На прощаване кабинетът позлати застрахователите

Имотите – публична държавна собственост, ще се застраховат задължително срещу природни бедствия и земетресения. Това реши днес кабинетът, приемайки промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост по предложение на регионалния министър Лиляна Павлова.

Застраховането на многобройните допълнителни сгради в страната е с цел“гарантиране на обществения интерес предвид факта, че тези имоти са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности“, гласят мотивите на вносителя.

Очевидно става дума за нови суми за застраховане на държавно имущество в размер на милиони лева годишно, но финансовият разчет към проекта за промяна на правилника не е публикуван от регионалното министерство (МРРБ).

Освен това се регламентира, че условията на търговете за продажба на имоти – частна държавна собственост, занапред ще се публикуват поне в два национални ежедневника, вместо поне в един национален и в един местен вестник, както е сега. Това ще доведе до по-голямо популяризиране на провежданите търгове и съответно до по-голям брой потенциални участници в тях, гласят мотивите.

С цел да предотврати злоупотреби с държавни ведомствени жилища, правителстовто дефинира и понятието „семейство“ в правилника. Дефиницията определя кои се считат за членове на семейството – това са съпрузите (родителят), ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

http://ureport.bg/