Постоянната комисия по правни въпроси към Обс Бургас отказа произвеждане на местен референдум за дейността на Кроношпан

Ти решаваш за Кроношпан Бургас

Скъпи приятели с прискърбие трябва да ви съобщим, че на 13.09.2019 Постоянната комисия по правни въпроси към Обс Бургас отказа произвеждане на местен референдум за дейността на Кроношпан, поради липсата на изискуемия по закон брой подписи :( . Можете да се запознаете с протокола на комисията от долния линк, протокол 41, т.44. Не сме и очаквали друго, това беше предвидено и не се отказваме да се борим за възможността да се попитат хората какво мислят по въпросите в подписката. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Чл. 27. (1) Местен референдум може да се произвежда и по предложение на: 
1. поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима общински съветници;
Предстои консултация с юристи и, ако няма пречки, както и позовавайки се на горния член общинския съветник Живко Табаков ще потърси подкрепа от свои колеги, за да внесе подобно предложение. 
https://burgascouncil.org/postoyanni-komisii/330

 

ПРОТОКОЛ № 41

 

            Днес, 13.09.2018 г., от 13:30 часа, в зала № 2, ет. 1, Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26 се проведе заседание на Постоянна комисия по правни въпроси (ПКПВ).

            На заседанието на комисията присъстваха: Костантин Луков – председател, Евгений Мосинов – зам.-председател и членове: Калояна Живкова, Георги Дракалиев, Константин Бачийски и Станимир Апостолов.

            Отсъства арх. Димитър Георгиев.

По конкретни точки от дневния ред участие взеха: Златина Георгиева – директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване", Живко Димитров – директор на дирекция "Управление на общинската собственост", арх. Димитър Алексиев – нач. отдел "Устройствено планиране", Маринета Николова – нач. отдел „Екологични политики и програми“ в дирекция „Околна среда“, Андрей Рунчев – директор на ОП „Транспорт“. Присъстваха още журналисти и граждани.

            Заседанието откри и ръководи председателят на ПКПВ – Костантин Луков при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

По точка 44

 

ОбС 08-00-7651

Предложение от Стоян Демирев Грозев – председател на Инициативен комитет за дейността на "Кроношпан", относно: Провеждане на местен референдум относно дейността на завод "Кроношпан България" ЕООД

 

            Председателят на ОбС е резолирал подписката с водеща комисия ПКПВ. Подписката, регистрирана в публичния регистър е предадена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за извършване на служебна проверка на направените записи. Той допълни, че съобразявайки се с резултатите от извършената проверка от ГД „ГРАО“ и удостоверени в протокол, представляващ официален документ от компетентен държавен орган и предвид това, че постъпилата подписка не съставлява редовна такава, не са налице условията за разглеждането й от Общински съвет – Бургас.

            След приключване на разискванията и в резултат на явно гласуване, с 6 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържал се", членовете на Постоянната комисия по правни въпроси взеха следното

РЕШЕНИЕ:

 

            На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 4 от Закона пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление отхвърля предложението за произвеждане на местен референдум за дейността на Кроношпан, внесено с Подписка рег.№ 08-00-7651/16.07.2018 г. в деловодството на Общински съвет – Бургас, и отказва произвеждане на местен референдум за дейността на Кроношпан, поради липсата на изискуемия по закон брой подписи, възлизащ на 9478 подписа, представляващи подписите на 1/20 от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Бургас и установени коректни записи – 2342, т.е. под установения от закона минимален брой подписи. В този смисъл и на основание чл. 29, ал. 4 от ЗПУГДВМС, Общински съвет не следва да обсъжда подписката, тъй като същата не отговаря на изискванията по чл. 27, ал. 1, т.  от ЗПУГДВМС.

Коментар "Под лупа" : Е, като няма комисионни или има за подобно решение ... разбира се, че НЯМА СМИСЪЛ ДА СЕ ОБСЪЖДА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА В ЕДИН ОТ НАЙ-ЗАМЪРСЕНИТЕ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ - БУРГАС ...