Правителството при което концесионните такси не се плащат, гаранции не се усвояват и дължимите суми не се събират и няма контрол.

Румяна Ченалова

Не знам дали Борисов чете художествена литература, но със сигурност не чете докладите на Сметната палата, налични на сайта им... Не ги четат и съответните министри, и най – вече Главният прокурор.

Борисов вече почти истерично повтаря мантрата си колко добре управлява и как ще ни спаси завинаги.Срещу тези емоционални изблици обаче стоят обективни факти, които не говорят, а крещят различна истина.

През 2019г. е изготвен ОДИТЕН ДОКЛАД № 0600201119 за извършен одит на ефективността на контрола по изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства в Министерството на енергетиката за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. със специфични одитни въпроси:

1. Създадени ли са УСЛОВИЯ за осъществяване на ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ по изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства

2. ИЗВЪРШВА ли се ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ

Към края на 2018 г. действащите концесионни договори за добив на богатства по чл. 2, ал. 1 от ЗПБ са 499 броя

Имаме си Националната стратегия за развитие на минната индустрия, както и Механизъм за управление, контрол и отчитане на изпълнението и оценка на изпълнението.

И КАКВО ОТ ТОВА?!

През одитирания период НЕ са изготвяни двугодишни доклади за изпълнението на Националната стратегия за развитие на минната индустрия, както и на Плана за действие, се констатира в Одитния доклад.

Има действащи закони, правилници и наредби, регулиращи материята за концесиите, подземните богатства и т.н./ ЗК, ЗПБ, Наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и миннодобивните обекти, Наредба за управление на минните отпадъци /, както и европейски регламенти и директиви / на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия, Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и производство на въглеводороди, Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО.99

Тези нормативни правила обаче е нужно да се четат, разбират и прилагат.

Какво констатират одиторите относно ефикасността на упражнявания контрол ?

„През 2018 г. от министъра на енергетиката НЕ са издавани заповеди за определяне на КК / контролни комисии/ и НЕ е актуализиран регламентирания вътрешен ред за изпълнение на функциите на комисиите за контрол, свързани с докладване на резултатите от извършения контрол и предприемане на действия при констатирано/и неизпълнение/я на задължения по концесионните договори

След отпадането на нормативното основание за съществуването на комисиите за контрол, през 2018 г. от министъра на енергетиката НЕ СА ИЗДАВАНИ заповеди за определяне на комисии за контрол и НЕ Е АКТУАЛИЗИРАН вътрешния ред за докладване на резултатите от извършения контрол и за предприемане на действия при констатирано/и неизпълнение/я на задълженията по концесионните договори.

Вътрешните правила за организацията на дейността в дирекция ПРКК НЕ СА АКТУАЛИЗИРАНИ след влизане в сила на новия Закон за концесиите

При извършена анонимна анкета на служителите от отдел „Контрол“ е поставен въпрос: „На колко договора годишно сте извършили проверка по документи, на място и извънредни?“, като са получени отговори, че един служител извършва годишно общо между 73 и 262 различни видове проверки на КД, от които между 27 и 250 проверки ПО ДОКУМЕНТИ , между 10 и 65 проверки НА МЯСТО и между 0 и 15 ИЗВЪНРЕДНИ проверки.

Основните финансови задължения, върху които е осъществен контрол през одитирания период от длъжностните лица, са изпълнението на задължението от концесионерите да заплащат дължимите концесионни възнаграждения и да внасят и поддържат съответните гаранции, определени в отделните концесионни договори.

В края на одитирания период ДЪЛЖИМИТЕ ПРОСРОЧЕНИ вземания от концесионните възнаграждения са в размер на 14 843 937 лв.,

За одитирания период от концедента НЕ Е УПРАЖНЕНО предоставеното му с концесионният договор право да контролира изпълнението на задълженията на концесионерите чрез вземане на проби от всяка продукция, резултат от експлоатацията на находищата, както и чрез извършване на маркшайдерски измервания, т.е. НЕ СА ИЗВЪРШЕНИ НАСРЕЩНИ КОНТРОЛНИ ЗАМЕРВАНИЯ вкл. и на металното съдържание на добитите природни богатства , което създава РИСК ОТ НЕКОРЕКТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ КОНЦЕСИОНЕРИТЕ, С ЦЕЛ намаляване размера на концесионното възнаграждение.

