Правителствен доклад разкрива драстични нарушения на „Балкански поток“- втора част

Продължение от първа част

https://bird.bg/report-turkstream/?fbclid=IwAR1Q76LdJqMCIpi_uJy1aHSWjv26...

4     Информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (приложение № 2)

5        Структура на дейностите по проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница

 • Разширението на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската граница до българо-сръбската граница включва следните обекти и етапи:
 1. Обект: „Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, включващ:
  • етап Газоизмервателна станция „Странджа“;
  • етап „Преносен газопровод от българо-турската граница до Компресорна станция „Странджа“.
 2. Обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, включващ:
  • етап „Линейна част“;
  • етап „Компресорна станция „Расово““ (КС „Расово“);
  • етап „Компресорна станция „Нова Провадия““ (КС „Нова Провадия“).
 • С Решение № 312 от 10 май 2018 г. на Министерски съвет двата обекта са обявени за обекти с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и за национални обекти по смисъла на § 1 от ДР на Закона за държавната собственост.
 • С писмо изх. № Е-26-Б-21 от 26.01.2018 г. на министъра на енергетиката „Булгартрансгаз“ ЕАД е уведомено, че акционерите на „Южен поток България“ АД – „БЕХ“ ЕАД и ПАД „Газпром“ са приели решение за прекратяване на дейностите по проект „Южен поток“ на територията на Република България.
 • На 16 юни 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сключил договор за закупуване на активи и земи, собственост на „Южен поток България“ АД. Активите включват доклад за оценка на въздействието върху околната среда, подробни устройствени планове (ПУП) – парцеларни планове (ПП) и планове за застрояване (ПЗ), технически проекти и издадените във връзка с тяхното съгласуване и одобряване документи, геотехнически и геоложки проучвания, археологически проучвания, учредено право на строеж и други.
 • В периода 03 май 2018 г. – 14 юни 2018 г. са подписани всички окончателни договори за прехвърляне правото на собственост, правото на строеж и сервитутните права за имотите.
 • На 10 май 2012 г. на МРРБ е разрешено изработването на ПУП-ПП за газопровод „Южен поток“ на територията на Република България, а с писмо от 25 януари 2013 г. даденото разрешение е допълнено с допускане за изработване на ПУП-ПЗ.
 • На 27 септември 2018 г. с писмо на МРРБ са дадени указания на „Булгартрансгаз“ ЕАД за необходимите действия, които следва да бъдат предприети след прехвърляне на активите на „Южен поток България“ АД, а именно: преди внасяне за разглеждане на изработени проекти на ПУП, същите да бъдат преработени върху актуални извадки от кадастралната карта и като възложител да бъде отразен „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и да бъде вписано новото наименование на проекта съгласно Решение № 312 от 10.05.2018 г. на Министерския съвет. Посочено е, че съгласувателните и разрешителни документи, в които е определен срок и той е изтекъл, следва да бъдат актуализирани.
 • По отношение на намерението на „Булгартрансгаз“ ЕАД за изграждане само на основната тръба на газопровод „Южен поток“ без изграждане на дублираща тръба, както предварително е било предвидено, МРРБ е изразило становище, че е допустимо частично прилагане на парцеларните планове за трасето на газопровода, с оглед липсата на законова пречка за това.

6        Одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството

 • Към подадените от „Булгартрансгаз“ ЕАД заявления за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за съответните етапи от строителството на газопровода са приложени комплексни доклади за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите, изготвени от „Бул Контрол“ ДЗЗД и „Стройконсулт – ГН 99“ ЕООД, както и всички други изискуеми от закона документи.
 • За строежа на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД между българо-турската и българо-сръбската граница („Балкански поток“)“ са издадени 29 (двадесет и девет) броя разрешения за строеж от министъра на регионалното развитие и благоустройството и 18 (осемнадесет) броя заповеди за допълването им по чл. 154 от ЗУТ, като в това число се включват и разрешенията за строеж на КС „Расово“, КС „Нова Провадия“ и Компресорна станция „Странджа“.
 • За обектите са налице одобрени подробни устройствени планове, проведени са отчуждителни процедури и са учредени сервитути за ползване на земеделски земи, общински терени и други имоти, през които преминава трасето на газопровода. Разрешенията за строеж са издадени в законоустановените срокове, с допуснато предварително изпълнение, предвид наличието на обекти с национално значение.
 • Всички издадени разрешения за строеж за газопровода и заповедите за допълването им, са публикувани обявления в „Държавен вестник“. В законоустановения срок разрешенията за строеж не са обжалвани и са влезли в сила.

