавата и обществото.

Чл. 93.

(2) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната.“

Всичко това, което написах за вас хората на възраст от 40 до 70 и повече години не е нещо ново, НО Е НАПЪЛНО РЕАЛНО И Е ОТВРАТИТЕЛНО МИЗЕРНО В ТАЗИ ВЪЗРАСТ ДА СЕ МОЛИШ И ТЪРСИШ ПРАВОТО СИ НА ТРУД, ЗА ДА МОЖЕШ ДА ОЦЕЛЕЕШ ...

Това е и моят апел към депутати, законодатели, партии, обществени организации, платени служители на Комисията за защита от дискриминация, прокуратура и съд да се позамислят, самосезират и да помогнат всеки в своята сфера на своите сънародници, които се борят да оцелеят в тази ежедневна борба с годините и трудностите в пазара на труда в България.

Дори в Божието слово в Псалм 90:9,10 е записано:

90:9 Понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти. Свършваме годините си като въздишка.

90:10 Дните на живота ни са естествено {Еврейски: В себе си.} седемдесет години Или даже, гдето има сила, осемдесет години; Но и най-добрите от тях са труд и скръб, Защото скоро прехождат и ние отлитаме.“

П.П. Редакцията на "Под лупа" се извинява за допуснати неточности и грешки. Засегнатите имат право на отговор.