Увеличава се броят на българите, които живеят под прага на бедност

През 2021 г. линията на бедност общо за страната e 504,33 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1, 532 млн. лица, или 22,1% от населението на страната.

От 2021 г. в индикаторите за бедност се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство.

В сравнение с 2020 г. размерът на линията на бедност нараства с 11,8%, а относителният дял на бедното население намалява с 1,7%. За редуциране на бедността съществено значение има системата за социална защита.  

Увеличава се броят на българите, които живеят под прага на беднос - Tribune.bg