7        Изграждане на строежа

 • По време на изпълнението на строителството на газопровода са извършени проверки на трасето на газопровода по отношение на изпълнените строително-монтажни работи и готовността за въвеждане в експлоатация на строежа. Проверките са извършени от служители на регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК) – Варна, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин, за територията на съответната РДНСК. За резултатите от проверките са съставени констативни протоколи, към които е приложен и снимков материал.
 • При извършените проверки на място от органите на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) на трасето на газопровода не са установени съществени нарушения при изпълнението на строителството и не са образувани административни или административно наказателни производства.

8        Въвеждане в експлоатация

 • За всички етапи от строежа е осъществяван строителен надзор от ДЗЗД „Гин Консорциум“, с изключение на КС „Расово“, за която строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „Стройконсулт – Ем Ди Ай“.
 • Към постъпилите искания от „Булгартрансгаз“ ЕАД за въвеждане на строежа в експлотация са приложени изискуемите по закон документи. За приемането на всички етапи от строителството на газопровода са назначени държавни приемателни комисии, които са приключили работа със съставянето на задължителните Протоколи обр. 16, съдържащи предложение съответният етап от строежа да бъде въведен в експлоатация.
 • За строеж „Разширение на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница („Балкански поток“)“ са издадени 5 броя разрешения за ползване от началника на ДНСК, които са влезли в сила.

9     Информация от Министерството на околната среда и водите (приложение № 3)

 • Компетентният орган по околна среда – Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се е произнесъл с Решение № 7-5 от 2013 г., като е одобрил реализацията на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на газопровод „Южен поток““. По отношение на новозаявеното ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, компетентният орган по околна среда се произнася с писмо до възложителя през 2019 г., че така заявеното ИП не представлява разширение или изменение, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Горепосоченото решение по оценка на въздействие на околната среда (ОВОС) е издадено на 30.08.2013 г., но е обжалвано и е влязло в сила на по-късен етап –  11.2015 г.
 • Съгласно чл. 99, ал. 12 от ЗООС решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка от контролните органи по околната среда. Впечатление прави факта, че при „съгласуване“ от компетентният орган (МОСВ) на новозаявеното инвестиционно предложение (ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“), същият не е отчел промени в някои от обстоятелствата, при които е било издадено Решение № 7-5 от 2013 г. (напр.: промени в природозащитното състояние на природни местообитания, местообитания и популации на видове, предмет на опазване в пресичаните от трасето защитени зони от Националната екологична мрежа част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000; промени в състоянието на околната среда; промени в земеползването, устройството на територията и други).
 • С писмото от 2019 г. до възложителя, компетентният орган (МОСВ) уточнява, че не се отменя задължението на възложителя за изпълнение на поставените условия и мерки в Решение по ОВОС № 7-5 от 2013 г. на МОСВ за ИП „Изграждане на газопровод „Южен поток““ на територията на Република България“. Същото се отнася само за заявените параметри в писмо вх. № 6 ОВОС – 59 от 24.08.2018 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от което се получава противоречиво тълкуване на поетите ангажименти. В самия краен акт (Решение № 7-5 от 2013 г.) в основанията (т. 5) е изрично записано, че „…Съгласно направената оценка, реализирането на алтернативата на трасе по Вариант 1, която следва да бъде изпълнена по предложената от възложителя технология, е с най-малко отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000“. Т.е. съобразно предложения метод на безизкопно пресичане (наклонен насочен сондаж) на реките в защитените зони.
 • На етап строителството е допуснато нарушение на екологичното законодателството – промяна на метода на пресичане на големите реки при строителството на линейната част на ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. Компетентният орган (МОСВ) е уведомен от възложителя, че при дейностите по пресичане на р. Вит по безизкопен метод (насочен сондаж) сондажът спира, поради особености в геологията и става невъзможно продължаването му, което налага да се премине към другия алтернативен метод – пресичане с изкоп през водния обект (траншейно преминаване). Засегнати са и сондажните кладенци за питейно водоснабдяване на гр. Плевен.
 • В отговор компетентният орган (МОСВ) вместо да проведе задължителните процедури по оценка за въздействието върху околната среда и човешкото здраве, изпраща отговор до възложителя с писмо, че промяната в метода е оценена в рамките на ОВОС на ИП „Изграждане на газопровод „Южен поток““ и че това съществено изменение на ИП и на инвестиционния проект по смисъла на ЗУТ, не подлежи на оценка.
 • Извършено е нарушение на екологичното законодателство, като без да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС е стартиралото строителство на КС „Нова Провадия“ (ИП „Проектиране и изграждане на компресорна станция КС „Нова Провадия““) – входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия““ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. В потвърждение на тази констатация са сателитни изображения от сателита Sentinel 2, свободно достъпни чрез платформата Sentinel EO Browser и Sentinel Playground, от които става видно, че строителството на КС „Нова Провадия“ е започнало през месец октомври 2020 г. с подготвителни дейности по оформяне на площадката, преди издаването на краен акт по ЗООС.

