Индустриална зона – Бургас зона за кьорфишеци цели 13 месеца

Едни хора взимат заплати за почти нулеви резултати и пак си ги преизбират защото са от ГЕРБ

Obestania

Предизборно на бургазлии им се обещаваха хиляди работни места… Но обещаното не е като изпълненото. Добре е една пропаст да се прескача на един скок, защото от дъното не можеш да направиш вече нищо… Какво обаче се случва повече от 13 месеца по-късно след тези „мили“герберски обещания?!

Нека припомним какво обещаваше Димитър Николов в предизборните борби през есента на 2011 г. на специално създадения за целта сайт dnikolov.eu :

Sait DNIZona

Този сайт вече не работи и обещанията са изчезнали, но ние ще ги припомним …

Индустриалната зона ще отвори работни места и ще сведе до минимум нивото на безработица в Бургас.

Към нея вече има заявен реален интерес от:

- BASF – Германия

- RUD – Германия – фирма със 130-годишна традиция, водещ производител на паркова мебел и крепежни елементи

- SUMITOMO CHEMICAL – Япония

- Крупни зърнопроизводители от България

- Големи, средни и малки фирми от Бургаски регион – за логистични бази и производства на строителни материали

- Тайванска фирма, която иска да произвежда стоманени безшевни тръби

* Извън територията на Промишлена зона – Север има интерес за изграждане на индустриален парк за производство на текстил за нуждите на световни производители като PRADA, BOSS, PUMA, ADIDAS и др. Наред с производствените мощности, следва да се намери място и за експоцентър на същите тези марки. Инвеститорът е заявил още желание да отвори в Бургас институт за квалификация и подготовка на кадри.

Разкриване на над 2500 работни места.“

Индустриалната зона на Бургас преименувана на „Индустриален и логистичен парк -Бургас“ АД се зароди след ето такива решения на общински съвет Бургас:

„Капиталът на дружеството в размер на 5 075 550 /пет милиона, седемдесет и пет хиляди, петстотин и петдесет/ лева е формиран изцяло от непаричната вноска на Община Бургас, а именно: 56 броя недвижими имоти, подробно описани в решението, разпределени в 507 555 /петстотин и седем хиляди, петстотин петдесет и пет/ поименни акции, всяка една с номинална стойност 10 /десет/ лева. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 06.01.2011г. с ЕИК 201847598.

На основание сключения меморандум и дадения мандат от Общински съвет Бургас, Съветът на директорите на дружеството отправи покана до „Национална компания индустриални зони“ ЕАД да придобие нови 528 272 /петстотин двадесет и осем хиляди, двеста седемдесет и две/ поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева, представляващи 51% от увеличения капитал на дружеството.

Р Е Ш Е Н И Я :

ІV. Дава съгласие, при изпълнение на условието на записване на нови 528 272 /петстотин двадесет и осем хиляди, двеста седемдесет и две/ поименни акции, всяка на стойност 10 /десет/ лева от страна на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, участието на Община Бургас в капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ ЕАД да бъде намалено до 49%.“

За съжаление всички неща, за които „Под лупа“ писа преди повече от 13 месеца за този всеобхватно възхваляван проект на тройната коалиция , който впоследствие ГЕРБ -Бургас припозна като свой се оказа поне засега провал и то вероятно платен, но нека притоплим манджата:

Няколко мита за индустриалната зона

Във футбола всеки треньор има своите схеми при една или друга ситуация на игра или подредба на противниковия отбор. Там случайностите са неизмеримо по-малко, отколкото при изграждането на една индустриална зона, както примерно става това в Бургас. Ако разгледаме под лупа фактите, свързани с изграждането на вече наименуваната индустриална зона като „Индустриален и логистичен парк Бургас“ ЕАД, ще научим това може би с удивление, защото там ще се вложат поне на най-първо време едни около 10 млн. лв. – земя и средства за инфраструктура, но как и за какво…

Ето какво намерихме за обезпокоително в ПУП-ПРЗ на кв.41, 42, 43, 44 и част от кв.46 ПЗ“СЕВЕР“, гр.Бургас, което нарекохме няколко мита за индустриалната зона:

Parzel factory

1.Планирано е в ПУП-ПРЗ на индустриалната зона изграждането на САМО ЕДНО ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ в парцел от 10 000 кв.м, което означава, че то няма да е особено голямо и в него поради спецификата на производство и площта му няма да работят много работници. Предполагаме работни места за около 100-150 души?!

