Едно навреме отсечено дърво, един спасен човешки живот!

Девет дни след злополучния инцидент близки и приятели на загиналия от падналото на 17-ти септември дърво на общинския паркинг на ул. „Ген. Гурко“ Пейо Янчев се поклониха на мястото на инцидента. Транспарант в негова памет напомня за трагедията. На него пише: „Едно навреме отсечено дърво, един спасен човешки живот!“. В „Под лупа“ публикувахме два критични материала относно безхаберието на управниците, за които един от близките му приятели сподели, че „...ако някой беше си свършил навреме работата, този млад човек на 26 години можеше да продължава да живее, а не да си отиде по този нелеп начин. Срамота е такова нещо да се случва“.

Транспарант

Виновни вероятно има и се надяваме те да бъдат открити и наказани. Думата ни обаче е, че много драскачи обединени около общинската трапеза като вид хранени люде повдигнаха обвинения срещу медии и хора защитаващи позицията, че безотговорната сеч проведена в Бургас преди години е нещо нормално и животоспасяващо, визирайки случилата се трагедия.

 

 

Да си припомним думите на баш общинският PR специалист цитирани в „Черноморски фар“:

 

На дървото е направена фитосанитарна оценка преди година, когато се изграждаше паркингът на „Гурко“. Заключението е, че дървото е напълно здраво – без хралупи и суховършия“, обясни вчера Директор на Дирекция „Маркетинг, Връзки с обществеността“ на община – Бургас Весела Йорданова.

 

Фитосанирантата експертиза е извършена от фирмата-изпълнител на озеленяването на обекта – „Кота нула“ със собственик ландш.арх. Пламен Матеев. Заключението е било подписано и от специалистите от отдел „Озеленяване“ в общината с началник ландш.арх. Светла Танева.

Всеки месец в Бургас се описват стари и болни дървета за сеч. „Може би вече и по-здрави трябва да се отсичат. При най-малките признаци ще биват отсечени, независимо от реакциите на гражданите“ завърши Йорданова.“

 

Макар и остаряла, действащата Наредба №1 ни дава ясна картина, кой е отговорен за състоянието на дърветата, кой контролира, кой определя кое дърво е опасно и кое не ?

За съжаление на драскачите на безмислици, които обвиняват „псевдоеколози“ и медии тук всичко е ясно казано в Чл. 27. (1) „Пряк контрол по изпълнението на наредбата се осъществява от кметовете на общините и упълномощените от тях длъжностни лица.“, както и в Раздел IV.Разрешения за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървесна и храстова растителност и озеленени площи:

Чл. 19. (1) Общинската дълготрайна декоративна растителност и картотекираните дървета и храсти в частни имоти могат да се преместват, отсичат или изкореняват въз основа на писмено разрешение от кмета на общината в следните случаи:

3. за изсъхнали дървета и храсти, както и за тези, чието състояние застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове;

 

Ако на някого не му е ясно тук всичко е заковано и нека се запитаме: ДЕЙСТВИЯТА НА КМЕТА И ОБЩИНСКИТЕ ЧИНОВНИЦИ ДАЛИ СА БИЛИ АДЕКВАТНИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ?!

 

НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ

Издадена от Министерството на териториалното развитие и строителството

 

Обн. ДВ. бр.26 от 30 Март 1993г.

 

Раздел III.

Картотекиране на дълготрайната декоративна растителност

 

Чл. 15. (1) Картотекират се всички намиращи се в регулационните граници на населените места дълготрайни декоративни дървета на възраст над 20 години, дърветата с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти независимо от възрастта им.

 

Чл. 16. (1) Картотекирането се извършва от общините, като за картотекираните дървета и храсти се съставят паспорти съгласно образеца, посочен в приложение № 2, и се води регистър по образеца, посочен в приложение № 3.

 

(2) Регистърът се проверява и се води от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината.

 

Чл. 18. (1) Представители на общините периодично, но не по-рядко от един път на три години освидетелстват картотекираните декоративни дървета и храсти и предписват съответни мерки за подобряване на състоянието им.

 

(2) Резултатите от освидетелстването се отразяват в паспортите на растенията, като съответните собственици се уведомяват писмено за набелязаните мерки.

 

Раздел IV.

Разрешения за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървесна и храстова растителност и озеленени площи

 

 

Чл. 19. (1) Общинската дълготрайна декоративна растителност и картотекираните дървета и храсти в частни имоти могат да се преместват, отсичат или изкореняват въз основа на писмено разрешение от кмета на общината в следните случаи:

 

1. във връзка със строителство на сгради, съоръжения, пътища и други обекти на техническата инфраструктура;

 

2. при реконструкция на съществуващата растителност по утвърдени паркоустройствени проекти;

 

3. за изсъхнали дървета и храсти, както и за тези, чието състояние застрашава безопасността на движението или сигурността на гражданите, сградите и благоустройствените фондове;

 

Раздел VI.

Контрол и санкции

 

Чл. 27. (1) Пряк контрол по изпълнението на наредбата се осъществява от кметовете на общините и упълномощените от тях длъжностни лица.“

 

С написаното по-горе споровете свършват, защото не „псевдоеколозите“ и медиите решават или имат право да решат кое дърво да се отсече или не. Те могат да имат мнение и гражданска позиция, но дотук ...

