You are here

Тома Белев : Четири наказателни процедури за един ден - това го може само Нено Димов

Тома Белев

За шамарите на ЕК

След наказателните процедури за оценките за съвместимост за зоните от Натура 2000, за необявяването на зоните и за липсата на мерки за опазване на видовете от Натура 2000, както и за мръсният въздух, ЕК днес обяви още четири наказатаелни процедури срещу България в област околна среда - за екологичните оценки и ОВОС, за пространствените данни за околна среда, за докладването замърсяването на водите и за минните отпадъци. 
Четири наказателни процедури за един ден - това го може само Нено Димов. 
Не знам дали можете да си представите колко дълги комуникации има между ЕК и страните членки, докато на ЕК им писне и тръгнат да завеждат официална процедура? Трябва да си абсолютно злонамерен за да вкараш държавата в четири наказателни процедури за един ден, това с некомпетентност само не става, трябва и целенасочена злонамереност.
съобщението от ЕК http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_bg.htm…

Фейсбук