Ефектът от управлението на Радев: икономиката на България е забавила ръста си през лятото

Това показват данните на НСИ

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България през третото тримесечие на 2021 г. е нараснал с 4,6% спрямо същия период година по-рано. Това показват сезонно изгладените предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. Това представлява забавяне спрямо ръста от 9,9% през предходното второ тримесечие, съобщава Инвестор.бг.

Публикуваните в средата на ноември експресни оценки показаха значително по-слаб ръст на българската икономика от 0,4% на годишна основа.

Спрямо второто тримесечие на тази година повишението на БВП е с 0,6%, а според изчисленията на националната статистика в експресната оценка тримесечният ръст беше 0,9%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2021 г. възлиза на 36,133 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 5241 лв. от стойностния обем на показателя.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност от юли до септември възлиза на 31,201 млрд. лева по текущи цени, отчита НСИ.

През третото тримесечие на годината относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същия период на миналата година с 0,8 процентни пункта до 7,6%.

Според статистиката индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,6 процентни пункта до 26,4%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 66% при 67,4% през съответния период на предходната година.

В НСИ изчисляват, че за крайно потребление през третото тримесечие се изразходват 75,1% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 14,8% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Според сезонно изгладените данни от юли до септември БВП нараства спрямо второто тримесечие с 0,6%. Брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0,4%.

По предварителни данни за третото тримесечие на годината крайното потребление нараства с 1,8%, а бруто капиталообразуването – с 6,2%.

Износът на стоки и услуги намалява равнището си на тримесечна база по сезонно изгладени данни с 2,2%, докато вносът на стоки и услуги бележи ръст с 3,3%.

В периода от юли до септември брутната добавена стойност се увеличава с 3,1% спрямо третото тримесечие на 2020 г.

Растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при: култура, спорт и развлечения; други дейности – 22,5%, добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 8,2%, финансови и застрахователни дейности – 6,1%, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 5%, селско, горско и рибно стопанство – 4,8%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 6,8%.

Износът на стоки и услуги се увеличава с 9,8%, а вносът на стоки и услуги – с 12,7% в сравнение с третото тримесечие на миналата година.

Ефектът от управлението на Радев: икономиката на България е забавила ръста си през лятото — Breaking.bg