You are here

Патриотично : Закон с опции за добетониране на Черноморското крайбрежие

Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели – това е духът на Закона за опазване на земеделските земи, но …

Земеделските земи покрай морето са добро средство за обогатяване на местното население, което едва ли се интересува от презастрояване, шум от строителство и бетониране на крайбрежието има обаче и природозащитници, които искат и защитават вижданията си природата да си остане такава каквато е автентична и привличаща туристите със своята естествена красота в този свят от бетон …

При търгуването със земеделска земя винаги се отбелязва категорията на земята, но не на всеки е наясно какво точно означава тази категория. Земеделските земи в България се категоризират в 10 категории (т.нар. бонитетни категории) според продуктивните възможности на почвите, климатичните условия, релефните и технологичните качества на земята, пригодността й за производство на различни видове растителна продукция и наложените ограничения на използване на земята.

Десетте категории на земеделска земя се определят според оценката на конкретни почвено-климатични условия спрямо пригодността на земята за отглеждане на определен набор от селскостопански култури. Според разделението на земеделските земи с най-високо качество са тези от първа и втора категория, като то постепенно намалява до десета.

Категориите се определят по средния бонитетен бал* и са следните (при максимален бал 100):

1. първа категория – земи с бал над 90;
2. втора категория – земи с бал от 81 до 90;
3. трета категория – земи с бал от 71 до 80;
4. четвърта категория – земи с бал от 61 до 70;
5. пета категория – земи с бал от 51 до 60;
6. шеста категория – земи с бал от 41 до 50;
7. седма категория – земи с бал от 31 до 40;
8. осма категория – земи с бал от 21 до 30;
9. девета категория – земи с бал от 11 до 20;
10. десета категория – земи с бал до 10 вкл.

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Чл. 2. (1) Земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели.
(2) Предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето.
(3) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска само по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този закон.
(4) (Новa – ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. – ДВ, бр. 100 от 2015 г.) Строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им може да се извършва за оранжерии и за линейни обекти по чл. 17а, ал. 2, а за обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение на земята – при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 5. (1) Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на собствената земя, земите на другите собственици или на качеството на повърхностните и подпочвените води.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г.)
§ 38. (1) Започнатите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи, които противоречат на разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, се прекратяват.
(2) Започнати и неприключили до влизането в сила на този закон са процедурите, по които няма постановено решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи за утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране и за промяна на предназначението, или решението за промяна на предназначението не е влязло в сила.
 
Духът си е дух в закона, но парите и лобитата скрити уж зад интересите на разни дребни и индивидуални търговци са друго нещо и в този конкретен случай с проектозакон минал на първо четене говорят за реална опасност …
Днес продажбата на земеделски земи примерно край с. Лозенец върви с пълна сила, като за кв.м се търси цена по 58-59 лв.
 
 
Отново заплаха от застрояване на Черноморието надвисва над морските брегове. За това предупреждават природозащитници, които ще протестират тази вечер пред Народното събрание. Според тях опасността идва от законопроект, който ще позволи инвеститорите да строят в най-апетитните райони край брега на морето.
 
Показателен е примера със земеделските земи около с. Лозенец Бургаско, където в две местности „Рибарника“ или „Мечата дупка“ и „Тарфа“, където преобладаваха земеделски земи за годините от 1996 г. до днес има над 150 постройки от обикновени вили до сгради наричани от местните „прогимназията“ и то направо на метри от морето …
 
с. Лозенец, местност "Мечата дупка" приютила десетки софиянци
 
с.Лозенец, местност "Тарфа" приютила около стотина видни софиянци- депутати, певци, спортисти, лекари на крачка от къмпинг "Оазис"
 
 
Очаква се парламентарното лоби с активното участие на „патриотите“ и ГЕРБ да прокара закона, който да даде още три години строителство и усилено бетониране на Черноморието …
 
Ама такива „патриоти“ и граждани за европейско развитие на България си избрахте като един Валентин Касабов … А иначе искате зелена България и свободни диви плажове за къмпингуване, ама босът им Валерката Симеонов не харесва такава свободия …
Ако не помните преди дни той се изказа по този въпрос : "Ние не подкрепяме дивото къмпингуване, след което остават камари с боклуци. А зелените имат непоследователно поведение по отношение на това – казват да запазим чистата природа, а си издействаха три плажа, най-красивите места от Черноморието ни, където да къмпингуват без ограничение", обясни Валери Симеонов пред БНТ. Той беше категоричен, че това повече няма да се допусне при това управление. "Ще се къмпингува само на определи места с ток, вода и канализация. Не е допустимо всеки да си опъва палатката, където му падне", каза Симеонов. 
 
Друго си е навсякъде да има бетон и урбанизация, нали ...
 
"Под лупа" по avantagebg.com