Какъв ще е данък МПС в Община Бургас за 2019 г. ?

Явно тази година брадвата свързана с данък МПС в Община Бургас се размина ... За старите таралясници до 110 kW мощност и възраст от 15 до 20 години данъците ще са в досегашния размер ...

Новостите ще бъдат приети на 29 януари на поредното заседание на ОбС-Бургас. Ето и повече инфо по въпроса ...

Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г. протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.):

            § 14. В чл.49:

1. ал.1 придобива следната редакция:

            „(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК х ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя и е в следните размери:

а) до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,65 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,84 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,40 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 3,15 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

2. екологичният компонент, в зависимост от екологичната категория на автомобила е:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40

2.в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“.

в ал. 4 думата „триколка“ се заменя с текста „триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на 

  1. пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“   
  2. в ал. 6 текста „до 12 т технически допустима максимална маса“ се заменя със „с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т“, а текста „започнат тон товароносимост“ с „започнати 750 кг товароносимост“.
  3. в ал. 8 изразът „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ се заличават ;
  4. в ал. 9 отпадат думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“.
  5. в ал. 12 текста „превозни средства от категория L7е по Закона за движението по пътищата“ се заменя с „четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“.
  6. Създава се нова ал.14:

(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

§ 15. В чл.52 ал.4 след думата мотопети се добавя текста „както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“

§ 16. Член 53 добива следната редакция:

„Чл. 53. (1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.

(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

§ 17. В чл.54 ал.4 думите „с представяне на издаден или заверен от общината документ.“ се заменят със „със: 1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“

§ 18. Член 55 се изменя така: „Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ – в приход на общината по регистрация на превозното средство.“

§ 19. В Приложение 1, т.21 се отменя.

§ 20. Тази Наредба влиза в сила от 01.01.2019г.

Всичко е достатъчно ясно и след гласуване от ОбС-Бургас ще е факт ...