ТРИ Б: БЯГСТВО, БЕЗРАБОТИЦА и БВП

Управлението бе заменено с идеологически тези, а целите - със средства

ТРИ Б: БЯГСТВО, БЕЗРАБОТИЦА и БВПКабинетът Борисов навлезе в четвъртата, последна година от мандата си. Съвсем логично е да се направи анализ на случилото се в българската икономика през този тригодишен период и да се направят оценки за политиките и резултатите от тях. Най-вече за гражданите на страната.Добра база за такъв качествен анализ са конвергентните програми 2009-2012, 2011 – 2014 година и докладите за внесените от Министерството на финансите бюджети по години. Те позволяват да се видят прогнозите, изпълненията по тях и досегашните резултати

Прогноза според доклада за държавният бюджет за 2010 година.

Очевидно е, че в края на 2009-та Министерството на финансите залага по-лоши резултати, както за текущата 2009, така и за следващата бюджетна година. Спадът на БВП за деветмесечието бе 4.5на сто, а икономиката на страната показваше добра устойчивост на кризисните събития и отделни нейни сектори, най-вече експортно ориентираните, показваха ръст, синхронизиран с ръста на икономиките на ЕС.В Конвергентната програма 2009 – 2012, ревизирана през април 2010 година, правителството залага следната картина на безработицата и заетостта:Очевидно е, че настройката на Министерството на финансите е да премине през кризата с „първия плик”, обвинявайки всички предходни правителства за всичко, облягайки се на ниското ниво на безработица и ръст на доходите в периода на растеж. И да насочи усилията си в реализацията на големите идеологически и доктринални тези.Изключително интересни от днешна гледна точка са заявените средно срочни цели и политиките за тяхното постигане. Конвергетната програма 2009 – 2012 г. започва съвсем амбициозно:

ТРИ Б: БЯГСТВО, БЕЗРАБОТИЦА и БВП“Обща рамка на политиката и цели: Основната цел на икономическата политика на България в средносрочен план е членството на страната ни в еврозоната, с което ще се гарантира макроикономическата стабилност”Сбърканата цел, която по своята същност е средство, води до още по-големи недоразумения. Например – намаляване на осигурителната тежест с 2 п.п. от началото на 2010 г.  Кабинетът  планира поетапното й намаляване с още 3 п.п. през следващите 2 години. Тази заявка разбира се не се случва, но катастрофата се осъществява.Резултатите от скока в тъмното на „Новото правителство” не закъсняват. Вместо планираният балансиран бюджет, през месец март 2010 година дефицитът достига близо 1.669 милиарда лева. Приходите по консолидираната фискална програма (КФП) към март 2010 г. са в размер на 5 171.2 млн. лв., а разходите възлизат на 6 840.2 млн. лв. Изпълнението на консолидираната фискална програма става очевидно невъзможно. Това налага първата ревизия на бюджет на страната от 1996 година, наложен от невъзможността да се остане в законовата рамка на приетия през 2009 година бюджет. Става очевидно, че целта ЕРМ2 е недостижима, но това не пречи (за пропагандни цели) министърът на финансите да я гони през цялата 2010 година.

Резултатите от сгрешената цел веднага се проявяват в обществото.

ТРИ Б: БЯГСТВО, БЕЗРАБОТИЦА и БВПВ икономиката протичат процеси, които ще оставят тежък отпечатък у нас за десетилетие напред. Най-вече на пазара на труда. Безработицата расте с темпо, което е познато само за периода 1997 – 2000 година.

От безработните 421.4 хиляди, почти половината (45%) са във възрастовия диапазон от 15 до 34 години. 190 хиляди младежи са без работа, безработицата продължава да расте дори през 2012 г., а краят на кризата се вижда само от Дянков.

Според последните данни на Евростат безработицата е с ръст и през летните месеци (сезонно изгладени данни) и е по-висока от средната за ЕС

Това не е всичко. За една декада от образователната система до 2010 година, без да завършат средно образование, са отпаднали над 270 659 ученика. От тях  ІV клас не са завършили 75 287 души, VІІІ клас – 100 435 души, а XІ клас – 94 937 души.

Ускорява се бягството от страната, като напусналите „най-стабилната държава” са във всички възрастови групи от 0 та до 80+ години.

България е на челно място в ЕС по дела на безработни млади хора, които не учат, не работят и не се квалифицират (NEET).

ТРИ Б: БЯГСТВО, БЕЗРАБОТИЦА и БВПСъщевременно за последните три години имаме ръст на хората живеещи в бедност, без достъп до медицинска помощ (с прекъснати здравноосигурителни права), които попълват групата на маргинализираните граждани, останали с нулева перспектива.

Общата оценка на трите години на кабинета Борисов, дадена от статистическите данни на НСИ, Агенцията по заетостта, Евростат и МОТ може да бъде само една: Провал. Тежък креслив провал. Той може да бъде онагледен с графиката за безработицата сред младежите до 35 годишна възраст.

Михаил МИХАЙЛОВ

argumenti-bg