Пука ли им на герберските кадри за чистота на Бургас и здравето на бургазлии

За пореден ден над Бургас се стели смог от комините на чужди икономически предприятия, които замърсяват с ФПЧ10 и разни други химически коктейли въздуха на Бургас, но на кмет и общински чиновници, както и на областен управител не им пука заети в изграждането на светлото санирано герберско бъдeще на Бургас ...

Снимките са от 25 април 2017 г. от 07.05 ч. и показват ясно, че има видимо замърсяване на въздуха над комплексите „Славейков“ и „Изгрев“ ...

Неведнъж сме го писали и пак ще го пишем, че битката за чист въздух в Бургас трябва да се води всеки ден, без прекъсване защото това засяга всички бургазлии – бедни и богати, възрастни и деца и най-вече децата ...

За съжаление кметът Димитър Николов и неговата партия ГЕРБ властват в Бургас от есента на 2007 г., но досега не са сторили нищо съществено в борбата против редовното замърсяване на въздуха от комините на два комбината свързани с чужди икономически интереси, въпреки властовите им позиции – зам.-председател на ГЕРБ и кмет на община Бургас и министър на околната среда и водите – бургазлийка водач на листата на ГЕРБ в 02 МИР Бургас Ивелина Василева ...

Те сякаш са забравили, че има закони, наредби, които ги задължават да отстояват правото на чист въздух в град, който те сами спретнаха като трижди „най-хубав град за живеене“ ?!

Вероятно са забравили, че сами си написаха и окачиха Декларация в община Бургас свързана с този проблем ...

Ако са забравили, да помолим г-н Цацаров да дойде на едно кафе в Бургас и да им напомни, че имат задължения ...Нека им припомним :

Опазването на атмосферния въздух в Р България е регламентирано в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45 от 1996 г., посл. изм. ДВ бр. 101 от 2015 г.), както и в подзаконовите нормативни актове към него, като законодателството ни е изцяло хармонизирано със законодателството на ЕС.

Информация относно правната рамка за качеството на въздуха на Европейския съюз може да бъде намерена в Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа.

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой, са нивата на суспендирани частици; фини прахови частици; серен диоксид; азотен диоксид и/или азотни оксиди; въглероден оксид; озон; олово (аерозол); бензен; полициклични ароматни въглеводороди; тежки метали - кадмий, никел и живак; арсен.

Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух регламентира нормите за опазване на човешкото здраве на изброените замърсители.

Наредба №14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места определя ПДК на специфични замърсители на атмосферния въздух, например за сероводород (5 µg/m3 за един час) и стирен (5 µg/m3 за един час).

За съжаление през последните два месеца – март и април екобюлетините показват отново непукизъм и пълна незаинтересованост от общинските власти за изпълнение на техните задължения по опазване чистотата на въздуха в Бургас, подобна е и реакцията и на областната управа ... Сякаш тях ги интересуват само изборните резултати и политическата реклама на санирането, но не и здравето на бургазлии ...

 

След тези факти и поредни разкрития се надяваме бургазлии да се посъбудят и да потърсят от своите управници повече отговорност и активност в защита на интересите им и личното им здраве ...

"Под лупа" по avantage.bg