В МБАЛ-Бургас отново излязоха наяве връзки между ГЕРБ и БСП


Анонимен сигнал на „горещия“ телефон на  БАБХ (БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ) разкрива нарушение на правилата по ангажиране на бургаската фирма „Ален мак 2002“ ООД в изхранването на персонала и пациентите в МБАЛ-Бургас АД. След разследване на „Под лупа“ лъсват свързани лица с екскмета Йоан Костадинов и ГЕРБ и бившето ръководство на МБАЛ.

               

Това, че напрактика бившият кмет Йоан Костадинов не си е отишъл от ръководството на общината е писано неведнъж, дори предният брой на „Под лупа“ пак го припомни с материал на страница 32-а от бр.175.

В средата на юли на „горещия“ телефон на БАБХ, създадена наскоро с номер 0700 12299, е подаден анонимен сигнал за неизправност относно услугата, вменена с договор от ръководството на МБАЛ-Бургас АД на фирмата „Ален мак 2002“ ООД с основна дейност хотелиерство и ресторантьорство, касаеща приготвяне и доставка на храна по диети за пациенти, включително детска кухня и пациенти на хемодиализа, храна на дежурния персонал на болницата, в т.ч. и ободряващи напитки.

Сигналът визира липсата на лиценз от фирмата,както и липсата на подходящи помещения за съхранение и изготвяне, както и на необходимите специализирани транспортни средства.

Нуждата от спешни действия се налага от факта, че ако този сигнал е истина, може да бъде застрашен животът и здравето на около 400 пациенти на МБАЛ и около стотина души персонал или грубо пресметнато вероятно около 600 души.

Както знаете, от март т.г. д-р Димитър Германов, който беше досегашният шеф на Регионалната ветеринарномедицинска служба в Бургас, оглави Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в града ни.

Това се случи заради създаването на Българска агенция по безо­пасност на храните (БАБХ) и преобразуването на регионалните   ветеринарномедицински  служби в областни дирекции по безопасност на храните.

Сравнително новото ръководство на МБАЛ начело с изпълнителния директор д-р Георги Матев е било неприятно изненадано от „наследството“, завещано му от предишното ръководство начело с доц. Стефан Станчев, който вероятно не без участието на ГЕРБ бе сложен начело на МБАЛ-Бургас и издържа до октомври 2010 г.

Нека припомним, че в АД МБАЛ-Бургас община Бургас има дялово участие около 10% и че от ноември 2007 г. всъщност общинската управа е доминирана от ГЕРБ-Бургас.

От информационната система „Апис“ е видно, че към 30.11.2009 г. в ръководството на МБАЛ-Бургас АД участва като член на съвета на директорите Антоанета Димитрова Събкова, която беше общински съветник от ГЕРБ-Бургас и член на НИС на ЖГЕРБ (женската организация на ГЕРБ-б.а.)

Общинската съветничка от ГЕРБ Антоанета Събкова освободи място в местния парламент на Бургас, тъй като зае важен пост в София.

Тя спечели конкурса за шеф на дирекция "Финанси" в екоминистерството, където началник ще й е друга бургазлийка - зам.-министърката Ивелина Василева.

Интересна отправка към този материал е откъс от една статия на в.“Монитор“ от 22.10.2009 г. - времето на „големите“ герберски „разкрития“, и носи заглавието: „Източвали бургаската болница през кетъринга“?! В нея авторката й Калояна Живкова е записала:

„Поредна схема за източване на бургаската болница разкри изпълнителният директор на лечебното заведение доц. Стефан Станчев. Той пое щафетата от д-р Боян Будаков, който напусна поста след парламентарните избори.

След проведен финансов одит става ясно, че през март 2009 г. е закрит отдел "Прехрана" в болницата  и е заменен с външна услуга - кетъринг. Договорът за кетъринг е изключително неизгоден за лечебницата. Средната разценка на дневното хранене по този контракт е 6,20 лв., което е близо два пъти повече, отколкото в университетските болници в цялата страна. Там един храноден струва 3,40 - 3,50 лева. В момента този договор, както и редица други се преразглеждат и на фирмите се предлагат нови условия, съобразени с бюджета на болницата.

