39 денонощия с наднормено замърсяване на въздуха с ФПЧ в бургаския квартал Долно Езерово за 2020 г. по данни от сайта на Община Бургас

39 денонощия с наднормено замърсяване с ФПЧ е регистрирал общинският сайт на Община Бургас при непълни данни за 2020 г. в раздел "Екологичен бюлетин" - https://www.burgas.bg/bg/info/index/1489 .

И това е превишение на средногодишните норми, които допускат до 35 пъти замърсяване до 40 mg/m3 ?!!

Бюлетинът се издава по данни на  РИОСВ, Община Бургас и "ВиК" ЕАД Бургас е записано в сайта, но ...

Липсват данни към 01.01.2021 г. за  цели 36 денонощия от 1-26 януари 2020 и от 21-31 декември 2020 г., които биха увеличили денонощията с наднормено замърсяване в този бургаски квартал.

Това е доказателството, че в необхванатите дни има наднормено замърсяване точно в този квартал ...

НАРЕДБА № 12 ОТ 15 ЮЛИ 2010 Г. ЗА НОРМИ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТЕН ДИОКСИД, ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ, ОЛОВО, БЕНЗЕН, ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ОЗОН В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

В сила от 30.07.2010 г.

Издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г

Забележете, че същата Наредба задължава :

"Глава седма. ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ДОКЛАДВАНЕ

Чл. 43. (1) Компетентните органи по чл. 19 ЗЧАВ предоставят на обществеността съответната информация за нивата на серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух съгласно приложение № 16 чрез:

1. средствата за масово осведомяване, регионалния периодичен печат, бюлетини и информационни табла, интернет страницата на ИАОС и други подобни;

2. известяване на организации, чиято дейност е свързана с опазването на общественото здраве;

3. известяване на организации, представляващи интересите на чувствителни групи от населението;

4. известяване на други организации и сдружения (екологични, браншови, на потребителите). (2) Списъкът на съответните организации по ал. 1 се съставя и актуализира ежегодно от МОСВ. Чл. 44. (1) При установено превишаване в даден РОУ на алармените прагове по чл. 4 и 8 и/или на информационния праг по чл. 8 компетентните органи по чл. 19 ЗЧАВ и ИАОС предприемат необходимите мерки за своевременно предоставяне на населението на съответната информация съгласно раздел ІV на приложение № 16". 

Да сте чули или прочели нещо такова да е свършено ?!!

Изводите са прости и ясни:

1. Не се прави нищо за изпълнение на законови задължения от РИОСВ-Бургас и Община Бургас за опазване на чистотата на атмосферния въздух.

2. Това може да е проява и на корупция или на бездействие с власт.

3. Мълчанието на тези институции е престъпване на закона и прокуратурата трябва да се заеме с подобен казус.

Данните са взети от сайтът на Община Бургас и всеки може да прецени кой и как го управлява ?!!

Дано Новата 2021 г. ни донесе повече прозрачност и граждански контрол върху местната власт, защото имаме право на това в интерес не само на демокрацията, но и в интерес на нашето здраве и живот ?!!

"Под лупа"