Как се бори свиня с тиква? Как мислите бургазлии, има ли корупция в Община Бургас ?

Дали това ще е отговор на въпроса на Тодор Колев : "Как ще ги стигнем американците ?" Не знаем, а и не сме сигурни, но ...

Щом от Америката се интересуват да преборят нашата корупция значи нещата са много сериозни ...

Работни групи, свикани от IRI, разработват и приемат общински програми за реформи с консенсус в 10 български общини 

https://www.iri.org/news/iri-convened-working-groups-design-and-adopt-mu...

В България общинската програма за борба с корупцията на Международния републикански институт (IRI) продължава да настоява за реални реформи в управлението на 10 общини. След обсъжданата по-рано национална антикорупционна конференция на IRI, която стимулира политическата воля на кметовете за реформи, програмата напредна към най-критичния си компонент – действителното проектиране и съгласуване на дневния ред за реформи от общинските работни групи на IRI. Като се има предвид многообразието на членовете на работните групи, включително членове на общинската администрация, съвета и гражданското общество, единодушното съгласие по набор от реформи, да не говорим за тези, които засягат чувствителни въпроси, свързани с корупцията, далеч не беше гарантирано. И все пак IRI е на път всичките 10 работни групи да управляват точно това. Как институтът успя да постигне успех? 

Като част от подхода на IRI за уязвимости към корупция (VCA) , 10-те общински работни групи бяха свикани за първи път, за да валидират констатациите на общинския доклад за оценка на IRI. Това предложи на членовете на работната група възможността да разгледат съгласуван набор от проблеми и също така позволи достатъчно време и взаимодействие за установяване на груповата динамика. Второ, участието на членовете на работната група в националната конференция им позволи да съберат идеи от международни експерти и да обменят добри практики с други общини. И накрая, подписването на общински антикорупционен пакт от всичките десет кметове на конференцията осигури политическа подкрепа и импулс за членовете на работната група да изработят реформи.  

IRI също създаде меню от реформи, от които работните групи могат да избират, както и шаблон за дневен ред, като и двата помогнаха за рационализиране на процеса на създаване на реформи. Тъй като участниците се срещаха редовно, те можеха да разберат по-добре различните позиции в групата и ограниченията, при които работеха колегите членове. Чрез групите IRI успя да създаде безопасно пространство за дискусии, защитено от партийни различия, а организациите на гражданското общество получиха достъп до общинските ръководители и техните представители. 

В резултат на това осем от 10-те общински работни групи на IRI единодушно одобриха програми за реформи, отговарящи на оценените уязвимости към корупция във всяка община. Одобрените реформи включват подобрения на общинските уебсайтове, провеждане на кампании за гражданско образование, въвеждане на бюджетиране с участие и добавяне или укрепване на длъжностите на омбудсман. IRI изпрати тези одобрени дневни редове на общинските кметове, които предварително са били информирани за планираните дневни редове, и очаква официално приемане от общинските съвети в началото на следващата година.  

Приемането на разработените програми за реформи с консенсус е от основно значение за създаване на легитимност и местна ангажираност към документа. Фактът, че работните групи основават документа на местните реалности и общинските нужди, както ги виждат техните членове, гарантира уместността на документите и значимостта на включените реформи. По този начин IRI се увери, че дневният ред отразява общинските предизвикателства и обстоятелства. Процесът на изготвяне на програмата за реформи по същество беше процес на изграждане на консенсус относно това какви са уязвимостите към корупцията, тяхното значение и как да се справят с тях. 

Този процес протичаше паралелно с 10 работни групи в 10 общини в продължение на два месеца. Изготвените документи създават нов прецедент на общинско ниво и са резултат от процес, ръководен и подпомаган от IRI, който не би би бил възможен без присъствието, насоките и постоянството на IRI на място. 

Оценка на уязвимостта на общините от корупция в България | Преглед на десет български общини - https://www.iri.org/resources/assessing-municipal-vulnerabilities-to-cor...

Прочетохме т.нар. оценка за уязвимостта на Община Бургас от корупция, която се свежда до общи неща - общински сайт, НПО, работа с младите ...

Нищо по въпросите на мандатността на кмета и хранените му люде, за доминацията на една политическа партия свалена с протести от държавното управление, за обществените поръчки като хранилка за корупцията, за завладените местни медии и захранването на националните и мълчанието им по проблемите на корупцията в Бургас. Нищо за смачканите местни бизнеси и проектите им...Нищичко за липсата на чуваемост и липсата на участието на гражданите в решенията на местната власт.