По думите на доц. Станчев в резултат на недалновидната и грешна политика на предишните ръководства на болницата се е стигнало до финансова и кадрова криза.

Това довело до ниски приходи на болницата и съответно най-ниски заплати на персонала в сравнение с останалите областни лечебни заведения.“

Машалла, доц. Станчев, но да видим Вие какво сте сторили и как сте поканили фирма без необходимия лиценз да храни болните и персонала и дали това е било невъзможност за друго решение или вероятна услуга?! Защо поне не прочетохте изискванията към предишния изпълнител на обществената поръчка, залегнали в обявата за конкурса, проведен през януари 2009 г. и ако сте ги пропуснали, ще ви ги припомним, за да се разбере как се е стигнало до новия гаф с фирма „Ален мак 2002“ ООД:

„II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Наименование: Приготвяне и доставка на готова храна по диети за болните и храна за дежурния персонала в "МБАЛ - Бургас" - АД.

III.2) Условия за участие

III.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Изисквания: до участие в откритата процедура се допускат български физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на ТЗ и отговарящи на условията на чл. 47, ал. 1 и 2, чл. 55 и чл. 56 от ЗОП, закупили документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и представили оферта, съгласно изискванията на чл. 56 от ЗОП, както и на следните изисквания:

1. Кандидатите да имат предмет на дейност идентичен с предмета на поръчката и професионален опит в извършване на подобни поръчки.

2. Кандидатите да имат оборот не по-малък 500 000 лв. с вкл. ДДС за последната година, свързан с дейността на поръчката;

3. Кандидатите да притежават сертификати за система на управление на качеството ISO 9001- 2000, ISO 22000; 4. Кандидатите да притежават необходимата материална база и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката

III.2.2) Икономически и финансови възможности:

Изискуеми документи и информация:

1. Заверено копие от годишен финансов отчет за предходната финансова година, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, с оборот не по - малък 500 000 лв. с вкл. ДДС за последната година, свързан с дейността на поръчката.

2. Удостоверение за финансова надеждност, издадено от банка.

Минимални изисквания: оборот не по - малък 500 000 лв. с вкл. ДДС за последната година, свързан с дейността на поръчката.

III.2.3) Технически възможности:

Изискуеми документи и информация:

1. Списък за сключените договори за изготвяне и доставка на храни и хранителни продукти за последните 3 (три) години, включително стойностите, датите, мястото и възложителите, придружени от препоръки за добро изпълнение за най-важните поръчки.

2. Поименно длъжностно разписание за наетия по трудово правоотношение персонал;

3. Копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за контрола на качеството при изпълнението на поръчката. В тази връзка и предвид спецификата на поръчката, задължително изискване от страна на Възложителя е участникът в процедурата да докаже, че разполага с диетолог и инструктор по диетично хранене.

4. Копия от здравните книжки на наетия персонал.

5. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните кадри на кандидата за последните три години- средно списъчен състав.

6. Декларация за техническото и транспортно оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, както и копия от талоните на МПС, копия от ветеринарно - медицинските разрешителни и разрешителни от РИОКОЗ за транспортните средство за превоз на хранителни продукти, които ще се използват при изпълнение на поръчката;

7. Копие от акт за собственост или договор за наем на помещенията, в които ще се изготвя храната; 8. Копия от разрешителните за ползване на помещенията за целите на подготовка на храни, в т.ч. копие от санитарното разрешително издадено от органите на РИОКОЗ и копие от ветеринарно - медицинското разрешително относно обекта (кухня) издадено от органите на ДВСК.

9. Сертификат за налична система за управление на качеството за производство и продажба на храни по EN ISO 9001:2000;

10. Сертификат по НАССР, за производство и продажба на храни.

11. Удостоверение за регистрация по Закона за храните и Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиена на храните.

