Сметната палата видя куп нередности покрай ”Автомагистрали”

Докато бившите вече управляващи ни обясняваха, че с дружеството ”Автомагистрали” проблем няма и всичко е законно, Сметната палата откри един куп нередности и потвърди онова, което вече се знаеше - че чрез на практика законното възлагане ин хаус изпълнението на договори отива в трети фирми, които често свършват едно нищо.

Одит е бил извършен от страна на Сметната палата за всички обществени поръчки, възложени от дружеството за периода 2016-2020 г. Той бе възложен от депутатите в 44-тия парламент. 

 

“Установените факти и обстоятелства, както и констатираните пропуски и слабости във вътрешните правила на дружеството не дават увереност, че “Автомагистрали“ ЕАД разходва ефективно, конкурентно и прозрачно публичните средства за изпълнението на възложените му значителни по обем и сложност дейности, за които не разполага с достатъчен собствен капацитет”, посочват от Сметната палата. 

 

14 договора за обществени поръчки са били изпълнени в одитирания период. Те са на обща стойност близо 4 милиарда лева без ДДС. 12 от тях са сключени с АПИ. 

Шест от изпълняваните от “Автомагистрали“  ЕАД договори, са възложени без провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки, чрез ин хаус възлагане на основание чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП.

 

От тях четири договора по този ред на възлагане са сключени между “Автомагистрали“ ЕАД и АПИ за изпълнение на значителни по обем и сложност работи, свързани със строително-монтажни дейности по укрепване на обекти, изграждане, доизграждане и модернизация на участъци от републиканската пътна мрежа. Общата им стойност е 3 652 036 хил. лева без ДДС, което е 96,9 % от общата стойност на всички изпълнявани от “Автомагистрали“ ЕАД договори през одитирания период.

 

Изпълнителят на тези договори е избран по реда на едно от изключенията в закона, което касае публичните възложители. С него на практика няма нужда от процедура за обществена поръчка. Чрез прилагане на посоченото изключение от ЗОП целият публичен ресурс, с който се финансира изпълнението на договорите, се насочва към едно дружество, в случая “Автомагистрали”. То би следвало да е избрано по облекчения ред, защото отговаря на посочените в закона условия. 

 

От анализа на Сметната палата обаче е видно, че  собствените ресурси на “Автомагистрали“ ЕАД не са достатъчни за цялостно изпълнение на възложените му дейности. Така са били сключени поредица от договори с трети лица, като по този начин значителна част от възложените поръчки е превъзложена и изпълнителят по договорите е заменен.

 

“Автомагистрали“ ЕАД е избран за изпълнител по облекчен ред като отговарящо на посочените в закона условия и следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица.

 

Например, по договор РД-33-14/23.10.2019 г. с предмет “Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“ от “Автомагистрали“ ЕАД са сключени 129 договора с 30 външни за дружеството лица (трети лица) на обща стойност 411 666 хил. лв. без ДДС, което представлява близо 87 на сто от цената за изпълнение на основния договор. На третите лица са платени авансово значителни финансови средства, чийто общ размер възлиза на 180 790 372 лв. с ДДС. Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитирания период няма получени задания за проектиране от възложителя АПИ. По този начин на третите лица е дадена възможност да разполагат за  неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи, с изключение на един обект, по който има междинно изпълнение.

 

Подробна информация за сключените договори с трети лица - предмет и стойност на договорите, извършени плащания, включително авансови плащания, е представена в одитния доклад и приложенията към него.

https://frognews.bg/novini/smetnata-palata-vidia-kup-nerednosti-pokrai-a...

Коментар на "Под лупа" -стр.64 от Одита на Сметната палата :

Примери:472 1. В доклад, вх. № О-2159 от 13.12.2018 г., изготвен от директора на дирекция „Техническа“ във връзка с предстоящото възлагане на дейностите по изграждане на шест участъка от АМ „Хемус“ (от 1 до 6 вкл.) са посочени: - основни видове дейности, които е необходимо да бъдат изпълнени, както и техният индикативен обем. - предварителен разчет на необходимите ресурси за изпълнение на обекта, в т.ч.:  механизация и транспортни средства, близо 600 единици, в т.ч.: самосвали – 270; багери – 45; булдозери – 20; челни товарачи – 10; валяци – 57; асфалтополагачи – 6; бетоновози – 15; бетон помпи – 6; водоноски – 18; и т.н.  персонал, около 2 400 човека, в т.ч.: технически ръководители – 24; геодезисти – 15; специалисти ПТО – 12; механици и монтьори – 18; арматуристи – 280; кофражисти – 220; пътни работници – 350; общи работници – 150; шофьори – 800; машинисти – 420; и т.н.  производствени бази, в т.ч.: кариери за инертни материали – 5; бетонови възли – 5; асфалтови бази – 5; полигони за изготвяне на греди – 2. За сравнение, към 31.12.2018 г. собствените ресурси на АМ ЕАД включват 264 единици транспортни средства, техника и механизация (111 бр. или 42 на сто от които представляват комбинирани машини за зимно поддържане) и 224 бр. служители и работници. 2. В доклад, вх. № В-515 от 18.08.2020 г., изготвен от директора на дирекция „Техническа“ във връзка с предстоящото възлагане на дейностите по модернизация на път I-1 (Е-79) Видин – Ботевград са посочени: - основни видове дейности, които е необходимо да бъдат изпълнени, както и техният индикативен обем. - предварителен разчет на необходимите ресурси за изпълнение на обекта, в т.ч.: механизация и транспортни средства, близо 1 000 единици, в т.ч.: самосвали – 517; валяци – 173; багери – 65; булдозери – 40; челни товарачи – 18; асфалтополагачи – 15; автогрейдери – 26; бетоновози – 16; водоноски – 40; и т.н.  персонал, близо 2 150 човека, в т.ч.: технически ръководители – 30; геодезисти – 15; специалисти ПТО – 10; механици и монтьори – 18; арматуристи – 200; кофражисти – 180; пътни работници – 300; общи работници – 75; шофьори – 700; машинисти – 490; и т.н.  производствени бази, в т.ч.: кариери за инертни материали – 4; бетонови възли – 4; асфалтови бази – 4; полигони за изготвяне на греди – 2. За сравнение, към края на 2020 г. собствените ресурси на АМ ЕАД включват 386 единици транспортни средства, техника и механизация (120 бр. или 31 на сто от които представляват комбинирани машини за зимно поддържане) и 378 бр. служители и работници. Наред с това, дружеството вече има сключени и други договори със значителни обем, сложност и срок за изпълнение на строително-монтажните работи, в т.ч. 2 договора за изграждане на участъци на АМ „Хемус“ (Договор № Д-122 от 20.12.2018 г. и Договор № РД-33-16 от 18.12.2019 г.) и договор за укрепване на 84 обекта от РПМ, засегнати от геодинамични процеси и явления (Договор № РД-33-14 от 23.10.2019 г.). Основните заключения, които са направени в резултат на извършените анализи, са свързани с това, че предстоящите за възлагане дейности са значителни по обем и сложност и разполагаемият собствен ресурс (механизация и персонал) на дружеството не е достатъчен за тяхното цялостно изпълнение" -file:///D:/od-avtomagistrali-0621.pdf.