Празните приказки за стабилността и ръста на българската икономика през 2011г.

Празните приказки за стабилността и ръста на българската икономика през 2011г.Ето как изглежда стопанската конюнктура на бизнеса в България през декември 2011 г. според Националният статистически институт

Общият показател на бизнес климата

Промишленост

През декември несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната са основните фактори, затрудняващи дейността в промишлеността, като несигурната икономическа среда е все още над обичайната си средна стойност за последните десет години (с 22.3 пункта) (фиг. 1).

Строителство

През декември 2011 г. съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 5.0 пункта (фиг. 2) поради увеличения песимизъм на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията (фиг. 3). Оценките, свързани със строителната дейност и осигуреността на производството с поръчки, са също по-неблагоприятни (балансовата стойност на показателите пада съответно с 10.1 и 8.4 пункта) в сравнение с предходния месец. Същевременно и очакванията на строителните предприемачи за дейността през следващите три месеца не са оптимистични. По отношение на заетите в бранша прогнозите са също впосока на намаление.

Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения продължават да са основни проблеми за отрасъла, макар че през последния месец се забелязва намаление на отрицателното им влияние.

Търговия на дребно

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, чието негативно влияние нараства, и през последния месец достига максималната си стойност (81.5%) от началото на провеждането на наблюдението в търговията на дребно. Същевременно анкетата отчита засилване на отрицателното въздействие и на втория по тежест фактор „финансови проблеми” (фиг. 7).

Очакванията на търговците на дребно относно продажните цени са за известно намаление през следващите три месеца.

Услуги

През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се покачва с 2.8 пункта в сравнение с ноември (фиг. 8) поради леко подобрените очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца (фиг. 9). За следващите три месеца обаче предприемачите имат неблагоприятни прогнози относно търсенето на услуги и заетите в бранша (фиг. 10). По отношение на настоящето анкетите отчитат низходящи тенденции в търсенето и движението на персонала.

Несигурната икономическа среда е най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, следван от конкуренцията в бранша. Същевременно се увеличава негативното влияние на финансовите проблеми спрямо предходния месец (фиг. 11).

По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат намаление презследващите три месеца (фиг. 12).

Ключови показатели за България

Доверие в промишлеността

през 2008 г.  е 5,9%

през ноември 2011 г. е – 3,5%

спад с 9,4%

Брутен вътрешен продукт

през 2008 г. е 6,2%

през 2011 г. е 3,3%

спад с 2,9%

Оборот в търговията на дребно

през 2008 г. е 9,1%

през 2011 г. е – 5,2%

спад с 14.3%

Индивидуално крайно потребление

през 2008 г. е 3,0%

през 2011 г. е 1,7%

спад с 1,3%

Безработица

през 2008 г. е 5.6%

през 2011 г. е 11,2%

увеличение с 5,6%

Заети лица

през 2008 г. са 3,3%

през 2011 г. са -2,8 %

спад с 6,1%

Разходи за труд

през 2008 г. са 20,9%

през 2011 г. са 7,2%

спад с 13,7%

Заплати

през 2008 г. са 26,5%

през 2011г. са  8,55

спад с 13,95%

Поръчки от чужбина в промишлеността

през 2008 г. са -28,5%

през 2011 г. са -41,3

отрицателен прираст с 12,8%

Износ на стоки

през 2008 г. са 15 204 млн. евро

през 2011 г. са 1 728,1 млн. евро

спад с 13 475,9 млн. евро

Износ на стоки и услуги

през 2008 г. са 3,0%

през 2011 г. са 2,0%

спад с 1%

Внос на стоки и услуги

през 2008 г. са 4,2%

през 2011 г. са 8,1%

увеличение с 3,9 %

През третото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица е 3 018 300 души и е намалял с 85 900 души. Безработните са се увеличили с 16 400 души.

Намаление е регистрирано в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита с 10,5%.

Преките чуждестранни инвестиции в страната са 668 млн. евро или с 458,6 млн. евро по-малко спрямо 2010 г.

Константин

СТОИЛОВ