Относно задълженията за представяне на ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на паричните задължения / концесионните възнаграждения/ през 2017 г. е констатирано неизпълнение при 7 броя договори, а през 2018 г. при 8 концесионни договора.

От длъжностните лица са определени дължимите неустойки в размери, съответно на 19 939 лв. за 2017 г. и на 885 705 лв. за 2018 г., като ОТ ТЯХ СА ПЛАТЕНИ 18 098 лв., или ДВЕ НА СТО от общо наложените санкции за неизпълнение на задължението;

По време на одита е установено, че в НЕ СА ДОКУМЕНТИРАНИ КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ върху отчетените от концесионерите разходи във връзка с изпълнението на ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ . Отчетите и справките не са окомплектовани с документи и информация, удостоверяващи верността на представените в тях данни, както и НЕ са отразени проверки от длъжностните лица относно реалното изпълнение на инвестициите, отчетени от концесионерите.

В ГРП/ ГОДИШЕН РАБОТЕН ПЛАН/ за 2016 г. са планирани инвестиционни разходи по видове и в размер на 14 368 178 щ. д., а са отчетени за годината 13 358 106 щ. д. или ОТ КОНЦЕСИОНЕРА НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР на 1 010 072 щ. д. През 2017 г. при планирани в ГРП инвестиции в размер на 13 325 643 щ. д. са отчетени 16 901 556 щ. д. За 2018 г. при планирани инвестиции в размер на 24 537 559 щ. д., отчетените са 13 903 921 щ. д., като ОТ КОНЦИСИОНЕРИТЕ НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ ИНВЕСТИЦИИ в размер на 10 633 638 щ. д.

При така посочените размери на планирани и извършени инвестиции в КП от 2017 г. до 2019 г. е налице неизпълнение на задължението, за което съгласно КД3 се дължи неустойка в размер на 10 на сто върху неизпълнената част от размера на инвестициите за съответния едногодишен период.

СТОЙНОСТТА НА ДЪЛЖИМИТЕ НЕУСТОЙКИ е 101 007 щ. д. за 2016 г. и 1 063 364 щ. д. за 2018 г. При извършване на текущия контрол, НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НЕ Е КОНСТАТИРАНО от длъжностните лица.

По някои от концесионните договори от концесионерите са задължени да разработват и представят за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи минимална ЕКОЛОГИЧНА ПРОГРАМА за всеки 5-годишен период от срока на концесията, както и да предвидят средства по конкретните мероприятия. В КП е отразена информация относно планираните и отчетените от концесионерите разходи, но НЕ Е документиран контрол върху отчетените от концесионерите разходи във връзка с изпълнението на екологичните програми. Във връзка със задължението на концесионерите да предвиждат в ГРП средства и мерки за рекултивация и опазване на околната среда, в КП и докладите от длъжностните лица НЯМА отразена информация относно неговото изпълнение.

От извършения анализ на информацията в докладите за изпълнението на

договорите от одитната извадка е установено, ЧЕ докладите не отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 6 от ВПОДДПРКК, тъй като не съдържат констатации за изпълнението на всички задължения, спазването на условията за осъществяване на концесията и информация за начина за изчисляване на концесионното възнаграждение; не е отразена информация относно резултатите от извършените извънредни проверки

През 2018 г. не е регламентиран ред за докладване на резултатите от извършения контрол от длъжностните лица относно предприемането на действия при констатирано/и неизпълнение/я на задълженията по концесионните договори.

На министъра на енергетиката са предоставени 20 броя доклади, изготвени от длъжностните лица за резултатите от осъществения текущ контрол върху изпълнението на всички КД в периода м. февруари – м. май. За останалите месеци на 2018 г. резултатите от контрола са отразени от длъжностните лица в проекти на доклади, които не са подписани от ресорния заместник-министър на енергетиката, не са регистрирани в информационната система за документооборот и управление на документалния поток и не са предоставени на министъра.

По данни на дирекция ПРКК през одитирания период са съставени общо 26 броя АУАН. Издадените наказателни постановления общо за одитирания период са 29 броя. Общият размер на НАЛОЖЕНИТЕ ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ за установени административни нарушения през одитирания период е 6 425 295 лв., от които към края на 2018 г. по бюджета на МЕ са постъпили САМО 208 148 лв., или 3 на сто от общия размер.

