Индустриална зона Бургас - сметки и машинации зад кулисите

Индустриална зона БургасНе е ясно кога ще имаме работеща индустриална зона в Бургас и всъщност колко работни места ще може тя да осигури, но преди поредното общинско заседание е ясно, че нашият кмет с гласовете на съветниците от ГЕРБ и придатъка им ДПС, Атака, БСП и разните там „демократи“, „лидери“ и „хуманисти“ и т.н. ще заформят поредната аферка или промяна в съотношенията между дяловете на собственост между община Бургас и „НКИЗ“ ЕАД в учреденото вече ЕАД „Индустриален и логистичен парк“.

На кому бяха нужни машинациите, които се сътвориха от 34-то заседание на предишния общински съвет от 20 май 2010, когато се прие един меморандум, който бе приет без скандалната точка 5 от неговото съдържание, а по-късно през март и ноември 2011 г. друг, в който се твърдеше, че капиталът на дружеството ще е формиран изцяло от непаричната апортна връзка на общината...

Нека ви припомня малко от историята...

На 20 май по време на 34-то заседание на общинския съвет бургаските общински съветници дадоха съгласие за подписване на меморандум между Община Бургас и „Национална компания индустриални зони" ЕАД за изграждането на индустриална зона „Север” в Бургас.

Това се случи след около час и половина дебати. Въпреки важността за общината докладна записка, кметът Николов провеждаше поредната пиар акция с новоназначения министър  отговарящ за еврофондовете Томислав Дончев, с който направиха символичната първа копка на укрепване на свлачището зад летния театър в Бургас, което се извършва с европейски средства. Заместник-кметът по бюджет и финанси в община Бургас Красимир Стойчев обясни, че там ще се развива малък и среден бизнес, което ще доведе до разкриването на допълнителни работни места, като акцентира върху проблема с безработицата, която само от началото на годината е оставила около 11 600 души без работа. Стана ясно, че държавното дружество „НКИЗ“ ЕАД ще участва в изграждането на зоната с 10 млн. лева, а общината с непарична вноска-апорт на недвижими имоти собственост на община Бургас, което представлява 300 декара земи намиращи се в Промишлена зона „Север“.

В проекта на меморандум за сътрудничество между община Бургас и „НКИЗ“ ЕАД се предвиждаше да се организират работни срещи на експертно ниво между представители на Община Бургас и дружеството, които да изготвят проекти на документи за учредяване на дружеството, в това число проекто-устав, който ще се разглежда в Общински съвет и съответните министерства. Като вариант за партньорство в т. 2 от меморандума се предвиждаше учредяване на акционерно дружество между община Бургас и „Национална компания индустриални зони" ЕАД.

Част от общинските съветници по това време се опасяваха от заявеното предварително в т. 5.2 от меморандума съотношение на акциите според което „НКИЗ“ ЕАД ще участва с не по-малко от 51 % от акциите на дружеството?! Съмнения предизвика у тях и съдържанието на т. 5 от меморандума и по-точно записаната фраза „предварително договорени условия“, която де факто поставяше общинските съветници в безтегловно състояние, превръщайки ги в безгласна машина за гласуване. Общинският съветник Георги Иванов се усъмни в стойността на онези обещани 10 млн. лв. от държавата, които при използване на бонове, които се търгуват по 0,16 лв. при първоначална стойност 1 лв., могат да сведат участието на държавната компания до реални 1,6 млн. лв., докато стойността на апортираните 300 дка общинска земя е около 9,9 млн. лева?! Тогава кв.м бургаска земя ще е на цена около 5,33 лв.?! Далаверка, а....

Ето и точките в меморандума:

1. Да   договорят   съвместни   действия   за   реализирането   на   проект   за изграждане на индустриална зона от съвременен тип на територията на

ПЗ „Север" - гр. Бургас.

2. Съвместната дейност на Страните да се осъществява под формата на акционерно   дружество,   учредено   съгласно   законите   на   Република България  и   изискванията  на  настоящия  Меморандум,  наричано  по-нататък за краткост „Дружеството".

3. Капиталът на Дружеството ще бъде стуктуриран по следни начин:

3.1 непарична  вноска  -  апорт на  недвижими  имоти,  собственост на Общината;

3.2 парична вноска от „НКИЗ" ЕАД.

4. Да се изяснят     прогнозните     стойности      за      изграждане     на инфраструктурата,  стойността  на  непаричната  вноска  и  цялостното финансиране на проекта.

5.  В устава   на   Дружеството   ще   залегнат   следните   предварително договорени условия:

5.1. Дружеството да е с правно-организационна форма - акционерно дружество   с   едностепенна   система   на   управление   съгласно Търговския закон;

5.2. „НКИЗ"   ЕАД  ще  участва   с   не   по-малко   от  51%   от  акциите   на Дружеството;

5.3. Дружеството ще издаде поименни и винкулирани акции за Страните.

Питаме кое наложи исканията в докладна записка на кмета Димитър Николов № 08-00-05147, където се искат промени в дяловете на капитала и защо „НКИЗ“ ЕАД ще трябва да доминира?!

Ето извадка от въпросната докладна, а вие сами преценете какво може да се случи някога...

„Капиталът на дружеството в размер на 5 075 550 /пет милиона, седемдесет и пет хиляди, петстотин и петдесет/ лева е формиран изцяло от непаричната вноска на Община Бургас, а именно: 56 броя недвижими имоти, подробно описани в решението, разпределени в 507 555 /петстотин и седем хиляди, петстотин петдесет и пет/ поименни акции, всяка една с номинална стойност 10 /десет/ лева. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 06.01.2011г. с ЕИК 201847598.

На основание сключения меморандум и дадения мандат от Общински съвет Бургас, Съветът на директорите на дружеството отправи покана до „Национална компания индустриални зони" ЕАД да придобие нови 528 272 /петстотин двадесет и осем хиляди, двеста седемдесет и две/ поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева, представляващи 51% от увеличения капитал на дружеството.

...

Р Е Ш Е Н И Я :

ІV. Дава съгласие, при изпълнение на условието на записване на нови 528 272 /петстотин двадесет и осем хиляди, двеста седемдесет и две/ поименни акции, всяка на стойност 10 /десет/ лева от страна на „Национална компания индустриални зони" ЕАД, участието на Община Бургас в капитала на „Индустриален и логистичен парк - Бургас" ЕАД да бъде намалено до 49%.

Блажени вярващите...

Петко ПЕТКОВ