Правителствен доклад разкрива драстични нарушения на „Балкански поток“- трета част

Продължение от втора част

https://bird.bg/report-turkstream/?fbclid=IwAR1Q76LdJqMCIpi_uJy1aHSWjv26...

14                  Информация от Агенцията за обществени поръчки (приложение № 5)

15     Обществени поръчки във връзка с проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” – етапи „Линейна част“ и „КС „Расово“ и КС „Нова Провадия““

 • В Регистъра за обществени поръчки, поддържан от АОП се съдържа информация за 9 броя обществени поръчки, обявени във връзка с изпълнение на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” – етапи „Линейна част“ и „КС „Расово“ и „Нова Провадия““.
 • Посочените обществени поръчки са обединени около двете основни поръчки за строителство – тези за етап „Линейна част“ и за етап КС „Расово“ и КС „Нова Провадия“, с които са свързани съответно поръчките за строителен надзор, за упражняване на авторски надзор по време на строителството, както и за актуализиране на проектната документация, и за изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда.
 • Всички обществени поръчки са възложени по реда, който е приложим в съответствие с предмета и стойността им, а именно: за строителството и за строителния надзор – чрез открити процедури; за авторския надзор (при които единствен възможен изпълнител е лицето автор на съответната проектна част) – чрез договаряне без предварителна покана за участие; за актуализация на проектна документация; за проучване и проектиране, и за оценка на въздействието върху околната среда, предвид стойността им – чрез публично състезание.
 • Спазени са формалните изисквания за провеждане на съответния вид процедури по отношение на:
  1. изискуемата съгласно ЗОП публичност при обявяване (публикация в РОП, а за откритите процедури за строителството и за строителния надзор – и в Официален вестник на ЕС);
  2. срокове за подаване на оферти;
 • вътрешни срокове при провеждането на процедурите;
 1. комуникация със заинтересовани лица/участници на съответния етап, в т.ч. въпроси и разяснения;
 2. изготвяне на предвидените в закона документи по процедурата и публикуването им в РОП и в профила на купувача в съответствие с приложимите разпоредби на ЗОП.
 • Поръчките са проведени и възложени в конкурентни условия. Подавани са повече от 2 оферти и са допуснати до класиране не по-малко от двама кандидати.
 • По две от процедурите (за строителството – за етап „Линейна част“ и етап „КС „Расово“ и КС „Нова Провадия“) са подавани жалби.
 • За етап „Линейна част“: производство № КЗК 156/2019 г. по жалба на „Атоменергоремонт“ АД срещу разяснение по обществената поръчка. Производството е прекратено поради оттегляне на жалбата; производство № КЗК/501/2019 г. по жалба на ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“ срещу решение за изменение и определяне на изпълнител на втория класиран участник – ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“. Жалбата е приета за основателна и решението на възложителя е отменено. Решението на КЗК е обжалвано пред ВАС от заинтересованата страна – втория определен изпълнител Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, но жалбата е оттеглена от участник в обединението, поради което липсва произнасяне.
 • За етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия““: производство № КЗК 500/2019 по жалба на „Дж. Кристоф Е&П Сървисиз“ СРЛ срещу разяснение по обществената поръчка. Жалбата е оставена без уважение.
 • По отношение на жалбата по обществена поръчка етап „Линейна част“ – решението за класиране и определяне на изпълнител е изменено, като с новото решение е определен за изпълнител вторият класиран участник – ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, за което от страна на възложителя „Булгартрансгаз“ ЕАД са изложени много подробни мотиви, включително цитирана кореспонденция с първия класиран – ДЗЗД Обединение „Консорциум Аркад“.
 • Срещу второто решение е подадена жалба от ДЗЗД Обединение „Консорциум Аркад“, в резултат на което същото е отменено от КЗК.
 • Решението на КЗК е обжалвано пред ВАС от ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“, определен за изпълнител с второто решение, в качеството му на заинтересована страна.
 • Възложителят „Булгартрансгаз“ ЕАД не е обжалвал пред ВАС решението на КЗК, но е представил подробно становище с мотиви в производството, образувано по жалбата на Консорциум „Газово развитие и разширение в България“. Производството пред ВАС е прекратено (Определение 12299/2019 г.), поради изрично изявление за оттегляне на жалбата срещу решението на КЗК от участник в консорциума, в резултат на което изпълнител на поръчката остава „Аркад“.
 • Независимо че правото на жалба е въпрос на преценка, предвид значимостта на проекта и финансовите интересите, липсата на обжалване от страна на възложителя, респективно оттеглянето на жалбата от заинтересованата страна, се явява в противоречие с естествената пазарна и икономическа логика, което би могло да се разглежда като индикация за влияние на външни фактори. При извършена справка на информацията в публичните регистри на КЗК и ВАС е видно, че за времето, за което има данни в регистъра на КЗК (от 01.01.2009 г.), жалбите по обществени поръчки на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за които има произнасяне (до 01.06.2022 г.), са общо 107 броя. От тях оставени без уважение, отказано или прекратено производство са общо 94 броя. Приетите за основателни са 13 броя. От тях 9 броя са обжалвани от „Булгартрансгаз“ ЕАД пред ВАС. Тези данни сочат, че в обичайната практика на възложителя „Булгартрансгаз“ ЕАД по правило отменителните решения на КЗК се обжалват, което подкрепя предположението за влияние на други фактори.
 • При прилагане на методиката за случаен избор на процедури, на които да бъде осъществен предварителен контрол от АОП, обществените поръчки на възложителя „Булгартрансгаз“ ЕАД не са били изтеглени от Системата за случаен избор, независимо, че са били подадени в нея, поради изискванията на действащата нормативна уредба към този момент. В тази връзка, са предложени промени в законодателната уредба. В публикуван на 08.06.2022 г. на Портала за обществени консултации Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, наред с останалите изменения са предложени и промени, свързани с външния контрол, осъществяван от АОП, като се предвижда въвеждането на задължителен предварителен контрол на всички процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лева. Целта е да се обхванат всички значими обществени поръчки, по отношение на които е налице голям обществен интерес, предвид значителните финансови ресурси, които се разходват с тях и по-високата степен на риск от допускане на нарушения при откриването. По този начин ще се предотврати рискът от неосъществяване на предварителен контрол на обществени поръчки на висока стойност, ако не са избрани от Системата за случаен избор.