На мястото, посочено със стрелка, насред езерото Вая се е появил частен имот, който бил реституиран, но се намира насред земя, която е била публична държавна собственост. Как е станало това?!!

4asten

На мястото, посочено със стрелка, насред езерото Вая се е появил частен имот, който бил реституиран, но се намира насред земя, която е била публична държавна собственост. Как е станало това?!! ( Тези парцели бяха изкупени от общината на цена около 100 лева за квадратен метър, а доминиращите стотици декари земя от индустриалната зона бяхо оценени на цена от 16,67 лева за метър квадратен или 6 пъти по-ниска цена от която губи община Бургас около 25 млн. лева- бел.ред.)

3.Планирано е изграждане на едно стоково тържище, в което няма производство, а само търговия и работните места са малко, вероятно за около 10 души.

4.Планирано е изграждане на една складова база за строителни материали, която би могла да осигури примерно около 10 работни места.

5.Планирано е място за 3 склада, които едва ли биха осигурили повече от 20 работни места.

6.Планирано е и едно гаражно стопанство с вероятен брой работни места около 10-15.

7.Останалото са парцели за изграждане на 5 трафопоста, няколко КПС, 3 парцела за озеленяване, един парцел за спорт на открито и един парцел за пазар на зеленчуци и цветя с предполагаем брой около 10-20 работни места.

 

При този план работните места, ако всичко се развие нормално и се наеме или закупи, биха били възможни да се ситуират около 1 000 – 1 100 работни места?!

Мит е, че ще се създадат 2 500 работни места, както обещава кметът Николов в своята управленска програма, качена на неговия сайт. Това е първият мит.

Това е единственият парцел с площ от 10 000 кв. м, който е определен за промишлено предприятие от всичките 300 000 кв. м на индустриалната зона.

Вторият мит е свързан с една особеност, която вероятно ще пречи на изграждането на част от парцелите в т. нар. индустриална зона, защото от нищото насред водите на ез. Вая в най-северната му част се е реституирал частен поземлен имот, макар че всички знаем, а и е видно дори от административната карта на община Бургас, изработена по поръчка на общината през 2005 г., че там земята е била публична държавна собственост, а е имало само една коса около 150-200 м дълга и широка около 15-20 м, оградена от север, запад и от юг от водите на блатото.

Третият мит е, че дори при пълен успех на изграждане на този индустриален и логистичен парк и на рекламната дейност, свързана с неговото популяризиране, той ще заработи може би едва в края на 2013 г., като средствата от евентуални продажби на парцели на инвеститори ще послужат за доизграждане на парка. Нещо, което доказва, че Националната компания индустриални зони ЕАД няма достатъчен финансов ресурс да изгради наведнъж цялата инфраструктура на парка, а ще се разчита на средствата от продажба на парцели от общинския апорт… Изводът е, че не могат да се очакват много работни места по-рано от 2014 г. и то ако всичко свързано с кризата и ЕС се развие нормално.

Нещо което се доказа след 13 месеца от публикацията на тази статия-бел. ред.

DZ IZ-0

И до днес ДВЕ ГОДИНИ ПОІКЪСНО НЯМА НИТО ЕДНО РАБОТНО МЯСТО СЪЗДАДЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА, освен петте работни места в съвета на директорите, които от ноември 2011 г. са направили вероятно „НИЩО“ ...

При тези неизвестни, които могат да объркат много неща, все по-ясен е методът на работа на нашата бургаска общинска администрация, който май е проба-грешка и т.н.

Първоначално Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД бе в състав - Аристид Антонов Каравидов, Златина Георгиева и Петър Ангелов Петров, които едва ли са работили „за ползу роду“ и едва ли са се изгърбили от работа, но от 13 месеца няма ни едно открито щандче или пазарче, нито едно работно място, камо ли предприятие на онези 300 дка бургаска земя и сега преуморените с работа бургаски кадри си ги избраха пак същите с разлика от едно лице, което е сменило Петър Ангелов Петров.