В резултат все пак на тази американска институция се появява и цитираната Докладна записка .08 - 00 13667 / 20.01.2023 г. от Димитър Николов - кмет на Община Бургас

Иначе корупцията тук ще се бори на принципа свиня се бори с тиква ... А свинята се бори с тиквата, като я изяжда и още и още ...

А после виждаме и чуваме за придобивките на местните феодали - нови жилища, скъпи коли, наследници учещи във Великобритания или Нидерландия за десетки хиляди евро, сенчести яки бизнеси зад които надничат сенките на същите тези, които ще се борят(похапват) с корупцията ... И всичко остава градска легенда, защото я покриват тоги в различен цвят,  купени и зависими медии, политически партии с вождове повтарящи -Аз, аз, аз ...

Разбираемо е, че не сме 100% песимисти и оценяме стореното все пак, но ...

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13667 / 20.01.2023 г. от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Бургас 2023-2028 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. БУРГАС

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Относно:  Приемане на програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Бургас 2023-2028

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            Международният републикански институт (International Republican Institute/IRI) изпълнява програма с фокус прозрачност, ефективност и отчетност на управлението на общинско ниво с цел превенция и противодействие на корупцията, съвместно с 10-десет български общини.

            Международният републикански институт (International Republican Institute/IRI) е международна организация с нестопанска цел, непартийна и независима, посветена на насърчаването на свободата и демокрацията в целия свят. От 1983 г. IRI работи в подкрепа на демократичните идеали, изпълнявайки редица международни програми за укрепване на свободата, демократичното управление и институции, върховенството на закона и участието на гражданското общество в световен мащаб.

            От българска страна участват селектирани от IRI общини -Благоевград, Бургас, Враца, Велико Търново, Кърджали, Перник, Разград, Русе, София, Стара Загора.

            В изпълнение на своята програма IRI организира и проведе изследване и оценка на местната рамка за превенция и противодействие на корупцията в десетте общини чрез интервюта на заинтересовани страни според методологията на IRI за оценка на уязвимостта към корупция (Vulnerabilities to Corruption Assessment - VCA). През месец юли в София се проведе национална конференция с представителите на IRI, на десетте общини и партньори от други държави-членки на ЕС на тема превенция и противодействие на корупцията на общинско ниво и беше подписан Пакт за превенция и противодействие на корупцията на общинско ниво.IRI организира работни групи в десетте общини, за да разработи програми с идеи за реформи за справяне с констатираните предизвикателства в изследването и оценката на местната рамка за превенция и противодействие на корупцията, като за община Бургас бяха определени по двама представители на общинската администрация, двама общински съветника и двама представители на неправителствения сектор –сдружение „Делфи“ и фондация „Виа Понтика“.

            След проведени множество срещи – присъствени и онлайн, представителите на IRI и работната група постигнаха съгласие и изработиха  програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Бургас 2023-2028г.

В нея се предвиждатследните мерки:

I. Краткосрочни.

Мярка 1: Създаване на Механизъм за комуникация между местните власти и гражданските организации.

Регулярна комуникация с НПО, включително канали за комуникация, приоритетна информация, която да се споделя по тези канали и периодичност на комуникацията с крайни срокове за споделяне на конкретни категории информация, например предоставяне на регулярна информация на гражданските организации посредством бюлетин, както и информацията, която този бюлетин да включва.

Проактивно информиране на гражданските организации конкретно относно предстоящите обществени консултации.

Мярка 2: Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността относно корупцията и нейното предотвратяване.

Разработване на информационна кампания за повишаване на осведомеността на гражданите за описаните мерки и структури, включваща план за действие с дейности, роли и календар.

Мярка 3: Подобрения в общинския уебсайт от гледна точка на потребителския опит - събиране на обратна връзка посредством инструменти за анализ на използваемостта/потребителски опит. Анализиране на резултатите от инструментите за използваемостта/потребителски опит. Планиране на реорганизации на уебсайта в съответствие с анализа.

II. Средно и дългосрочна мярка

Мярка 4 :

Въвеждане на Единен комуникационен център за сигнали от гражданите - обследване  на информационните потоци и реорганизация на свързаните с това работни процеси и структура в администрацията. Разработване на техническо предложение за платформа, включително цели, ресурси и въздействие върху съществуващите административни процеси.

Предвид изложеното предлагам да бъде приета предложената Програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Бургас 2023-2028г., като на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Общински съвет – Бургас да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

            Общински съвет – Бургас приема Програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Бургас 2023-2028г., представляваща неразделна част от настоящото решение.

 

Приложение: Програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Бургас 2023-2028г.

Пакт за превенция и противодействие на корупцията на общинско ниво.

Писмо от Регионален директор за Европа на Международният републикански институт.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ

Община Бургас

Тази година 1-ви април дойде още на 31-ви януари ...

Под лупа