16                  Информация от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (приложение № 6)

 • Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) са извършили 36 броя проверки по спазване на трудовото законодателство на дружества, изпълнители по договори за изграждане и въвеждане в експлоатация на обекти от газопреносната инфраструктура „Балкански поток“. Проверени са предприятията „Аркад Енджиниъринг енд Констракшън Кампъни“ – клон България, „АРКАД С.п.А.“ – клон България, „ОАО БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ“ – Клон България, „Инфрастръкчър дивелъпмънт енд кънстракшън“ – Клон България, „Ралица трейд 20” ЕООД, ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ”, „Кенпайп Индъстрис Интернешънъл Инк.“ – Клон България, „Сиджеми С.Р.Л.”, „ЕОС КОРП“ ЕООД, „ОЙЛТЕХ СУПОРТ СЪРВИСИЗ” ЕООД, „ДЖИ АЙ ГРУП“ ЕООД, „Сичилсалдо С.п.А” – клон Бьлгария, „ЗАКНЕФТЕГАЗСТРОЙ-ПРОМЕТЕЙ“ ООД – Клон България, „ВЕМАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОБЕДИНЕНИЕ „АМС ТЕАМ-ИНТЕГРАЛ КОНСТРЪКШЪНС” ДЗЗД, „Глобус“ ЕООД, „ФУНДАМЕНТ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД, „ВИТАЛ – 2003” ЕООД, „СПК ЗАПАД“ ООД, „СПЕДСТРОЙ“ ЕООД, „ТРАНСМАР 57” ЕООД, „АНТОНИОНИ 55” ЕООД, „БОНАТИ С.П.А.” – Клон България.
 • Постъпилите в ИА ГИТ сигнали за нарушения на трудовото законодателство са два броя, съответно през юли 2020 г. и през септември 2020 г.
 • За установените при осъществения контрол 158 броя нарушения са съставени протоколи, с които са дадени задължителни за изпълнение предписания за отстраняване на нарушенията. При по-голяма част от извършените проверки са установени нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Най-често констатираните нарушения са: непровеждане на инструктаж на работното място, както и на начален, ежедневен, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа; недокументиране по установения ред на проведените на работещите инструктажи по безопасност и здраве при работа; малка част от работодателите не са допълнили оценката на риска, за риска от евентуална зараза във връзка с нововъзникналия за работещите риск от разпространение на коронавирус; не са утвърдени програми с планирани мерки за предотвратяване и намаляване на риска, в които да са посочени сроковете за изпълнението им и отговорните за това лица; работещите от други предприятия, които извършват работа на територията на съответното предприятие не са запознати с необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването и намаляването или контролирането на тези рискове; до работа са допускани работници без работно облекло и лични предпазни средства – обувки и защитни каски; не са спазвани нормите по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси.
 • При извършените проверки по спазване на трудовото законодателство най-често са констатирани следните нарушения: в сключените с лицата трудови договори не съдържат всички задължителни реквизити по чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), като място на работа, времетраенето на трудовия договор и др.; в трудовите договори, сключени с лица заемащи длъжността „шофьор на тежкотоварен автомобил (над 12 тона)“ не е договорено ползване на допълнителен платен годишен отпуск не по-малко от 5 работни дни за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето; работодателите не държат на разположение на контролните органи в предприятията (обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд), екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа – поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време; не са определени писмено длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда; неспазване на разпоредбите, регламентиращи разпределението и отчитането на работното време – поименните графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, не се утвърждават от работодателя.
 • В областта на трудовата мобилност и трудовата заетост е констатирано, че работодателите не изпълняват задължението си да декларират по електронен път чрез единния национален уебсайт по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (НУРКИРСРПУ) данни за командированите работници на територията на Република България.
 • В резултат на осъществения контрола са съставени общо 16 броя АУАН: 7 броя от тях са съставени за нарушения, свързани с възникване на трудовите правоотношения: 2 броя за констатирани нарушения на чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) – предоставяне на работна сила без сключен писмен трудов договор и 5 броя АУАН за нарушения на чл. 63, ал. 2 от КТ – работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави екземпляр от сключения трудов договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите; 9 броя са съставени за нарушения, свързани с трудовата мобилност и трудовата заетост: 4 броя за констатирани нарушения на чл. 10, ал. 3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – работодателите не са изпълнили задължението си в 7-дневен срок от датата на действителното започване на работа на гражданин на трета държава да уведомят писмено за това ИА ГИТ; 5 броя за нарушения на чл. 12, ал. 2 от НУРКИРСРПУ – работодателите не са изпълнили задължението си да декларират по електронен път чрез единния национален уебсайт по чл. 10, ал. 1 от НУРКИРСРПУ командированите работници на територията на Република България.
 • За констатираните нарушения за издадени 16 броя НП, с които на нарушителите, в качеството им на работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, са наложени административни наказания – имуществени санкции.
 • 13 броя от връчените НП са обжалвани по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания. Във връзка с това са постановени съдебни решения, според които: 4 броя от НП са потвърдени с влезли в сила решения; 5 броя от НП са изменени с влезли в сила съдебни решения.
 • 3 броя НП са отменени с влезли в сила решения на съда.
 • Четири от извършените проверки на „Инфрастръкчър дивелъпмънт енд кънстракшън“ – Клон България, „БОНАТИ С.П.А.” – Клон България, „Сичилсалдо С.п.А” – клон България и „Сиджеми С.Р.Л.“ са по повод разследване на инциденти с работници (2 броя) и автомобилни катастрофи (2 броя). 