10                  Информация от Агенцията за държавна финансова инспекция (приложение № 4)

 • От органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е извършена финансова инспекция на ,,Булгартрансгаз” ЕАД, резултатите от която са отразени в доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03.2022 г. Според информацията, съдържаща се в писмо на директора на АДФИ докладът от финансовата инспекция е представен на:
  1. „Булгартрансгаз“ ЕАД (на 21.03.2022 г.);
  2. „Български енергиен холдинг“ ЕАД (на 28.04.2022 г.);
 • Агенцията за обществени поръчки (на 28.04.2022 г.);
 1. ДАНС (във връзка с писмо на председателя на агенцията от 11.04.2022 г.);
 2. Специализираната прокуратура на 07.04.2022 г. (във връзка с писмо на Специализираната прокуратура по повод образувана прокурорска преписка № 2285 от 2020 г.). От извършена справка в официалната електронна страница на Прокуратурата на Република България е видно, че преписка № 2285 от 2020 г. е разпределена за решаване при прокурор на 20.07.2022 г.

11      Финансиране на дейностите по проект: ,,Разширение на газопреносната инфраструктура на ,,Булгартрансгаз” ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница”.

 • Разходите по проекта са финансирани със собствени средства на ,,Булгартрансгаз” ЕАД, както и чрез сключени договори за кредит. Съгласно Протокол №450 от 02.06.2020 г., от Управителния съвет (УС) на ,,Булгартрансгаз” ЕАД е взето решение да се одобри стартирането и провеждането на процедура за избор на изпълнители за банково финансиране под формата на кредит за финансиране на оперативни и инвестиционни разходи на дружеството, като са посочени и основни параметри. Във връзка с взетото решение, УС е възложил на изпълнителния директор да организира откриването и провеждането на процедурата, съгласно условията на приложен проект на покана. Решението на УС за стартиране и провеждане на процедура за избор на изпълнители за банково финансиране е одобрено от Надзорния съвет (НС) на дружеството, съгласно Протокол №22 от 05.06.2020 г.
 • Предметът на процедурата включва избор на изпълнители за банково финансиране под формата на кредит за финансиране на оперативни и инвестиционни разходи на ,,Булгартрансгаз” ЕАД, в това число инвестиционните разходи по договор № 4156 от 18.09.2019 г. за: ,,Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране – фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: ,,Разширение на газопроводната инфраструктура на ,,Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” етап: ,,Линейна част” и договор № 4183 от 03.10.2019 г. с предмет: ,,Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС ,,Расово” и етап КС ,,Нова Провадия” към обект: ,,Разширение на газопроводната инфраструктура на ,,Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”. Размерът на финансирането следва да е до 400 млн. евро, срокът за погасяване да е 5 години от изтичането на гратисния период, гратисният период по главницата следва да е 1 година от датата на усвояването на първия кредит, а лихвеният процент следва да бъде съвкупност от 1-месечен EURIBOR + марж, като предложеният марж не следва да надвишава 3,5% на годишна база за всяка отделна година и следва да включва всички такси и комисиони.
 • В срока са получени общо 10 оферти. Със заповед на изпълнителния директор на ,,Булгартрансгаз” e определена комисия за провеждане на процедурата. С доклад от 08 юли 2020 г. комисията е уведомила изпълнителния директор за резултатите от прегледа и оценката на офертите, като е предложила да се увеличи размерът на търсения кредит ресурс и същият да достигне до окончателен размер от 512 млн. евро и 60 млн. лева. Предложеното увеличение на размера на търсения кредитен ресурс е одобрено от УС, съгласно Протокол № 460 от 08.07.2020 г., както и от НС, съгласно Протокол №27/09.07.2020 година.
 • В резултат на проведената процедура, от ,,Булгартрансгаз” ЕАД са сключени общо 6 броя договори с различни кредитни институции, с които е договорено предоставянето на кредитен ресурс в общ размер до 385 млн. евро, които да се използват за финансиране на оперативни и инвестиционни разходи, включително инвестиционни разходи по договори № 4156 от 18.09.2019 г. и №4183 от 03.10.2019 г.