12. Копия от сключените договори с доставчици на съответните хранителни продукти, които ще се използват при изготвяне на храната, като срокът на действие на сключените договори не следва да е не по-кратък от 1 година, считано от 01.01.2009 г.“

-----------

Да припомним нещо за което вече сме писали в „Под лупа“, а то е че фирмата спечелила този конкурс и сключила договор на 16.02.2009 г. ,  започва да го изпълнява и така до 19 март 2010 г., когато инкасира стотици хиляди левове загуби поради неплащане от страна на МБАЛ-Бургас. Ето защо на база Решение номер: VІ-Р-217 от 19.03.2010 г. МБАЛ-Бургас АД в лицето на изпълнителния директор доц.д-р Станчо Станчев изпраща покана (а не провежда конкурс – бел. автора) до три фирми: „Ален Мак 2002“ ООД, „Платони“ ЕООД и „Морска звезда-76“ ЕООД за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП.

Какъв е мотива за този избор можете да го попитате вие, но едва ли се е минало без вероятните връзки...

Просто в Бургас по друг начин не може...

Изходът е известен по някакъв секретен партиен или друг критерий печели фирма „Ален Мак 2002“ ООД, която имала удостоверение от РИОКОЗ за някакво бистро, а попреди и удостоверение за кетъринг, което изоставила. Колеги от медиите споменават, че е имало сигнали срещу тази фирма, но 15 месеца нищо не се е случило, както и нито една проверка. Просто всичко било вървяло без проблеми и когато бил получен сигнала от ОДБХ , екипа изпратен от шефа й д-р Германов констатирал само липсата на това удостоверение (лиценз) и на база наличието на нужните помещения и транспорт и късметлийските 15 месеца работа на служителите на фирмата бил съставен само акт за липсата на нужния документ и създадени условия той да бъде издаден. Вярно е, че това е оперативност и смело решение , но бихте ли се доверили на подобна вероятност 1:15 и да си похапнете сладко по рецептурника на фирмата, която вероятно е далече от онези изисквания, които ви посочих по-горе?! Процедурата спасила от огромен проблем МБАЛ- Бургас, но дали при всеки подобен случай би била същата?!

Представете си, че примерно честно и адекватно, но без документи обменяте валута цели 15 месеца, какво ще ви се случи, ако ви хванат...

Представете си, че продавате качествени зелнчуци от домашната градина, но без необходимите документи и разрешения...

Примери много, но буди съмнение факта, че никъде в страниците на сайта на АОП не можах да открия договора на МБАЛ-Бургас АД с фирма „Ален Мак 2002“ ООД и да вида на каква стойност е и каква е разценката за ден?!

Вместо това открих, че според информационната система „Апис“ съдружника с дял съсобственост от 70% Георги Янев Димитров от фирма „Ален Мак 2002“ ООД е свързано лице с бившия кмет на Бургас Йоан Костадинов в две сдружения: Сдружение „Туристическо дружество Ален Мак“ и в Сдружение „Български туристически съюз“. Има и други вероятни връзки като Дина Димитрова, която е и зам.-председател на Постоянната комисия по здравеопазване в ОбС и е съветник от партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ и неин областен председател, позната на хората в социалната сфера и като председател на медицинския синдикат “Подкрепа” в МБАЛ-Бургас е свързано лице с г-н Георги Янев Димитров в две сдружения свързани с туризма - „Туристическо дружество Бургас“ и „Туристическо дружество Странджа“... Неведоми са пътищата Господни, както и обществените поръчки...

Както е казано и един глас може някога да обърне управляващата каруца...

Сега може би е ясно, как се е стигнало до абсурдите при които са сключени дългосрочен договор, с неизвестна цена и без предявяването по надлежен начин необходимите изискуеми документи в този казус и как дори и да е имало гафове те вероятно са били омаловажавани или маскирани. Като има балъци, далаверата спори, казва народа и е прав.

Както е и прав, че червеногербавите връзки съществуват ясно видими в Бургас и неговото управление и никакъв вот и никакви политически пируети не могат да ги заличат.

Ще ми пее Васко Кръпката „Комунизмът си отива, комунизмът си отива...“

Да, да, ама НЕ! Елате и ни вижте в Бургас!

 Ако все пак имате сигнали като този помнете, че в ОДБХ работят 140 служители и макар и да са много обектите, звънете, не ги жалете...

Лука БАЛКАНСКИ

 Редакцията на „Под лупа“ се извинява за евентуални пропуски и грешки. Засегнатите имат право на отговор.