You are here

Нови разкрития за Община Пазарджик и нереализирания най-голям фотоволтаичен парк в Югоизточна Европа

Фондация „Антикорупционен фонд” (АКФ) днес публикува договора за нереализирания най-голям фотоволтаичен парк в Югоизточна Европа.

 

По сделката между Община Пазарджик и „Риал Стейтс“ ЕООД, свързано с кандидат-купувача на ЧЕЗ Гинка Върбакова, АКФ вече изпрати сигнал до Специализирана прокуратура в края на 2018г. Сигналът касае пропуск на Община Пазарджик да потърси неустойка от 1 млн евро. от „Риал Стейтс“.

 

На 04.01.2019г. АКФ получи по реда на Закона за достъп до обществена информация договора за покупко-продажба на недвижим имот между Община Пазарджик и „Риал Стейтс“ и на три анекса към същия договор от дати 20.05.2011г., 31.05.2011г. и 23.07.2012г.

 

След обстоен преглед на документацията по сделката са налице следните факти:

 

Потвърждават се съмненията за нередности в сделката, изложени в сигнала на АКФ до прокуратурата.

Налице са нови данни, които пораждат съмнение дали са спазени изискванията на закона.

Според договора „Риал Стейтс“ са придобили общинска земя край селата Априлци, Елшица и Сбор в Пазарджишко, срещу задължението да изградят фотоволтаичен парк с мощност от 50 MW в срок от 32 месеца след издаване на строителното разрешение. До момента са въведени в експлоатация инсталирани мощности от 2,45 MW, а общината не е потърсила уговорената в договора неустойка от 1 млн евро.

 

Срокът за изпълнение на инвестиционния проект от поне 400 милиона лева е удължаван два пъти посредством подписаните след договора анекси. С първия анекс страните удължават срока за изграждане на соларния парк с две години, като не става ясно защо е необходима тази промяна.

 

В Анекс 3 от 23.07.2012г. се посочват измененията на Закона за енергията от възобновяеми източници от 2011г. и решение на ДКЕВР, с което според страните съществено се променя „икономическата целесъобразност и бизнес планът” на проекта. Купувачът „декларира, че не се е отказал от проекта“ и че „прави всички разумни действия, които да доведат до успешното реализиране на проекта, в изпълнение на закона и договора“. От текста не става ясно дали купувачът е представил доказателства в подкрепа на твърденията си.

 

С Анекс 3 изграждането на парка, който е и една от най-мащабните инвестиции в региона, е поставено под условието на настъпване на бъдещо несигурно събитие, каквото е отпадането на т.нар. от страните „мораториум“ в решението на ДКЕВР (сега КЕВР).

 

Според правния екип на АКФ клаузите на трите анекса са изцяло в интерес на купувача. Не е видно интересите на Община Пазарджик да са защитени с поемане на допълнителни гаранции от страна на „Риал Стейтс“.

 

Не е ясно и на какво основание са подписани трите анекса. Липсват данни за решения на Общински съвет-Пазарджик, които да са били основания за предоговарянето. Такива решения на Общински съвет бяха изрично поискани от АКФ, но не бяха предоставени.

 

В началото на 2018 г. „Риал Стейтс“ е продало два от прехвърлените от Община Пазарджик парцели, въпреки задължението да не се отчуждава имотът до въвеждане в експлоатация на соларния парк. Сделката на стойност близо 1 милион лева поставя под съмнение дали интересите на Общината са защитени.

 

Посочените нови данни пораждат съмнение за нарушения на законовите изисквания за разходване на публични средства и разпореждане с общинско имущество.

 

АКФ се натъкна на факти по сделката от 2008г., будещи допълнителни въпроси.

 

Според Регистъра на разпоредителните сделки на Община Пазарджик данъчната оценка на закупените от „Риал Стейтс“ имоти е на обща стойност над 1 600 000 лева. Имотите са прехвърлени на дружеството срещу 500 000 лева. Решението на Общински съвет – Пазарджик за сделката е взето малко преди промяната в Закона за общинската собственост от 13.06.2008г. След тази промяна разпореждането с общинска собственост не може да се извършва на цена по-ниска от данъчната оценка.

Лицето, подписало договора за покупко-продажба между Община Пазарджик и „Реал Стейтс“ ЕООД от името на дружеството, е Стоян Фьодоров Беличев. Към настоящия момент Беличев е изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД, които получиха 1.35 милиарда лева от бюджетния излишък в края на 2018.

Антикорупционният фонд продължава да следи казуса и ще ви информира допълнително за развитието му.

 

Наказтелно-процесуален кодекс на Република България

Съдействие на обществеността

Чл. 204. Органите на досъдебното производство използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.

 

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване

Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.

 

(2) Когато узнаят за извършено престъпление, подлежащо на обществен ред, длъжностните лица трябва незабавно да уведомят органа на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на общото състояние и данни за престъплението.

https://acf.bg/?p=15314