Специализираните шпицкомандоси, събрани от кол и въже послушковци от районни и окръжни съдилища, за да осъществят мръсните поръчки на Пеевски и Буда, ще бъдат командировани при шпицкомандосите в СГП, докато довършат мръсните поръчки на Пеевски и Буда.

Атанас Чобанов

От законопроекта за ликвидиране на Спецправосъдието разбирам следното: Специализираните шпицкомандоси, събрани от кол и въже послушковци от районни и окръжни съдилища, за да осъществят мръсните поръчки на Пеевски и Буда, ще бъдат командировани при шпицкомандосите в СГП, докато довършат мръсните поръчки на Пеевски и Буда.
§ 42. Неприключилите досъдебни производства в Специализираната прокуратура се изпращат на съответните прокуратури по компетентност в седемдневен срок от влизане в сила на този закон.
§ 44. (1) Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които е проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на Софийския градски съд и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието.
(2) Съдиите от съдебните състави, които не са преназначени в Софийския градски съд, се командироват за участие в разглеждането на делата до приключване на производствата по тях.

Фейсбук