 • Проведена е процедура за избор на изпълнители на финансова услуга ,,Револвиращ кредит за оборотни средства за заплащане на ДДС, дължим във връзка с извършени инвестиционни разходи на ,,Булгартрансгаз” ЕАД, съгласно два броя покани от 04.09.2020 г. и от 04.12.2020 г. Стартирането на процедурата е одобрено от УС съгласно Протокол № 475 от 03.09.2020 г., както и от НС на дружеството. Параметрите на кредита включват размер до 120 млн. евро, минимален размер на отпуснатите кредитни средства от всеки участник от 30 млн. евро, срок за погасяване до 15.03.2021 г., лихвите да са дължими само върху усвоената част от предоставено финансиране от датата на теглене на всяка сума до датата на погасяването й, както и лихвеният процент по усвоените кредитни средства следва да включва всички такси и комисиони на банката. В резултат на проведените процедури е сключен договор за банков кредит БТГ № 4730 от 28.09.2020 г. с ,,Уникредит Булбанк” АД, като размерът на кредита е до 120 млн. евро. На 04.01.2021 г. е сключен Анекс № 1 към договора, по силата на който разрешеният размер на кредита се увеличава до 240 млн. евро. Преди да се извършат описаните действия, са взети съответните одобрителни решения от УС и НС.
 • Проведена е процедура за избор на изпълнители на финансова услуга ,,Финансиране”, съгласно покана. Стартирането на процедурата е одобрено от УС и НС, което е отразено и в съответните протоколи от проведените заседания. Размерът на кредита следва да е до 115 млн. евро, срокът за погасяване – до 5 години от изтичането на гратисния период, гратисният период по главницата е 1 година от датата на усвояването на първия кредит, а фиксираният лихвен процент следва да не надвишава 2,5% на годишна база за всяка отделна година, като се включват всички такси и комисиони. В определения срок са получени общо 10 оферти. Със заповед на изпълнителния директор е назначена комисия за преглед и оценка на офертите. С доклад комисията е уведомила изпълнителния директор за резултатите от работата си и е предложила да се увеличи размерът на търсения кредитен ресурс до 216 млн. евро. Предложението за увеличение е одобрено от УС и НС, което е видно и от съответните протоколи от проведените заседания. В резултат на процедурата, между ,,Булгартрансгаз” ЕАД и различни кредитни институции са сключени общо 4 броя договора за финансиране на разходи по договор № 4156 от 18.09.2019 г. Договореният максимален кредитен ресурс е до 170 500 000 евро.
 • При проверката на АДФИ, отразена в доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03.2022 г., не са установени нарушения на финансирането на проект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД от българо- турската до българо-сръбската граница“.
 • Със заповед от 05.04.2021 г., издадена от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), е разпоредено да се извърши проверка на ,,Булгартрансгаз” ЕАД относно използваните начини на финансиране при реализацията на: ,,Проект за развитие и разширение на газопреносната система на ,,Булгартрансгаз” ЕАД“. При проверката са установени административни нарушения на чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от Закона за енергетиката (ЗЕ), за което са съставени 21 акта за установяване на административни нарушения (АУАН).
 • Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени закона, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие. Според регулатора условията, при които са сключени договорите с изпълнителите по проекта и с кредитните институции, които са осигурили финансирането, обуславят необходимост от преценка дали сключването на договорите води или може да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на ,,Булгартрансгаз” ЕАД. Договорите са сключени, без да е получено съответното разрешение от КЕВР преди датата на сключването им. Председателят на КЕВР е издал общо 21 наказателни постановления (НП), с които са наложени имуществени санкции на ,,Булгартрансгаз” ЕАД в общ размер на 427 413,00 лева. Към момента наказателните постановления се обжалват пред Софийски районен съд (СРС), като в доклад № ДИД2-СФ-40 от 8.03.2022 г. е отразено, че три от НП са отменени от СРС.

