Управляващите герберчета в Община Бургас си спретват обсъждания на тема замърсяване на въздуха от години, но резултатите са само по-яко замърсяване и празни приказки

Вчера се проведе обществено обсъждане на проект на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г. Когато става въпрос за пари и усвояването им от Община Бургас са много активни защото покрай договореното остава по нещо и за тях, а в случая имаме предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-5.005 за „Разработване/Актуализация на общински програми за качество на атмосферния въздух – 2“.

Добре че в тази програма поне се признава, че : "Община Бургас е една от общините в България с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ10..."

Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) на Община Бургас се разработва за замърсител: фини прахови частици (фракции ФПЧ10). Времевият обхват на програмата е за периода 2021-2027 г. Изпълнението на програмата е предвидено за следните периоди: - Краткосрочен – изпълнение в рамките на 12-18 месеца; - Средносрочен – изпълнение в рамките на 3 години; - Дългосрочен – до 2027 г

Наред с признанията за надвишени нива на замърсяването с ФПЧ в Долно Езерово в програмата и че сред отговорните лица е кметът на общината, останалото са просто приказки за вятър, климат и т.н. и разбира се хвалби как замърсяването намалявало ?!

Познавайки нагласата на тези европейски граждани в Община Бургас не си губих времето да присъствам, а споделям простите факти от години, а те обвиняват тези същите, че са проспали изпълнението на задълженията за които получават заплати и то от години ...

Факти :

Днес наднорменото замърсяване на въздуха в Бургас е 5.6 пъти над годишните норми.

И така замърсяването не е моментално, а е в продължение на 43 часа от 48 часа на денонощията от 24 до 26 ноември 2021 г. Найс, а ?!!

Да се върнем във времето и да отбележим, че през изминалите години е било същото и то на същата дата.

26.11.2018 г.

.

26.11.2019 г.

26.11.2020 г. в 19.00 ч.-

 

И така фактите са безспорни от 2018 -2021 г. замърсяването е факт и нищо не е направено да се намали или да бъде прекратено от онези посочени в т.нар. Програма на обищината, а те са :

II. ОТГОВОРНИ ОРГАНИ: ИМЕНА И АДРЕСИ НА ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Съгласно действащите в страната законови разпоредби:

 Компетентни органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община, са кметовете на общини и общинските съвети (Чл.19, ал. 2 от ЗЧАВ);

 Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел осигуряване чистотата на въздуха (Чл.19, ал.4 от ЗЧАВ);

 В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на нормите за отлагания, кметовете на общини разработват и изпълняват програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми. Програмите се приемат от общинските съвети (Чл.27, ал.1 от ЗЧАВ);

 Кметовете на общини ежегодно до 31 март внасят в общинските съвети отчет за изпълнението на програмите за предходната календарна година (Чл.27, ал.2 от ЗЧАВ);

 Общинските органи и регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия (Чл.19, ал.3 от ЗЧАВ);

 В случаите, когато видът и степента на замърсяване на атмосферния въздух увеличават значително риска за човешкото здраве и/или за околната среда или при не постигане на нормите, общинските съвети могат да приемат следните мерки (Чл. 28а, ал.1 от ЗЧАВ):

• да създават зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на цялата община или на част от нея;

• да ограничават употребата на определени видове горива или уреди за отопление; • да ограничават движението на моторни превозни средства или на определени категории моторни средства.

• Зоните с ниски емисии на вредни вещества могат да се въвеждат чрез налагане на мерки, забрани и ограничения, включително на мерките по ал. 1, т. 2 и 3. 

Видно е ясно кои са безотговорните общински дейци свързани с неизпълнение на задълженията им по закон - кмет Димитър Николов, общинските съвети през годините и РИОСВ-Бургас.

Когато прочетете и научите, че срещу България има заведени 15 дела от Европейската комисия, свързани с околната среда. 

16 наказателни процедури на ЕК срещу България от управлението на ГЕРБ, част от които вече са в съда, а по тази за мръсния въздух е предложена първоначална санкция от 10 млн. евро и ежегодна от 20 млн. евро до отстраняване на проблема.

 

В България миналата година над 8 500 души са починали преждевременно от заболявания, причинени от замърсяването на въздуха (А колко от тях са от Бургас-б.ред.). Това е 18 пъти повече от тези, които са загинали в автомобилни катастрофи според официалните данни на Световната здравна организация.

Страната ни е на трето място в света по смъртност, причинена от замърсяването на въздуха, изпреварена само от Северна Корея и Босна и Херцеговина.

Пак си замълчете и си изберете същите, които години наред не правят почти нищо, за да защитят здравето и живота Ви.

"Под лупа"