Как кметът Димитър Николов и сие общински съветници газят частната собственост, която е неприкосновена

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 17. 
(1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
(2) Собствеността е частна и публична.
(3) Частната собственост е неприкосновена.

 

Явно на господин кмета и подбраните от него и партията му ГЕРБ не им пука за законите, ама и какво да му пука на един "контрабандист" взел се за морален стожер и строител на живота нов в Бургас ...

Такива са те от ГЕРБ ...

Създават закони и закончета, които са антиконституционни и удобни на властта им , а Европа мълчи ... Българското правосъдие е подчинено ...

В един град като Бургас всичко е зависимо и свързано с кмета на ГЕРБ, който почти като един феодал се стяга за четвърти мандат ...

И ако някой се опитва да го защити с недоносчето ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ може да се замисли защо подобни деяния се случват само срещу един съпротивляващ се на неправдите на местната власт, бивш общински съветник и защо тези конспирации се правят зад гърба му ...

Егати Конституцията, която дава надмощие и вратички на подобни закончета като текстовете в чл.21 на ЗМСМА :

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет:

8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;

11. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

Както виждате тук НЯМА И ДУМА ЗА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И ЧАСТНИ ИМОТИ, НО ...

Ето Ви един шедьовър на общинската и кметска мисъл и законотворчество :

 

"ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 43

от проведеното на 26.06.2018 година заседание  

8. ОбС 08-00-7533Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв.18 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.576 и 07079.607.577 по КК на гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2, и чл. 135, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал.7 от ЗОС,Общинскисъвет Бургас одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв.18 по плана на ж.к.“Лазур“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.576 и 07079.607.577 по КК нагр.Бургас, с което УПИ ІХ-690, отреден „за жилищно строителство и КОО“ и УПИ XII-690 отреден „за учебен център“ се обединяват в единновобщ УПИ ІХ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.607.622 по КК нагр. Бургас, с функционално отреждане „за детска градина“, с предвидено ново свободно застрояване, при запазванена съществуващата сграда, и с установяване на показатели за застрояване, по чл.40 отНаредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони - за детска градина, както следва: Плътност до 30%, Кинт до 0,6 и Озеленяване над 40%, описани в матрица и таблица, съгласно сините, червените, зелените, кафяви и черни линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящото решение.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му."

Парцел с идентификатори 07079.607.576 ОБАЧЕ Е ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, А НАЛИ ПО КОНСТИТУЦИЯ ТЯ Е НЕПРИКОСНОВЕНА ???!

Как тогава грамотните кмет и общински съветници си позволяват подобно газене на Конституцията с измислени мотиви за интереси за детска градина, в рушаща се сграда от поне над 10 години върху частен парцел без да питат собственика, без да го известят и с публикувано със закъснение в ДВ обявление с над един месец и къде спи и Областна управа ?! Без да му предложат замяна или заплащане на парцела ????

ТОВА ДА НЕ СА РАЗБОЙНИЦИ ИЛИ РЕКЕТЬОРИ ОБЛЕЧЕНИ В МЕСТНА ВЛАСТ ???? 

 

Видно е от кадастралната скица, че парцелът ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ Е ПОЧТИ ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ, А ПАРЦЕЛЪТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Е МНОГО ПО-МАЛЪК !!!

Как ще ги обединяваш и изземваш частна собственост при практики на ОбС -Бургас, който при този кмет Димитър Николов е подарявал общинската собственост на ниски цени на председателя на ОбС Валери Симеонов в жк Зорница и на общинския съветник от ГЕРБ Димитър Людиев в жк Славейков, а сега изведнъж практиката се променя ??!

Това корупция или е отмъщение, че Георги Иванов е издател и собственик на "Под лупа" и стотици пъти е критикувал грешките в политиката му ?!

Подобна практика не подлежи ли на сезиране на прокуратурата и не само това ...

"Под лупа"