10 млрд. лв. "спят", вкарват ги в икономиката през борсата

Пускат акции и от държавната енергетика

10 млрд. лева инвестиционен ресурс, натрупан в пенсионни фондове, застрахователни дружества, взаимни фондове и други, не се инвестира в България заради ниската ликвидност на фондовата борса и нормативни ограничения. Това се казва в стратегия за развитието на капиталовия пазар, съобщава "24 часа". Тя е изготвена от консултативен съвет, в който влизат всички заинтересовани страни - посредници, емитенти на акции, работодателски организации и държавата в лицето на Комисията за финансов надзор. В стратегията има 14 точки, които да се изпълнят за една година, за да може България да привлече инвестиции. Сред точките са увеличаване на финансовите инструменти за търгуване, като например пускането на ДЦК на борсата. Предвижда се стимулиране на емитентите и мажоритарните собственици да увеличават обема търгувани акции, капитализация през борсата на големи държавни дружества, създаване на условия за финансиране чрез борсата на малки и средни предприятия. Предвижда се и намаляване на административната тежест, повишаване на финансовата грамотност. Предвидено е раздвижване на т.нар. спящи акции от масовата приватизация. Стойността им се изчислява на над 3 млрд. лева. При сделки с тях се предвижда да отпаднат таксите и комисионите, така че хората да могат да имат чист доход, ако ги продадат. Наскоро от Централния депозитар предложиха фонд, в който да влязат спящите акции, а управлението му да се повери на утвърдена международна компания. В стратегията е записано, че положителни ефекти от всички предлагани мерки може да са: - решаване на ликвидните и дълговите проблеми в държавни дружества; - подобряване на управлението и ефективността на листваните държавни предприятия; - ускоряване на растежа на икономиката в средносрочен план. Привличането на инвестиции неминуемо води до повишаване на БВП и подобряване на икономическата ситуация; - допълнителни приходи в бюджета - еднократно в значителен размер от продажбата на миноритарни дялове на държавни дружества, и дългосрочно – от дивиденти и от данъци; - привличане на огромен дългосрочен ресурс от външни инвеститори; - финансиране на важни инфраструктурни проекти чрез емисии на акции и дългосрочни облигации, за които не достигат или не могат да се ползват средства по европейските програми; - повишение на ликвидността на капиталовия пазар, което е основна бариера пред инвеститорите в момента – това допълнително ще ускори притока на инвестиции в публични компании; - наличието на свеж капитал ще спомогне за съществено увеличаване на банковото кредитиране; - създаване на практика за привличане на местен и чужд частен ресурс за финансиране на държавни проекти на територията на България; - подобряване на имиджа на страната като инвестиционна дестинация, което ще допринесе за повишаване на кредитния рейтинг и по-ниска цена на държавния дълг; - в средносрочен план притокът на инвестиции през капиталовия пазар може да стане съизмерим с парите, получавани от еврофондовете. Раздвижването на борсата ще даде и алтернатива на хората за спестяванията им. Данните показват, че средната дивидентна доходност на БФБ през 2016 г. е близо 4%, докато при депозитите е под 1%. Има 20 ликвидни публични компании с редовна дивидентна политика през последните 5 г. При тях средният годишен доход е 4,8%. Над 70% от компаниите в основния индекс SOFIX давали дивиденти - с 23% увеличение в сравнение с предишни години.

http://www.faktor.bg/