17                  Заключения:

 • При извършените проверки от членовете на двете междуведомствени работни групи (съгласно заповед № Р-92 от 2 юни 222 г. на министър-председателя) са установени следните нарушения:

18     Нарушение при регистриране и отчитане на наличността на пътна карта:

 • Не е спазена разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд, която установява изискването за регистриране и отчитане наличността на документите, в резултат на което в деловодните регистри на Министерството на енергетиката не е налична Пътна карта;
 • С оглед използването на различни наименования на Пътната карта в представените документи („за развитие“, „за реализация“, „за проучване“), както и липсата на оригинален документ, създаден и съхраняван от българска държавна институция, не може да се определи по категоричен начин характера на документа – дали по своята същност и съдържание той представлява международен договор по смисъла на Закона за международните договори на Република България или писмо за намерение;
 • Представеното от Държава агенция „Национална сигурност“ копие на Пътна карта не дава основание за юридически изводи относно нейното съдържание като вид документ, съобразно действащото законодателството.

19     Нарушения на екологичното законодателство:

 • Компетентният орган (МОСВ) не е взел предвид промяната в определени обстоятелства, свързани с природозащитното състояние на природните местообитания, местообитанията и популациите на защитените видове, защитените зони от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, през които преминава трасето, промяната в състоянието на околната среда, промяната в земеползването, устройството на територията и други, в периода между издаване на Решение № 7-5 от 2013 г. или положителното становище по проучването за оценка на въздействието върху околната среда на „Южен поток“ и датата на започване на строителството на ИП „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ („Балкански поток“).
 • Компетентният орган (МОСВ) не е провел задължителните процедури по преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, въпреки че е бил информиран от възложителя за необходимостта за промяна на сондажните дейности чрез преминаване от безизкопен метод (насочен сондаж) към друг алтернативен метод – пресичане с изкоп през воден обект (траншейно преминаване). В нарушение на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС възложителят е уведомен с писмо от МОСВ, че промяната в метода на пресичане на големи реки е оценен в рамките на ОВОС на Инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток““, както и че изменението на инвестиционното предложение и инвестиционния проект по смисъла на ЗУТ не подлежи на оценка. По този начин не е спазена процедурата по чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – процедура по преценяване от необходимостта от ОВОС.
 • Уведомление за изменение на инвестиционния проект с вх. № ОВОС-5 от 09.09.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД за пресичане на газопровода в р. Вит и р. Цибрица, които попадат в защитени зони от НАТУРА 2000, е съгласувано от заместник-министър на околната среда и водите при липса на мотиви за значително отрицателно въздействие по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС.
 • От страна на МОСВ и съответните басейнови дирекции и регионални инспекции по околна среда не е осъществяван последващ контрол на място по изпълнение на условията по издадените от министъра на околната среда и водите решения по ОВОС.
 • Строителство на КС „Нова Провадия“ (ИП „Проектиране и изграждане на компресорна станция КС „Нова Провадия““) е стартирало преди да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС.

20     Нарушения при финансирането на дейностите по проект „Разширения на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница“:

 • Договорите с кредитните институции за финансиране при реализацията на проекта са сключени, без да е получено съответното разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране преди датата на сключването им;
 • Условията, при които са сключени договорите с изпълнителите по проекта и с кредитните институции, които са осигурили финансирането, обуславят необходимост от преценка дали сключването на договорите води или е възможно да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на ,,Булгартрансгаз” ЕАД.

