ИПИ : Гафовете на Бургаска област и видимите резултати на ГЕРБ

Христо Луков

Видимите резултати на ГЕРБ за област Бургас показват според доклад на ИПИ - ниски темпове на нарастване на БВП, слаб ръст на доходите спрямо другите региони на страната, високи местни данъци и такси, негативни демографски тенденции, нисък ръст на образователния статус на работната сила, повече престъпления и по-ниска разкриваемост, слабо представяне в областта на здравеопазването. 

Брутният вътрешен продукт на човек от населението, както и заплатите в област Бургас продължават да нарастват и през 2018 г., но с по-ниски темпове от останалите области, и остават малко под средните нива. Брутната заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение достига 11,2 хил. лв. годишно (при 13,8 хил. лв. за страната). Средногодишният доход на лице от домакинството отбелязва сравнително слаб ръст през 2019 г. и остава относително нисък – 5169 лв. при 6013 лв. за страната. Нивото на бедност в областта е близко до средното за страната през 2019 г. както по отношение на дела на населението, живеещо с материални лишения, така и на това, живеещо под линията на бедност в страната. 

Подобно на повечето добре развиващи се области, местните данъци в Бургас са високи и тази тенденция се запазва и през 2020 г. Голяма е разликата при данъка за търговия на дребно – средно за общините от областта той е 15,22 лв./100 кв.м търговска площ при 12,93 лв. в страната. Годишният данък за таксиметров превоз в областта също е значително по-висок от средния – 545 лв. средно за общините в Бургаска област при 498 лв. в страната. Като общини със сравнително високи ставки се отличават туристическите Созопол, Поморие и Бургас, а с ниски – по-слабо развитите Айтос и Карнобат.

 

Демографските тенденции в област Бургас продължават да са негативни, но на фона на общото за страната застаряване представянето на областта е много добро. През 2019 г. коефициентът на естествен прираст продължава да намалява, но остава значително по-висок от средния със стойност от –4,7‰ (при –6,7‰ в страната). Заселилите се в областта са повече от изселилите се, като коефициентът на механичен прираст достига 2,1‰, поставяйки областта сред малкото с положителен механичен прираст.

Образователният статус на работната сила в областта е сравнително нисък. Делът на висшистите достига 23% (при 28% в страната), а този на населението с основно и по-ниско образование – 20% (при 18% в страната).

Участието на младежите в прогимназиалното обучение намалява леко през 2019 г. и остава малко под средните за страната нива. Относителният дял на напусналите основното и средното образование в областта се повишава и отново е над средния за страната, но пък делът на второгодниците намалява до 0,8% (при 0,9% за страната).

Престъпленията в областта са повече, а разкриваемостта им е по-ниска, въпреки че през последните няколко години показателите се подобряват значително. През 2019 г. регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в областта намаляват до 14,2 на 1000 души от населението (при 11,1 в страната), а разкриваемостта им се повишава до 44% (при 52% в страната). 

Областта се представя слабо в сферата на здравеопазването. Основна причина е едновременният недостиг на лекари и на легла в местните болници. Нещо повече, през 2019 г. както общопрактикуващите лекари, така и специалистите намаляват още повече, а броят на леглата в многопрофилните болници е 350 на 100 хил. души от населението при 550 на 100 хил. души в страната. 

https://www.regionalprofiles.bg/var/docs/2020P/02Burgas_2020.pdf

Явно хвалбите на ГЕРБ относно "развитието" на Бургас и региона са фейк новини и ако някой иска нещо да се промени към по-добро трябва да го има предвид на 4-ти април пред избирателните урни ...

"Под лупа"