Ако не вярвате, може да прочетете извадката от Протокол №17 / 18.12.2012 г от заседание на ОбС -Бургас и да се уверите:

„2. По т. 2 от проекта за дневен ред, на основание правомощията по чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, избира представители на Община Бургас в Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД , ЕИК 201847598, които да бъдат предложени от представителя на общината в общото събрание, както следва:

- АристидАнтонов Каравидов, с ЕГН:**********, с постоянен адрес: гр. Несебър, 8230, ул. „*******“ №*, с лична карта №*********,издадена ********г.от МВР – гр. Бургас;

- Златина Ламбова Георгиева, с ЕГН:**********, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул.“ ********“ №*****, с лична карта № ********, издадена на *********. от МВР – гр. Бургас;

- Валентин Тодоров Вълков, с ЕГН:**********, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с „*********“, бл.**********, с лична карта №*********,издадена на *********** г. от МВР- гр. Бургас .“

Aristid

Ако се интересувате какво работи примерно един от тези представители на община Бургас в Съвета на директорите на ИЛП-Бургас АД, то той е ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГЕРБ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ?!

Ето малко информация :

Групата на общинските съветници от ГЕРБ-Несебър с нов председател

vashiatglas.com

„Станислав Цанев е новият председател на групата на общинските съветници от ГЕРБ-Несебър. Той бе избран с решение на общинското ръководство на партията и е едно от новите лица на политическата сцена в морския град.

Станислав Цанев ще работи заедно с останалите съветници Янаки Стоянов, Аристид Каравидов, Христо Яръмов и единствената дама в несебърския общински съвет Николина Тодорова. Новоизбраният председател има дългогодишен опит в сферата на търговията и услугите, семеен е, с две деца.“

Простият бургаски електорат съгласен ли е ?! Общински съветник от ГЕРБ от Несебър да представлява бургаските интереси ?!

Още преди да се гласуват представителите на община Бургас на 4 ноември 2011 г. беше ясно от медиите, че същият този Аристид Каравидов е общински съветник в ОбС -Несебър и заема мястото на зам.- областния управител Златко Димитров от ГЕРБ, който е бил трети в листата на ГЕРБ.

24 часа пише :“Общинският лидер обяви решението си да се откаже от съветническото място - той е трети в несебърската листа и да запази поста си на зам. областен управител. Така в ОбС на Несебър ще влезе Аристид Каравидов, ново име в местната власт. Добре образован, езиково подготвен и с международни специализации, похвалиха се от ГЕРБ.“

Aristid

Като се поразровихме из нета установихме, че Аристид Каравидов има публикации в сайт за фитнес и бодибилдинг ВВ-Теаm …

Боже, само какъв ерудит е вероятно по темите на индустриалните зони или просто е важно да е от ГЕРБ и да знае някой чужд език ....

От ДЗ се разбира, че той е лично предпочитание на Димитър Николов, защото без него няма как да заема тази позиция ...

Нейсе... Може пък да изградим някое цехче за фитнес уреди и фитнес храни на територията на наводнените 300 дка бургаска земя на индустриалната зона ...

Все пак аз като бургазлия се съмнявам в местния патриотизъм на г-н Каравидов, за който научаваме нещо интересно от сайта „Вашият глас“ от 12 октомври 2011 г.:

„Тази амбициозна идея, заложена в програмата за управление на ПП ГЕРБ - Несебър, бе обсъдена с жителите от кв. „Възела" по време на срещата им с кандидата за кмет на община Несебър Атанас Терзиев.

...

Според него най-сериозният проблем в общината е безработицата и трябва да се търсят адекватни начини за справяне с нея

Трябва да търсим и привлечем различни инвестиции, за да осигурим работни места и целогодишна заетост. В нашия екип имаме и специалист в тази сфера - това е кандидатът ни за общински съветник Аристид Каравидов. Той е специализирал в чужбина, работил е в държавна компания „Индустриални зони" и е отлично запознат с механизмите за привличане на инвеститори. Вече сме започнали процес на разговори с различни национални и международни компании, които проявяват интерес към този регион. Има терени в близост до гробищния парк, отредени за индустриална зона - това е отлична възможност за развитие. Вниманието ни ще бъде насочено към местните хора и развитието на техния бизнес", сподели кандидатът за кмет на община Несебър от ПП ГЕРБ.“

Четете ли внимателно ? Г-н Аристид Каравидов търси клиенти за индустриална зона край Несебър, а в Бургас го сложиха начело в Съвета на директорите на ИЛП-Бургас АД и колкото клиенти е намерил за Несебър, толкова и клиенти е намерил и за Бургас слез 13 месеца „усилена“ работа – НУЛА ?!!

Promisesколаж : Владимир Дойчинов-Ладо

Такива са "изпълнените" обещания на ГЕРБ.

Изводите ги оставяме за вас ...

Екип "Под лупа

П.П. Редакцията на '' Под лупа'' се извинява за евентуално допуснати неточности и грешки. Засегнатите имат право на отговор .