Много пари за нищо

420 000 лева за публикуване на обяви, съобщения и текстове свързани с дейността на общината

Средно по 17 500 лв. на месец в продължение на две години ще плаща община Бургас за да публикуват нейните обяви и съобщения в национални и регионални печатни издания и в интернет медиите. Всичко това ще се развива в условията на криза и с парите на бургаските данъкоплатци и въпреки достатъчно много общински служители в този ресор и то вече с многогодишен опит...

Aко не вярвате ситуацията дежа вю се повтаря със случилото се преди време по аналогична поръчка когато една софийска фирма си заработи горе-долу същата сума отново от бургаските пари.

Ето какво научаваме от обществена поръчка с възложител община Бургас регистрирана под номер 00797-2012-0030 и публикувана в Агенцията по обществени поръчки:

„BG-БУРГАС: Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на Община Бургас“

Прогнозна стойност без ДДС -350000 BGN

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци -24

Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участниците трябва да са реализирали оборот в размер не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди) лв. с вкл. ДДС общо за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) от дейности, сходни с обекта на настоящата поръчка, а именно: дейности, свързани със закупуване и предоставяне на рекламни площи в печатни издания или от публикуването на обяви, съобщения и текстове. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. При кандидатстване на участник чрез подизпълнители, изискването за оборот се отнася за участника.

Технически възможности

Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 (три) броя договори, аналогични с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: дейности, свързани със закупуване и предоставяне на рекламни площи в печатни издания или от публикуването на обяви, съобщения и текстове, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.). 2. Участниците трябва да представят препоръки от национални и регионални печатни издания за извършената от тях работа. 3. Участниците трябва да разполагат с персонал, който ще вземе участие при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: Минимум 1 (един) графичен дизайнер – предложеното лице трябва да има завършено образование по специалността и да притежава минимум 3 (три) години професионален опит по специалността; – Представя се професионална автобиография, както и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и трудовия стаж на лицето, с които да докаже изискуемия минимален опит, а именно: копия то дипломи, сертификати и др., копие от трудова книжка. Минимум 1 (един) коректор – предложеното лице трябва да има завършено образование по специалността и да притежава минимум 3 (три) години професионален опит по специалността; – Представя се професионална автобиография, както и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и трудовия стаж на лицето, с които да докаже изискуемия минимален опит, а именно: копия то дипломи, сертификати и др., копие от трудова книжка. 4. Участниците трябва да имат сключени договори с посочените от Възложителя медии и/или договори с рекламни агенции (медиашопове). 5. Участниците трябва да представят списък на допълнителните национални и регионални печатни издания и на Интернет медиите, в които могат да публикуват обявите и съобщенията. В частта за регионални издания в списъка да се включат само регионалните печатни издания и интернет медиите в Бургаска област.

Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:

Показател: Предлагана обща обща средна отстъпка за публикуване на обяви и съобщения в национални печатни издания; тежест: 30

Показател: Предлагана обща средна отстъпка за публикуване на обяви и съобщения в регионални печатни издания; тежест: 40

Показател: Предлагана обща средна отстъпка за публикуване на обяви и съобщения в интернет медии; тежест: 20

Показател: Предложен най-кратък срок за публикуване на обяви и съобщения в екстрени ситуации; тежест: 5

Показател: Предложени брой национални, регионални и интернет издания над задължително изброените от Възложителя в Пълното описание; тежест: 5“

При условие, че подобна поръчка може да се изпълни от общинските специалисти работещи в два отдела към дирекция „Култура, маркетинг и връзки с обществеността“ и то не безизвестни и с опит като Весела Йорданова, Стефан Минчев, Кристина Вълчева, Радостин Рачев и Гергана Илиева защо е нужно при такава сума да се провежда открит конкурс и т.н.,  оценка, класация и примерно на 20 април да разберем, че някоя поредна софийска фирма е спечелила поръчката, само и само защото бургаските нямат тези възможности и то защото е трудно да изпълнят част от тези условия като 3 броя договори, аналогични с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно: дейности, свързани със закупуване и предоставяне на рекламни площи в печатни издания или от публикуването на обяви, съобщения и текстове, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) и да представят препоръки от национални и регионални печатни издания за извършената от тях работа. Както и да са реализирали оборот в размер не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди) лв. с вкл. ДДС общо за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) от дейности, сходни с обекта на настоящата поръчка, а именно: дейности, свързани със закупуване и предоставяне на рекламни площи в печатни издания или от публикуването на обяви, съобщения и текстове.

Това е така, защото точно през тези години средният и малък бизнес в този ресор, както и в много други се срина...  Печелившите бяха фирми които бяха свързвани с приятелите на властта в държавата най-вече и много по-малко в общината и най-вече софийските, но не и бургаските...

Може би точно бургаските фирми в този ресор можеха да изпълнят чрез собствен потенциал един от критериите за възлагане на поръчката с най-голяма тежест: „ Предлагана обща средна отстъпка за публикуване на обяви и съобщения в регионални печатни издания; тежест: 40“.

Спомняте ли си какво се случи преди близо 3 години...

Тогава община Бургас възложи обществената поръчка на фирма „Медиа Планинг Груп“ ООД с адрес: София,  бул.“Джеймс Баучер“ №16 при три подадени оферти. Нека подскажем, че сред тях бяха: „Вестникарска група България“ ООД, ИК „Черноморски фар“ООД и „Информа-прес“ ООД. Последните две са бургаски фирми и едва ли не можеха да се справят с изпълнение на поръчката или пък са надули цените, макар че професионалният опит на печилившата фирма не е за подценяване.

Спечелилата конкурса фирма „Медиа Планинг Груп“ й бе възложена обществена поръчка  № 00797-2009-0039 от 02.12.2009 г.  на стойност 440 000 лева с ДДС за срок от 28 месеца?!

Двадесет и осем месеца срок от 02.12.2009г. изтичат през 2-ри април 2012 година.

Дали ситуацията пак ще се повтори?

Вероятно отново бургаските пари ще отидат в големите акули в този бизнес и те ще пускат по-малко като на рибките лоцман с бургаски адрес и произход, а ние ще се надяваме, че в Бургас ще се развива местен бизнес.

Да, да, ама не!

Славян МРЪЧКОВ

 

Редакцията на „Под лупа“ се извинява за евентуални пропуски и грешки. Засегнатите имат право на отговор.