21     Нарушения на обществени поръчки, проведени във връзка с изпълнението на проекта:

 • При сключване на договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение ,,Консорциум Аркад” не са спазени изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 1, т. 1-3 от ЗОП;
 • При сключване на е договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение ,,Консорциум Аркад”, гр. София не са спазени изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 2 от 11.11.2020 г.) не е изпратено за публикуване РОП в законоустановения срок.
 • При сключването на договор № 4183 от 03.10.2019 г. с ДЗЗД ,,Ферощал Балкангаз”, гр. София, не са спазени изискванията чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 18.12.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.
 • При сключване на договор № 4138 от 01.09.2019 г. с ДЗЗД ,,ГИН Консорциум” не са спазени изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявление за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 28.09.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.
 • При сключване на договор № 4467 от 13.03.2020 г. с Обединение ,,КС Нова Провадия”, гр. София не са спазени изискванията на чл. 112, ал 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал 1, т. 2 и 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.
 • При сключване на договор № 4467 от 13.03.2020 г. с Обединение ,,КС Нова Провадия”, гр. София не са спазени изискванията чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и с чл. 36, ал. 1, т. 6 от ЗОП – обявление за приключване на договор не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.
 • Не са проведени две обществени поръчки по реда на ЗОП, в резултат на което е нарушена разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал, 3, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това.
 • Въпреки предоставения от „Булгатрансгаз“ ЕАД допълнителен срок (повече от един месец) за представяне на документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител – ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“, при извършената финансова инспекция от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (18 март 2022 г.) е констатирано, че при сключване на договора (18 септември 2019 г.) е допуснато нарушение на Закона за обществените поръчки, като изпълнителят не е представил част от изискуемите документи.

22     Нарушения при възлагане на обществени поръчки

 • В процеса по избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“ е допусната намеса от страна на министъра на енергетиката (без същият да е едноличен собственик на капитала на дружеството) чрез даване на конкретни писмени указания на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД (секторен възложител по смисъла на ЗОП), което не съответства на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗОП – възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки.
 • Независимо, че правото на жалба е въпрос на преценка, предвид значимостта на проекта и финансовите интересите, липсата на обжалване от страна на възложителя, респективно оттеглянето на жалбата от заинтересована страна, се явява в противоречие с естествената пазарна и икономическа логика, което би могло да се разглежда като индикация за влияние на външни фактори.

23     Нарушения на трудовото законодателството

 • В сключените трудови договори не се съдържат всички задължителни реквизити по чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда (място на работа, времетраене на трудовия договор и др.).
 • В трудовите договори, сключени с лица заемащи длъжността „шофьор на тежкотоварен автомобил (над 12 тона) не е договорено ползването на допълнителен пратен годишен отпуск.
 • Работодателите не държат на разположение на контролните органи в предприятията екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа.
 • Не са определени писмено длъжностни лица в предприятието, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда.
 • Работодателите не са изпълнили задължението си да декларират по електронен път чрез единния национален уебсайт по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, данни за командированите работници на територията на Република България.