ЗАКЛЮЧЕНИЯТА на одиторите по посочените по -горе два въпроса са следните :

Създадените условия НЕ ОСИГУРЯВАТ извършване на ефективен контрол по изпълнението на концесионните договори

ОСЪЩЕСТВЕНИЯТ КОНТРОЛ НЕ Е достатъчно ефективен.

Осъщественият от Министерството на енергетиката контрол върху изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства не е достатъчно ефективен.

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор през одитирания период носят Теменужка Петрова Петкова, министър на енергетиката за периода от ноември 2014 г. до 27.01.2017 г. и от 04.05.2017 г. до края на одитирания период, и Николай Ангелов Павлов, министър на енергетиката за периода от 27.01.2017 г. до 04.05.20

Такива са констатациите .

С УКАЗ № 272/27.12. 2013год. Беше обнародван в „Държавен вестник“ закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, приет от ХLІI Народно събрание на 20 декември 2013 г., чието наименование беше променено през 2016г.

С този закон се въведоха определени изисквания и забрани за фирмите, регистрирани в офшорни зони. Съгласно чл. 3 т.7 от закона , на тези фирми се забранява пряко или косвено участие в процедура за получаване на концесия или разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми;

В търговския регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват обстоятелства и данни за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които пряко и/или косвено осъществяват или ще осъществяват дейност по чл. 3, както и данни за техните действителни собственици.

Със ЗИД от 2016г. § 14. (1) Лицата, за които се прилагат забраните по чл. 3, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.(2) След изтичане на срока по ал. 1 за лицата, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл. 5 или 7.

От 2.01.2018г. разпоредбата на т.7 има следното съдържание : „участие в процедура за определяне на концесионер, както и предоставяне на концесия за добив на подземни богатства или на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по Закона за подземните богатства.“

В публичния регистър на концесиите за добив на подземни богатства под № 140 като концисионер е вписан „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД.Предмет на добива са златосъдържащи руди.Срока на договора е 30 години с начало 25.04.2012г.

Под номер 512 е вписан концесионен договор за добив на златно-медно пиритни руди със срок на действие 30год., считано от 19.05.1999г. Концисионер по този договор е „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ЕАД.

От справка в търговския регистър се вижда, че като едноличен собственик на капитала на„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ЕАД е вписано ДЪНДИ ПРЕШЪС(ЧЕЛОПЕЧ) БИ ВИ ООД, Чуждестранно юридическо лице, държава НИДЕРЛАНДИЯ Като нейни действителни собственици са вписани фирми, регистрирани в офшорни зони - Ватрин Инвестмънт Лтд., регистрирана на ВИРДЖИНСКИ О-ВИ, , Дънди Прешъс Кюрасао Джи Пи Би Ви, регистрирана на НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ , Дънди Прешъс Кюрасао Ел Пи Би Ви , регистрирана на НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ и Илия Борисов Гърков / от 10.06.2020год./До тази дата е вписано като действителен собственик физическото лице Ричард Алън Хаус

.Идентично е положението и при „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ЕАД.На 6.10.2020год. по партидата на дружеството са заличени като действителни собственици Ватрин Инвестмънт Лтд , Дънди Прешъс Кюрасао Джи Пи Би Ви и Дънди Прешъс Кюрасао Ел Пи Би Ви.Единственият действителен собственик остава след юни 2020г. Илия Борисов Гърков.

Очевидно е, че до юни 2020год. по двата концесионни договора концесионери са търговски дружества, контролирани от т.н. офшорки.При действието на забраните и правилата на Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици би следвало концесионерът в определения срок да е привел дейността си в съответствие с изискванията на закона. А законът от 2014г. досега не позволява концесионни договори за добив на подземни богатства да се сключват с дружества, които пряко или косвено са контролирани от офшорни дружества.При неизпълнение договорите се прекратяват.

Какво точно се е случило може да каже Министерство на енергетиката и прокуратурата.Основания за проверка има достатъчно – и за безстопанственост и за престъпления по служба.

А концесионните такси не се плащат, гаранции не се усвояват и дължимите суми не се събират.А и контрол няма - казвам го не аз, а Сметната палата

ГЕШЕВ?!

Фейсбук