12     Проверени обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП), проведени във връзка с изпълнението на дейностите по проекта.

 • От екипа, извършил финансовата инспекция, на извадков принцип са проверени общо 10 броя обществени поръчки, проведени във връзка с проекта, с обща прогнозна стойност 2 645 581 597,46 лева без ДДС и изпълнението на сключените общо 9 броя договора, като са установени общо 8 броя административни нарушения, за които са съставени общо 8 броя АУАН.
 • Обществената поръчка с предмет: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране – фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница, етап: ,,Линейна част“, прогнозна стойност – 2 286 000 000,00 лева без ДДС. Сключен е договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение ,,Консорциум Аркад”, гр. София, на стойност 1 546 487 166,13 евро с ДДС (1 288 739 305,11 евро без ДДС). Проверената стойност на договора (на извадков принцип) e 1 810 762 017,86 лева с ДДС.
 • Установено е, че след въвеждане на данни в системата за случаен избор (ССИ) на Агенцията за обществени поръчки (АОП) за осъществяване на контрол по чл. 232, ал. 1 от ЗОП, процедурата не е избрана за контрол в срока по чл. 121, ал. 4 от ЗОП.
  1. Установено е нарушение на член 112, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП. Съставен е и връчен АУАН № 11-01-227 от 16.03.2022 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ (ВОП) и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП;
  2. Установено е нарушение на член 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС 2 от 11.11.2020 г.) не е изпратено за публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) в законоустановения срок. Съставен е и връчен АУАН № 11-01-203 от 10.03.2022 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
 • Обществената поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“, прогнозна стойност – 351 635 657,46 лева без ДДС. Сключен е договор № 4183 от 03.10.2019 г. с ДЗЗД ,,Ферощал Балкангаз”, гр. София, на стойност до 179 377 777,00 евро без ДДС.
 • Проверената стойност на договора (на извадков принцип) e 322 161 047,97 лвева с ДДС.
  1. Установено е нарушение на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС 1 от 18.12.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок. Съставен е и връчен АУАН № 11-01-205 от 10.03.2022 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
 • Обществената поръчка с предмет: „Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап ,,Линейна част“, прогнозна стойност – 2 500 000,00 лв. без ДДС. Сключен е договор № 4138 от 01 09.2019 г. с ДЗЗД ,,ГИН Консорциум” на обща стойност 5 827 200,00 лева с ДДС (4 856 000,00 лева без ДДС). Проверено е изпълнението на договора на стойност 3 008 773,48 лева с ДДС.
  1. Установено е нарушение на чл. 27, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 28.09.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок. Съставен е и връчен АУАН № 11-01-204 от 10.03.2022 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
 • Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони за етап „КС „Нова Провадия”“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, прогнозна стойност – 200 000,00 лева без ДДС. Сключен е договор № 4467 от 13.03. 2020 г. с Обединение ,,КС Нова Провадия”, гр. София, на стойност 234 000,00 лева с ДДС (195 000,00 лева без ДДС). Проверено е изпълнението на договора на стойност 234 000,00 лева с ДДС.
  1. Установени са нарушения на член 112, ал 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП. Съставен е и връчен АУАН № 11-01-228 от 16.03.2022 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал 1 от ЗОП.
  2. Установени са нарушения на член 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 6 от ЗОП – обявлението за приключване на договора не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок. Съставен е и е връчен АУАН № 11-01-1010 от 15 12 2021 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител на отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
 • Установени са 2 броя непроведени обществени поръчки на обща стойност 109 888,60 лв. без ДДС, както следва:
  1. предмет на обществената поръчка – „Доставки на мебелировка за офис и на офис оборудване“ за 52 528,60 лева без ДДС (63 034,32 лв. с ДДС). Нарушена е разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал, 3, т. 2 и с чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това. Съставен е и е връчен АУАН № 11-01-1008 от 15.12.2021 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал 1 от ЗОП.
  2. предмет на обществената поръчка – „Изготвяне на проект и изграждане на контролно – измервателна система за следене интензивността на свлачищни процеси на свлачище RSE 04.05133.04 в землище с. Лом Черковна, общ. Бяла, общ. Русе“ за 57 360,00 лв. без ДДС (68 832,00 лв. с ДДС). Нарушена е разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал 3, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това. Съставен е и е връчен АУАН № 11-01-1009 от 15.12.2021 г. срещу Любомир Симеонов Кръстев – ръководител отдел ВОП и пълномощник на изпълнителния директор, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