 

24                  ОБЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 • С оглед констатираните нарушения на законодателството в областта на опазване на околната среда министърът на околната среда и водите да възложи цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница („Балкански поток“).
 • Предвид съдържанието на събраните в хода на проверката документи и нормативно определените функции на членовете на двете междуведомствени работни групи (съгласно заповедта на министър-председателя) за осъществяване на административен контрол, обобщеният доклад, ведно с приложенията към него да бъдат изпратени по компетентност в Държавна агенция „Национална сигурност“.
 • Да се проследи движението на образуваната прокурорска преписка № 2285 от 2020 г., предвид изпращането на Доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03.2022 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция в Специализираната прокуратура.

Приложение от БРРД: Информация за фирми и консорциуми, цитирани в доклада

ДЗЗД ,,Консорциум Аркад”, код по Булстат 177367106 https://tinyurl.com/bd6vpttm

88% – Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни, САУДИТСКА АРАБИЯ

12% – Аркад – С.п.А., ИТАЛИЯ

Строителен надзор

ДЗЗД „Гин Консорциум“, код по Булстат 177384384 https://tinyurl.com/27k7dm3s

97% – „ГЕОДЕТ“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=123523879

2% – „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=131127235

1% – „НОВЕЛ“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=119514155

ДЗЗД „Стройконсулт – Ем Ди Ай“, код по Булстат 177419819 https://tinyurl.com/yc3ufhcx

50% – „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=130007553

50% – „Ем Ди Ай Инженеринг“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=200657941

Проверявани от инспекция по труда

Клонове на чуждестранни търговци:

Инфрастръкчър дивелъпмънт енд кънстракшън” – Клон България – Заличен търговец на 06.06.2022 г. ActualOwner: ГАЗПРОМ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205924583

Аркад Енджиниъринг енд Констракшън Кампъни” – клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205842488

АРКАД С.п.А.” – клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205861403

„ОАО БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ” – Клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=202787195

„Кенпайп Индъстрис Интернешънъл Инк.” – Клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205712815

„Сичилсалдо С.п.А” – клон Бьлгария https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205867299

„ЗАКНЕФТЕГАЗСТРОЙ-ПРОМЕТЕЙ” ООД – Клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205949771

„БОНАТИ С.П.А.” – Клон България https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205616884

ДЗЗД обединения:

ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ”, код по Булстат 177392369 https://tinyurl.com/2p94xzdx

50% – „Главболгарстрой Интернешънал” АД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=175402074

40% – „Главболгарстрой” АД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=831652485

10% – Ферощал Индустрианлаген ГмбХ, ГЕРМАНИЯ, нерегистрирано в България

ДЗЗД „Обединение „АМС ТЕАМ – ИНТЕГРАЛ КОНСТРЪКШЪНС”, 177428452 https://tinyurl.com/3e4jb8hk

50% – „АМС ТЕАМ” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205949629

50% – ИНТЕГРАЛ КОНСТРЪКШЪНС, СЪРБИЯ, нерегистрирано в България

Български дружества:

„ФУНДАМЕНТ ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205940555 -> ДС, Депутат

„Ралица трейд 20” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205993942 дългове към НАП

„СПК ЗАПАД“ ООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205893529 руско участие

„ЕОС КОРП“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=202940443

„ОЙЛТЕХ СУПОРТ СЪРВИСИЗ” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=206050866

„ДЖИ АЙ ГРУП“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=131049402

„ВЕМАК БЪЛГАРИЯ” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=205902743

„ВИТАЛ – 2003” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=127570310

„СПЕДСТРОЙ“ ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=148117306

„ТРАНСМАР 57” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=103957170

„АНТОНИОНИ 55” ЕООД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=102861977

Други:

„Сиджеми С.Р.Л.” – вероятно чуждестранна

„Глобус“ ЕООД – няколко възможни със същото име

Други фирми споменавани в текста:

,,Уникредит Булбанк” АД (кредит)

„Булгартрансгаз“ ЕАД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=175203478

ДЗЗД „Бул-Контрол“ (проектна документация), Булстат 177336185 https://tinyurl.com/2p98zcnd

50% – „Булстрой Контрол Инженеринг/БСК Инженеринг” АД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=130188559

50% – „Контрол Инженеринг” АД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=121911580

ДЗЗД ,,КС Нова Провадия” (екооценка), Булстат 177428114  https://tinyurl.com/4vjswp6s

50% – „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК” ЕАД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=200766249

50% – „Химкомплект инженеринг” АД https://bird.bg/tr/?v=view&guid=000632345

***