Прокуратурата е отказала видеоразпит на Цветан Василев заради много документи

Прокуратурата е отказала да разпита дистанционно банкера Цветан Василев по делото за фалита на КТБ заради множеството документи, които трябва да му предяви. Това става ясно от постановлението на наблюдаващите прокурори. То бе разпространено от спецпрокуратурата ден след като телевизия BiT излъчи поредно интервю с банкера. В постановлението прокурорите приемат, че е налице първата предпоставка за разпит чрез видеоконферентна връзка - Василев се намира в друга държава. Отхвърлят обаче наличието на втората - че това ще спомогне за разкриване на истината:

"На първо място следва да бъде посочено, че нормата на чл. 115, ал. 2 НПК съдържа принципна забрана обвиняемият да бъде разпитан чрез видеоконферентна връзка. Аргумент в тази посока е началото на нормата където е посочено "обвиняемият не може ... да бъде разпитан чрез видеоконферентна връзка". Тази забрана е продължение на принципа, че обвиняемият дава обясненията си устно и непосредствено пред съответния орган (чл. 115, ал. 1 НПК). Този принцип е заложен и в нормата на чл. 18 НПК, където е посочено, че прокурорът и разследващите органи основават решенията си върху доказателствени материали, които те събират и проверяват лично. От положението, че обвиняемият не може да бъде разпитван чрез видеоконферентна връзка се предвижда изключение и то е посочено в чл. 115, ал. 2 НПК. Предпоставките за това изключение са две и те са предвидени кумулативно - когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина. От тези две предпоставки само първата е налице в настоящото производство. По делото съществуват доказателства, че обвиняемият се намира извън пределите на страната, а именно в Република Сърбия, град Белград. По отношение на него в момента се провежда процедура по екстрадиция.

Не е налице обаче следващата предпоставка, която да прави възможен разпита на обвиняемия Василев чрез видеоконферентна връзка, а именно, че това ще помогне за разкриване на обективната истина. Този извод на наблюдаващите прокурори се основава на конкретните доказателства, които са налични по делото и на спецификата на предмета на доказване по отношение на обвинението, повдигнато на Василев. В хода на разпита, който следва да се проведе на обвиняемия, ще бъдат предявени множество документи, които имат отношение към обвинението за присвояване на над 206 милиона лева от Главна каса на КТБ. По време на същия е възможно да се стигне до провеждане на очни ставки с други обвиняеми и/или свидетели. Отделно се събират доказателства и за други престъпления от общ характер. Всичко това в своята съвкупност води до извод, че провеждането на разпит на Василев чрез видеоконферентна връзка ще затрудни разкриването на обективната истина. Липсата на втората предпоставка, която да прави възможен разпита чрез видеоконферентна връзка води до извод, че молбата му следва да бъде оставена без уважение.

На следващо място, следва да се посочи разпоредбата на чл. 221 НПК. съгласно която след предявяване на постановлението за привличане наобвиняем органът на досъдебното производство незабавно пристъпва към разпит на обвиняемия по предвидения затова ред. Това на практика означава, че провеждането на разпит (включително и чрез видеоконферентна връзка) може да се проведе едва след като се предяви обвинение. Обратното би представлявало съществено нарушение на процесуалните правила по смисъла на TP № 2/2002 година на ОСНК на ВКС. В конкретния случай по делото е повдигнато обвинение по реда на задочното производство на Василев. За да се пристъпи към разпит (независимо под каква форма) следва да му се предяви постановлението за привличане на обвиняем и той да се запознае с него лично. По този начин в най - пълна степен се обезпечават неговите процесуални права, включително правото му на защита. Обясненията на Василев, които са негово законно средство за защита, биха изпълнили своята функция, едва след като той се е запознал с обвинението", пише в постановлението, с което се отказва разпит. 
Молбата на Василев е от 28 октомври 2014 г.

http://www.segabg.com/