13     Предприети действия от „Булгартрансгаз“ ЕАД по сключване на договор с ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“

 • С решение № БТГ-РД-07-76Б от 03.04.2019 г. ръководителят на отдел ВОП (в качеството на възложител) е определил за изпълнител на обществената поръчка Обединение „Консорциум Аркад“ и е класирал на второ място ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ).
 • На 17.04.2019 г. с писмо на заместник-изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД от Обединение „Консорциум Аркад“ са изискани необходимите документи за сключване на договора.
 • В периода 17 април 2019 г. – 16 май 2019 г. (един месец) между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение „Консорциум Аркад“ е проведена кореспонденция относно изискуемите документи за сключване на договора. В писмо вх. № 24-00-1009 от 16.05.2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява Обединение „Консорциум Аркад“, че предоставя допълнителна възможност да представят документите не по-късно от 17.00 ч. на 22.05.2019 г. и да осигурят присъствие на техен представител да подпише договора на 23.05.2019 г. Уточнено е, че при не представяне на документите в определения срок или че на конкретната датата няма техен представител от Булгартрансгаз“ ЕАД ще приемат, че от страна на  Обединението „Консорциум Аркад“ е налице отказ от сключване на договора.
 • На 17 май 2019 г. изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД е докладвал на УС за действията по сключване на договора. На същия ден от УС са взетирешения (протокол № 354 от 17.05.2019 г.), с които: са потвърдени действията на изпълнителния директор на даване на допълнителен срок за представяне на документите от  Обединение „Консорциум Аркад“ – не по-късно от 23.05.2019 г.; изпълнителният директор да запознае НС с приетите на заседанието решения.
 • На 17 май 2019 г. в „Булгартрансгаз“ ЕАД е постъпило писмо от ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, с което са уведомили, че не им е известна публична информация за сключване на договор с класирания на първо място участник, поради което потвърждават валидността на тяхната оферта.
 • С писмо от 22 май 2019 г. от Обединение „Консорциум Аркад“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД са представени част от изисканите документи.
 • С доклад на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ от ЕАД от 28 май 2019 г. до УС е представена информация за статуса на обществената поръчка и за писмата, постъпили от ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ с оглед вземане на решения и предприемане на конкретни действия.
 • На 28 май 2019 г. от УС са взети решения (протокол № 357 от 28.05.2019 г.), с които възлага на изпълнителния директор:
  1. да уведоми министъра на енергетиката и заместник министър-председателя за обстоятелствата по обществената поръчка;
  2. да поиска от министъра на енергетиката разрешение да се пристъпи към издаване на решение за изменение на решението в частта за определяне на изпълнител, като за изпълнител се определи ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“; възлага на изпълнителния директор след получаване на разрешение от министъра на енергетиката да пристъпи към издаване на решение за изменение на решението за определяне на изпълнител, като след влизане в сила на решението да пристъпи към сключване на договор с ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“.
 • На същият ден (28 май 2019 г.) е проведено извънредно заседание на НС (протокол № 16 от 28.05.2019 г.), на което е разгледан доклад от изпълнителния директор на дружеството и е взето решение за одобряване решенията на УС (протокол № 357 от 28.05.2019 г.).
 • На същия ден (28 май 2019 г.) от министъра на енергетиката е получен отговор (писмо вх. № БТ Г04-04-30 от 28 май 2019 г.), с което е указано да се пристъпи към необходимите действия за своевременно възлагане на дейностите, обект на обществената поръчка.
 • На същия ден (28 май 2019 г.), с решение № БТГ-РД-07-76В от 28 май 2019 г. е издадено решение за определяне за изпълнител на обществената поръчка – класираният на второ място ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, като в него подробно са изложени мотивите, довели до определянето на нов изпълнител на обществената поръчка. Решението е получено на ръка от представител на ДЗЗД „Газово развитие и разширения България“.
