В националния план за ваксинация срещу Covid 19 ваксините са посочени като препоръчителни.

 
"Според Наредба 15 за имунизациите , последните се делят на задължителни , целеви и препоръчителни.В Наредбата изрично е посочено срещу какви заболявания се прилагат.
Имунизацията срещу грип е от категорията на препоръчителните.
Имунизация срещу КОВИД не е предвидена.
Съгласно чл.. 5 ал.1 от Наредбата , при възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди една или няколко от имунизациите и/или мерките по чл. 59 от Закона за здравето.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят също териториалният обхват, редът и начинът за провеждане, структурите, които участват, и специфичните изисквания към биопродуктите, които се прилагат.
Заповедта подлежи на обжалване пред ВАС.
В националния план за ваксинация срещу Covid 19 ваксините са посочени като препоръчителни.Поставят се след изрично искане и подписване на документ за информирано съгласие.
Планът е временен - до изтичане срока на сключените от ЕС договори.
Предвиден е последващ контрол на ефикасността на ваксината, възможните усложнения и имунен отговор.
В плана е посочено, че е от особена важност документирането на търговското име и партиден номер на приложената ваксина.
Не съм специалист, но така както са посочени параметрите в този план / копие на стратегията на ЕС/, ваксинирането е клинично изпитване на огромни маси хора.Задължително информацията от проследяването по групи / пол, възраст и др./ се обособява в масиви от данни за целия ЕС.
Тъй като този национален план няма правни последици, вероятно ще има промени в Наредбата или заповеди на министъра на здравеопазването, които подлежат на съдебно оспорване.
Прилагането на ваксина, която не е преминала необходимите клинични тестове в определен период е форма на геноцид".
 
Фейсбук