Зеленото в Бургас не е безплатно, а захапва нови терени от града

Най-лесно е проблемът с паркирането да бъде прехвърлен на бургазлии, които ще плащат за отнетите за платено паркиране територии от града ...

Време е бургазлии да се усетят, че общинските съветници и кмет които те си избират не се интересуват за интересите им, а за печалбата, която и до ден днешен не е ясно каква е и къде отива и дали нещо е направено за общински непратени паркинги ...

Любимият ви кмет мисли за вас и за вашите пари ...

Това личи от входираната от него докладна за приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол №27/24.09.2013г., последно изменена по т.1, Протокол №39/27.03.2018 г.

Настоящите изменения и допълнения на Наредбата са в съответствие с европейското  законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

В съответствие с разпоредбата на чл.26 от Закона за нормативните актове, проектът на наредба е оповестен на интернет страницата на Община Бургас и портала за обществени консултации. В предоставения срок не са постъпили предложения по публикуванияпроект на Наредбата.

Предвид изложеното, на основание с чл. 99 от Закона за движение по пътищата и чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет – Бургас да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно измененапо т.1, Протокол №39/27.03.2018 г., както следва:

 

§1. Създава нова Подзона „Зелена - 3“, в Приложение 2 „Зелена зона“, съгласно приложена Схема на паркоместа за Зоната за платено и безплатно паркиране в гр. Бургас, с териториален обхват както следва:

 

1.         Бул. „Демокрация“ от ул. „Адам Мицкевич“ до ул. „Константин Величков“ – 32 бр. места, 1 бр. място за автомобили на хора с увреждания;

2.         Ул. „Георги Баев“ – 58 бр. места, 2 бр. места за  автомобили на хора с увреждания;

3.         Ул. „Абоба“  – 17 бр. места, 1  бр. място за  автомобили на хора с увреждания;

4.         Ул. „Велико Търново“  – 83 бр.места, 4 бр. места за автомобили на хора с увреждания;

5.         Ул. „Васил Петлешков“ - 70 бр. места, 6 бр. места за автомобили на хора с увреждания;

6.         Ул. „Иван Богоров“ – 20 бр. места;

7.         Ул. „Юрий Венелин“ – 29 бр. места, 1 бр. място за автомобили на хора с увреждания;

8.         Ул. „Поп Грую“ – 23 бр. места, 2 бр. места за автомобили на хора с увреждания;

9.         Ул. „Константин Величков“ – 10 бр. места;

10.       Тупик м/у ул. „Юрий Венелин“ и ул.  „Васил Петлешков“ – 5 бр. места;

11.       Паркинг №1 – 37 бр. места, 2 места за автомобили на хора с увреждания;

12.       Паркинг №2 – 17 бр. места;

13.       Паркинг №3 – 30 бр. места;

14.       Паркинг №4 – 40 бр. места, 2 места за автомобили на хора с увреждания;

15.       Паркинг №5 – 16 бр. места;

16.       Паркинг №6 – 18 бр. места, 2 места за автомобили на хора с увреждания;

17.       Паркинг №7 – 41 бр. места, 2 места за автомобили на хора с увреждания;

18.       Паркинг №8 – 29 бр. места;

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Наредбата за изменение и допълнение наНаредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно измененапо т.1, Протокол №39/27.03.2018 г.,

§2. Настоящата наредба влиза в сила от 01.05.2019 година.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Новото е, че кметската улица "Абоба" е включена в новата зелена зона, както и  8 междублокови паркинга ...

Пак си ги изберете подобни на местните избори !

"Под лупа"