 • На 06 юни 2019 г. в „Булгартрансгаз“ ЕАД е регистрирана жалба от Обединение „Консорциум Аркад“, адресирана до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с копие до „Булгартрансгаз“ ЕАД срещу решение № БТГ-РД-07-76В от 28 май 2019 г. за определяне на нов изпълнител на обществената поръчка.
 • С писмо на КЗК от 13 юни 2019 г. дружеството е уведомено, че в комисията е образувано производство във връзка с постъпила галба от Обединение „Консорциум Аркад“ срещу решение за избор на изпълнител в частта за определяне на изпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.
 • На 20 юни 2019 г. от КЗК уведомяват Дружеството, че е издадено определение, с което е оставила без уважение искането за допускане на предварително изпълнение на решение за класиране и определяне на изпълнител.
 • Видно от протокол от 24 май 2019 г. НС на „Булгартрансгаз“ ЕАД е одобрил решение на УС, с което се дава съгласие да не бъде обжалвано определението на КЗК, предвид факта, че определението не е незаконосъобразно.
 • На 28 юни 2019 г. от КЗК информират „Булгартрансгаз“ ЕАД, че е изготвено решение, с което отменят решение № БТГ-РД-07-76В от 28 май 2019 г. на ръководителя на отдел ВОП при „Булгартрансгаз“ ЕАД за изменение на решение № БТГ-РД-07-76Б от 03.04.2019 г. за избор на изпълнител в частта за определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на възлагателните действия, съгласно закона и указанията, дадени в мотивите на решението.
 • На 5 юли 2019 г. от Върховия административен съд (ВАС) информират „Булгартрансгаз“ ЕАД, че е депозирана частна жалба срещу определението на КЗК, подадена от името на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, в която е изтъкнато, че определението е неправилно и необосновано, и не отговаря на фактическата обстановка, процесуалния и материалния закон. В отговор по частната жалба (писмо изх. № БТГ 24-01-77(7) от 08.07.2019 г.) ръководителят на отдел ВОП е уведомил ВАС, че с решение № 741 от 27.06.2019 г. КЗК се е произнесла по същество на спора, като е отменила като незаконосъобразно решение № БТГ-РД-07-76В от 28.05. 2019 г.
 • Видно от протокол на НС № 21 от 11.07.2019 г. от проведено извънредно присъствено заседание, на което е одобрено решение по протокол на УС № 372 от 10.07.2019 г., взето по доклад от 10.07.2019 г. на изпълнителния директор на дружеството да не бъде обжалвано решение № 741 от 27.06 2019 г на КЗК пред ВАС. Мотивите са, че същото не е нищожно, не е недопустимо и не може да се направи категоричен извод, че е неправилно поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон или необоснованост (Решението на НС е по доклад изх. № БТГ 24-00-3358(12) от 10.07.2019 г. на изпълнителния директор на дружеството).
 • На 13 септември 2019 г. от упълномощен представител на „Комплишънс дивелпмънт“ С.А.Р.Л. – Клон България, участващ в ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ е уведомил „Булгартрансгаз“ ЕАД, че е подадена молба до ВАС относно: не се поддържа подадената жалба против решение № 741 от 27.06.2019 г. на КЗК; наличието на отказ от касационно оспорване на посоченото решение.
 • С определение на ВАС № 12299 от 16.09.2019 г. жалбата е оставена без разглеждане, а касационното производство е прекратено.
 • С писмо изх. № БТГ 24-00-1009 от 03.09.2019 г. изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД е уведомил представляващия Обединение „Консорциум Аркад“, че от обединението са представени всички изискуеми документи за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка. Изпълнителният директор е отбелязал, че с решение № 741 от 27.06.2019 г. на КЗК, същата връща възложителя на последното законосъобразно действие, а именно решение № БТГ-РД-07-76Б от 03.04.2019 г, в което обединението е определено за изпълнител, е предмет на обжалване от страна на втория класиран участник пред ВАС. В тази връзка, след като дружеството бъде уведомено за разрешаването на спора от страна на ВАС и в случай, че съдът се е произнесъл в полза на обединението, представител на същото незабавно ще бъде поканен за сключване на договора.
