Емблема на управлението на ГЕРБ - нямат конфликт с интересите си

Ilian Vassilev

Не можех да повярвам на очите си, докато четях извадка от отчет на държавната Булгаргаз. В УС на компанията освен изпълнителния директор, който е известен Николай Павлов и бившия шеф на БЕХ Петър Иванов има още един човек, който стои в сянка и никой не говори за него. Казва се Илиян Дуков. Гледам едновременно с това, че е член на борда на компанията, е и "управител" !?! на три фирми. Но не само, те са свързани с една мрежа от компании, направо империи. Човекът си е мини-Пеевски, само че от ГЕРБ.
Илиян Кирилов Дуков - член на СД от 06.01.2015 г.:  притежава повече от 25 на сто от капитала на „Япи Инвестмънс“ ООД, „Лифт Корп“ ООД, „Нилис“ ООД, „Имокорп“ ЕООД и „Инмакс“ ЕООД;  участва в управлението на „Нилис“ ООД, „Имокорп“ ЕООД и „Инмакс“ ЕООД като управител
Това е от официалната страница на Булгаргаз, no 6 no 5.
https://www.bulgargaz.bg/…/edito…/files/FS_30062020_H1_2.pdf
Ето и текст от закона за предотвратяване на конфликт на интереси
Чл. 3. Лица, заемащи публични длъжности по смисъла на този закон, са:
...
22. представителите на държавата или общините в органите на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел;
23. управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински или държавни предприятия, както и на други юридически лица, създадени със закон, с акт на държавен орган или на орган на местно самоуправление.
...
Освен представител на държавата Дуков не може да бъде представител на никой друг, тъй като дружеството е 100 процента държавна собственост.
Не съм разследващ журналист, но мога да ви уверя, че Дуков няма експертиза по газовите дела и бизнес. Остава да отгатнете защо е в борда на това дружество и кого в същност "представлява"?
От раз.
А на разследващите журналисти пожелавам приятна работа.
Днес е първият учебен ден - това е като жокер за бизнеса му.
Трудно ще намерите снимка на Дуков, още по-трудно ще намерите данни за "приноса" му към управлението на това държавно дружество.
Емблема на управлението на ГЕРБ.

Фейсбук