 

Ще тежат ли на някого греховете на безхаберието

 

 

В интерес на истината и прозрачността пак питаме:

 

1.Защо не откриваме в сайта на общината прословутата ОВОС за паркинга на ул.“Гурко“?

2.На каква основа е започнало изсичане на дърветата на територията на ДКЦ ІІ за паркинг на 22 и 23 март 2011 г. и по-късно на 30 ноември 2011 г. , а не след 17 декември 2011, когато било проведено т. нар. „обществено обсъждане“, след което е издадено разрешението за сеч. Разполагаме с доказателства, че сечта е започнала доста по-рано от решението на цитираната комисия, а и то е можело да бъде излишно щом общината е сключила договор по малка обществена поръчка за 38 832 лева с неизвестна за нас фирма за паспортизация на дърветата в района , която е трябвало да бъде завършена на 30 юли 2011 г., което е близо пет месеца преди т. нар. „обществено обсъждане“ за това колко и кои дървета трябва да бъдат отрязани СРЕД КОИТО Е И ЗЛОПОЛУЧНИЯТ КОНСКИ КЕСТЕН ...

3.Извършена ли е тази малка обществена поръчка с възложител община Бургас и от коя фирма и защо се е наложило наново да се сформира комисия и да се плаща вероятно за една и съща работа, каквато в случая е била т. нар. паспортизация на дърветата ?!

4.Къде е марката на злощастното дърво (конски кестен) причинило смъртта на Пейо според обществената поръчка?

 

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

2893/18.10.10г.

 

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2а от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед № 2182/15.11.2007 г. на Кмета на Община Бургас

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Предмет на малката обществена поръчка:

 

Паспортизация на озеленените площи

част: картотекиране и паспортизация на дълготрайна дървесна растителност на територията на ТД „Приморие”-ЦГЧ (ЦГЧ, к-с „Република” и к-с” Възраждане”)

 

ІІ. Изисквания към обекта на обществената поръчка – обхват на видовете дейности

Картотекирането и паспортизирането включва: картографско заснемане и нанасяне на дълготрайната декоративна дървесна растителност на подробен кадастрален план с индивидуални номера; местоположение, точно определяне на видовия състав на дълготрайната дървесна растителност; съставяне на паспорт на дървесната растителност, включващ определяне на видовия състав (българско и латинско наименование), възраст на дървото, състояние на дървото - експертна (фитосанитарна) оценка по външни белези - височина, диаметър на стъблото, физиологично и декоративно състояние на дървото: наличие на хралупи, нападение от вредители, наличие на болести, коренова система, нарушаваща улични тротоари и/или бордюри; изготвяне на индивидуални становища и предписания за борба с вредители и болести от специалист растителна защита и лесозащита, както и за провеждане на резитби за оформяне на короната - отстраняване на сухи налични клони, на клони допиращи се до фасади; предоставяне на индивидуален снимков материал за всяко дърво, в период на вегетация.

Всяко дърво да бъде маркирано с марка от траен материал, с обозначен пореден номер отговарящ на номера на паспорта поставена на височина 3 метра към уличното платно.

...

ІІІ. Срок за изпълнение на поръчката

Не по-късно от 30.07.2011 год.“

 

Изпълнена ли е и как тази малка обществена поръчка ?

Защо, ако е изпълнена не сме виждали бургаско дърво с онези атрибути по обществената поръчка :“Всяко дърво да бъде маркирано с марка от траен материал, с обозначен пореден номер отговарящ на номера на паспорта поставена на височина 3 метра към уличното платно“ ?!

Направена ли е задължителната според изискванията за обществената поръчка „състояние на дървото - експертна (фитосанитарна) оценка по външни белези - височина, диаметър на стъблото, физиологично и декоративно състояние на дървото: наличие на хралупи, нападение от вредители, наличие на болести, коренова система....“ И защо тя не бе цитирана никъде и не е използвана от комисията назначена от кметът на 9 ноември 2011 г.

 

Ще тежат ли на някой управник греховете на безхаберието или вятърът е виновен за всичко ...

Злополучният кестен

И тъй като имаме активна гражданска позиция по темата предлагаме снимки с дървета, които сме преценили, че вероятно могат да бъдат опасни и предлагаме на общинските специалисти да ги огледат и ако преценят, че са опасни да вземат необходимите мерки.

Отстояния на дърветаОтстояние на дървета от ръба на тротоарНарушено отстояние

Тези дървета се намират на ул.“Константин Величков“ пред стара кооперация на №3 и в близост до пешеходната пътека на ул.“Цар Симеон“І №129. Според нас опасни за пешеходците и автомобилите са две големи тополи на възраст около 50 години в двора на сиропиталището „Александър Коджакафалията“ откъм ул. „Цар Симеон“. По тях дори има счупен клон който виси на 15 м над улицита. Друго за което искаме да сигнализираме е, че разстоянията от дърветата до ръба на бордюрите по ул. „Цар Симеон І“ от източната страна не отговарят на предписаното в закона разстояние от 70 см и би трябвало да се премахнат може би. Ако някой прецени, че на информацията трябва да се реагира, то ние от „Под лупа“ сме на разположение.

Дърво за сечОпасно дървоОпасна топола