 • На 16 септември 2019 г. е проведено заседание на УС на „Булгатрансгаз“ ЕАД, като е разгледан доклад на изпълнителния директор, в резултат на което са взети следните решения: одобрено е писмо, с което Обединение „Консорциум Аркад“ да бъде поканено за сключване на договор на 18.09.2019 г.; възложено е на изпълнителния директор да уведоми министъра на енергетиката за обстоятелствата, изложени в доклада изх. № 24-00-3358-(13) от 16.09.2019 г. и да поиска потвърждение на извършените действия и разрешение да се пристъпи към сключване на договор с Обединение „Консорциум Аркад“ при параметрите, определени в решение № БТГ-РД-07- 76Б от 03 април 2019 г.; възложено е на изпълнителния директор или на упълномощено от него лице, след получаване на потвърждението и разрешението от министъра на енергетиката и след получаване на потвърждението и одобрението на НС, да пристъпи към сключване на договор с Обединение „Консорциум Аркад“.
 • На 17 септември 2019 г. е проведено заседание на НС, на което е взето решение за потвърждаване действията в изпълнение на решенията на УС от 16.09.2019 г.
 • На 16 септември 2019 г. с писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД до министъра на енергетиката са изложени действията, свързани с обжалването на решение № 741 от 27.06.2019 г. на КЗК, както и че от Обединение „Консорциум Аркад“ са представени необходимите документи за сключване на договор, с изключение на оригинал на гаранцията за изпълнение, която следва да бъде представена при сключване на договора. Отправено е искане за потвърждение на извършените от страна на дружеството действия по изпращане на покана до обединението, както и за разрешение за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.
 • На 16 септември 2019 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, е изпратено писмо до Обединение „Консорциум Аркад“, с което е отправена покана на основание чл. 68, ал. 1 от ППЗОП за сключване на договора – 09.30 ч. на 18 септември 2019 г. в сградата на дружеството.
 • На 17 септември 2019 г. е получен отговор от обединението, че потвърждават отправената покана за сключване на договор. Във връзка с т. 21.1.3. от указания за подготовка на офертата е представена гаранция за изпълнение – застрахователна полица № 1500-130-2019-00967, дата на издаване 12.09.2019 г., с лимит на отговорност/застрахователна сума 64 436 965,26 евро, равняващ се на 5% от предложената цена без ДДС (1 288 739 305,11 евро без ДДС). Застраховател е ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, застраховащ е Обединение „Консорциум Аркад“, а застрахован – „Булгартрансгаз“ ЕАД. Срокът за застраховка е за 330 дни, с начало 18 септември 2019 г. – 12 август 2020 г. По този начин застраховката отговаря на изискването на възложителя да бъде със срок на валидност не по-малко от 330 календарни дни от датата на сключване на договора. Представено е и копие от извлечение за плащане на застрахователната премия в размер на 602 485,62 евро.
 • На 17 септември 2019 г. от министъра на енергетиката е получено писмо вх. № БТГ 24-00-3356, с което изпълнителният директор на дружеството е информиран, че „С оглед осигуряване защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани със стратегическото значение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ по отношение обезпечеността на доставките на природен газ и развитието на конкурентен национален пазар на природен газ, следва да предприемете необходимите действия за изпълнение на заложените мерки в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. за изпълнение на проекта в най-кратки срокове, в т.ч. сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с кандидата, определен за изпълнител – Обединение „ Консорциум Аркад““.
 • На 18 септември 2019 г. е сключен договор № 4156 между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Обединение „Консорциум Аркад“.
 • При извършената проверката от АДФИ (доклад № ДИД2-СФ-4 от 18.03. 2022 г.) е констатирано, че на 18 септември 2019 г. „Булгартнасгаз“ ЕАД е сключил договор с Обединение „Консорциум Аркад“ без да е изпълнено условието при подписване на договора определеният изпълнител да е представил документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, а именно документи по чл. 58, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП (свидетелството за съдимост на член на Съвета на директорите на „АРКАД – Ей Би Би С п.А“, Италия – дружество, участник в консорциума, удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя  и на участника Обединение „Консорциум Аркад“ – изпълнител, удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за Обединение „Консорциум Аркад“ – изпълнител).
 • За установеното нарушение от АДФИ е издаден АУАН № 11-01-227 от 16.03.2022 г.
 • Продължава в трета част