Анонимни мунчовци или държавни служители на реда и закона

От времето на соца е останало лафчето : "Тя днешната милиция не бие, снощната биеше ..."

За близо 31 години милицията си остана БИЕЩОТО СЪРЦЕ НА ПАРТИЯТА ... Е, партията вече е ГЕРБ, но произлязла от БКП и закърмена с германски пари ...

Управляващите не се научиха на откритост и на спазване на собствения си моделиран за тях Закон за МВР и Правилника към него и крият самоличността на биячите - дали истински или фейк ченгета зад някакви инструкции и индивидуални индентификационни номера известни само на някого с явна цел прикриване на незаконни действия като онези ступвания зад колоните на Министерски съвет ... А може би побоищата са извършени от извънземни ?!! Побоищата са факт, но извършителите се прикриват зад бандитска рецептура уредена чрез закон и правилник и то в демократична, уж европейска и "правова" страна ?!

Не е ли време тази практика да спре да се прилага и истинските полицаи да застанат с лицата и самоличността си пред онези, които искат да бият или усмиряват за някой лев в повече ?! 

Началната снимка ясно показва анонимни ченгета на протестите без шанс да бъдат индентифицирани - сиреч прикрити в готовност да раздават юмручно право, ако им се заповяда или пожелаят. Баста ! Четете си закончето и го променете, господа полицаи и приелите го депутати !

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава седма.
СЛУЖИТЕЛИ НА МВР

Раздел I.
Статут на служителите на МВР

Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г.) При осъществяване на правомощията си служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 удостоверяват качеството си със служебна карта или с личен знак.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Видът на служебната карта, както и условията и редът за издаването и ползването и се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Видът на личния знак, както и условията и редът за ползването му се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Министърът на вътрешните работи определя с наредба структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, вида на униформеното облекло, реда за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители.
(5) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) При охрана на масови мероприятия и при изпълнение на дейностите по чл. 44, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 полицейските органи носят индивидуални идентификационни номера по ред, определен с инструкцията по ал. 3.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Забранява се на лица, неоправомощени със закон, да използват униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурите на МВР и показващи принадлежност към тях.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) Служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 носят служебно оръжие при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на вътрешните работи.
 
"Под лупа"